Xchibal sventa Korintios 5:1-21

  • Jnatik ti chlik talel ta vinajele (1-10)

  • Lekil aʼyejetik sventa jun oʼontonal (11-21)

    • «Kʼusi achʼ pasbil» (17)

    • «Xkʼexol Kristo» (20)

5  Yuʼun jnaʼojtik mi laj yichʼ lajesel li jnatik liʼ ta balumile, li karpana liʼe,+ oy yan jnatik ti te chlik talel ta stojolal Diose, jpʼej na ti te oy-o sbatel osil ta vinajel ti mu pasbiluk ta skʼob jun krixchanoe.+  Chkat koʼontontik ta melel li ta na* liʼe, yuʼun oy tajek ta koʼontontik stael li jnatik ta vinajel* ti chpixutik kʼuchaʼal jkʼuʼ jpokʼtike+  sventa mu tʼanaluk xkichʼtik tael mi la jlaptike.  Yuʼun voʼotik ti liʼ to oyutik ta karpanae chkat koʼontontik xchiʼuk kʼux chkaʼi ta koʼontontik; maʼuk ti ta jkʼan ta jlokʼtik li karpana liʼe, yuʼun jaʼ ta jkʼan ta jlaptik li yane+ sventa xichʼ bikʼel yuʼun kuxlejal li kʼusi snaʼ xchame.+  Jaʼ yuʼun, jaʼ Dios li buchʼu la xchapanutik ta sventa taje,+ laj yakʼbutik chʼul espiritu jech kʼuchaʼal prental* ta sventa li kʼusi chtal ta tsʼakale.+  Jaʼ yuʼun chaʼa, lek jpatoj koʼontontik xchiʼuk jnaʼojtik ti nom oyutik ta stojolal Kajvaltik ta skoj ti jaʼ to jnatik li jbekʼtaltike,+  yuʼun ta xchʼunel koʼontontik chijxanav, maʼuk ta skoj li kʼusi chkil ta jsatike.  Pe jpatoj lek koʼontontik, jaʼ mas lek ti nomuk oyutik ta stojolal li jbekʼtaltike xchiʼuk ti jmoj xijnaki xchiʼuk li Kajvaltike.+  Jaʼ yuʼun chaʼa, akʼo mi jmoj chijnaki xchiʼuk li Kajvaltike o mi nom oyutik ta stojolal, jaʼ oy ta koʼontontik ti akʼo xchʼamutike. 10  Yuʼun te vaʼal chijkʼot* jkotoltik ta chapanobbail yuʼun Kristo sventa xkichʼtik tojbel ta jujuntal li kʼusitik la jpastik kʼalal oy toʼox jbekʼtaltike, mi lek o mi chopol li kʼusi la jpastike.+ 11  Jaʼ yuʼun chaʼa, yakal-o chkakʼbekutik xchʼun krixchanoetik ta skoj ti xkojtikinkutik kʼu yelan ta xiʼtael li Kajvaltike, pe li voʼonkutike ojtikinbilunkutik xa lek ta stojolal li Diose. Pe ta jkʼan xtok ti lekuk ojtikinbil xikʼotkutik ta stojolal li ajol avoʼontonike. 12  Yan velta xtok, muʼyuk ti lek xa chkalbe jba jkʼoplal jtukutik ta atojolalike, jaʼ noʼox ta jtijkutik avoʼontonik sventa xamuyubajikuk ta jtojolalkutik sventa xuʼuk avuʼunik stakʼbel li buchʼutik jaʼ noʼox xtoyet chaʼi sbaik ta skoj li spat xokonik+ ti maʼuk xmuyubajik-o li kʼusi oy ta yoʼontonike. 13  Yuʼun mi likem jchuvajkutike,+ jaʼ sventa Dios, pe jaʼ ta aventaik mi talem jchʼulelkutike. 14  Jaʼ tsujunkutik li kʼanelal yuʼun Kristoe, yuʼun li kʼusi jpʼel ta koʼontonkutike jaʼ liʼe: jun noʼox vinik cham ta stojolal skotol krixchanoetik,+ taje tsots skʼoplal ta skoj ti chamem toʼox skotolike; 15  xchiʼuk cham ta stojolal skotolik sventa mu xa ta sventauk stuk xkuxi li buchʼu kuxule,+ jaʼ xa kuxiuk ta stojolal li buchʼu cham ta stojolalike xchiʼuk ti laj yichʼ chaʼkuxesele. 16  Pe liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, mu xa jechuk chkilkutik li krixchanoetik jech kʼuchaʼal chkilkutik toʼoxe.+ Ti kʼu toʼox yelan la jnopkutik ta stojolal Kristoe jaʼ ta skoj ti kʼu toʼox yelan laj kilkutike, pe ta melel muʼyuk xa bu jech ta jnopkutik li avie.+ 17  Xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼusi achʼ pasbil mi oy buchʼu jmoj oy xchiʼuk li Kristoe;+ laj xa skʼoplal li kʼusitik mol xae, ¡kʼelavilik!, naka achʼik xa li kʼusitik vul ta lokʼele. 18  Likem talel ta stojolal Dios skotol li kʼusitike, yuʼun jaʼ stuk laj yakʼ ta stojolal Kristo ti chchaʼta yav ti kʼu yelan xkil jbakutik xchiʼuke,+ jech xtok, yakʼoj kabtelkutik ta yalel batel li lekil aʼyejetik ta sventa li jun oʼontonale,+ 19  jaʼ xkaltik, ta stojolal Kristo ti chchaʼta yav ti kʼu yelan xil sba Dios xchiʼuk li krixchanoetike,+ muʼyuk bu chchapbe li smulike+ xchiʼuk spatoj yoʼonton ta jtojolalkutik ti xuʼ xkalkutik batel li lekil aʼyejetik ta sventa li jun oʼontonal taje.+ 20  Jaʼ yuʼun, kʼotemunkutik ta xkʼexol Kristo,+ voʼon yajkʼopojelunkutik,+ xkoʼolaj kʼuchaʼal chtakvan ta ikʼel Dios ti jaʼ tstunesunkutike. Jaʼunkutik xkʼexol Kristo ti xi ta jkʼankutik vokole: «Akʼo xchaʼta yav ti kʼu yelan xavil abaik xchiʼuk li Diose». 21  Li Diose laj yakʼ ta matanal sventa jmulkutik+ li buchʼu muʼyuk spasoj smule yoʼ jaʼ ta stojolal ti xuʼ tukʼ jkʼoplalkutik ta stojolal li Diose.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jnaklebtik».
O «jnaklebtik ta vinajel».
O «prentail; xkʼexol».
O «chkichʼtik akʼel ta ojtikinel».