Xchibal sventa Korintios 12:1-21

12  Skʼan xitoyet xa chkaʼi jba. Muʼyuk kʼusi sbalil, pe jaʼ chlik kalbe skʼoplal li kʼusi ilbil ta skʼelobil juʼelale+ xchiʼuk li aʼyejetik yuʼun Kajvaltike.+  Xkojtikin jun vinik ti jmoj oy xchiʼuk Kristo ti oy xa ta 14 jabil ikʼat batel kʼalal to ta yoxkojal vinajele —mu jnaʼ mi xchiʼuk sbekʼtal o mi moʼoj, jaʼ noʼox Dios snaʼoj—.  Jech, xkojtikin li vinik taje —mu jnaʼ mi xchiʼuk sbekʼtal o mi moʼoj, jaʼ noʼox Dios snaʼoj—  ti laj yichʼ ikʼel batel ta paraiso xchiʼuk ti oy kʼusi laj yichʼ alel laj yaʼi ti mu x-al yuʼun xchiʼuk ti mu stakʼ xal li krixchanoetike.  Xitoyet xa chkaʼi jba yuʼun li vinik taje, pe muʼyuk bu xitoyet xa chkaʼi jba ta jtojolal jtuk, jaʼ noʼox xitoyet xa chkaʼi jba ta skoj ti kʼunune.  Pe maʼuk skʼan xal ti bolun ti xitoyetuk xa chkaʼi jbae, yuʼun melel onoʼox li kʼusi chkale. Pe ta jtsʼik jba ta spasel sventa mu stoy tajek jkʼoplal ta skoj li kʼusi chil xchiʼuk li kʼusi chaʼi ta jtojolale  ti jaʼ noʼox ta skoj li kʼusi laj kichʼ akʼbel kil ti toj echʼ xa noʼox labalik sbae. Sventa mu toj echʼemuk xitoyet xa chkaʼi jbae, laj kichʼ akʼbel chʼix ta jbekʼtal,+ jun yaj-anjel Satanas jech-o la syayijesun* sventa mu toj echʼemuk xitoyet xa chkaʼi jba.  Oxib velta la jkʼanbe vokol Kajvaltik ti akʼo lokʼuk ta jtojolale.  Pe xi laj yalbune: «Lek xa-o li slekil yutsil koʼonton ta atojolale; yuʼun kʼalal kʼunoxuke, lek xa tsʼakal ch-abtej ta atojolalik li juʼele».+ Mas to ximuyubaj ti xitoyet xa chkaʼi jba ta skoj ti kʼunune sventa jech teuk oy-o ta jtojolal kʼuchaʼal karpana li sjuʼel Kristoe. 10  Jech oxal, jaʼ ximuyubaj-o kʼalal kʼunune, kʼalal chkichʼ ilbajinele, kʼalal jaʼo oy kʼusi chtun kuʼune, kʼalal jaʼo chkichʼ kontrainele xchiʼuk kʼalal jaʼo oy jvokol ta sventa Kristoe. Yuʼun jaʼo tsotsun kʼalal kʼunune.+ 11  Jech jpasoj jba jech kʼuchaʼal jun bol vinik. Voʼoxuk la asujikun ti jech la jpas jbae, yuʼun lek laj avalik jkʼoplal ti jechuke. Jech xtok, ta skotol li kʼusitike muʼyuk bu bikʼit jkʼoplal likʼot yuʼunik li pʼijil jtakboletik avuʼunike akʼo mi mu kʼusi xitun-o.+ 12  Ta melel, vinaj ta atojolalik ti jtakbolune, ti tsʼikem lek kuʼune,+ la jpas senyailtak, la jpas kʼusitik labal sba xchiʼuk la jpas tsatsal skʼelobiltak juʼelal.+ 13  Jaʼ yuʼun, ¿kʼuxi ti voʼoxuk mas jutuk la ataik matanal kʼuchaʼal li yan tsobobbailetike? ¿Mi jaʼ ta skoj ti muʼyuk bu likʼot jech kʼuchaʼal ikatsil ta atojolalike?+ Mi jeche, akʼbeikun perton ta slekil avoʼontonik ti jech la jpase. 14  ¡Kʼelavilik! Jaʼ xa yoxibal velta chapalun sventa chbat jkʼeloxuk, pe muʼyuk bu chikʼot jech kʼuchaʼal ikatsil ta atojolalik. Yuʼun maʼuk yakal ta jsaʼ li kʼusitik oy avuʼunike,+ voʼoxuk ta jsaʼoxuk; yuʼun maʼuk tstsob stakʼin alab nichʼnabiletik+ sventa li stot smeʼike, jaʼ tstsob stakʼin totil meʼiletik sventa li yalab xnichʼnabike. 15  Ta sjunul koʼonton ta jlajes kipal ta aventaik xchiʼuk ta xkakʼ jkuxlejal* ta atojolalik.+ ¿Mi mu jechuk van skʼan xakʼanikun ek ta skoj ti solel jkʼanojoxuke? 16  Pe kʼusiuk noʼox, muʼyuk bu laj kakʼ avikatsik.+ Akʼo mi jech, chavalik ti «manyaune» xchiʼuk ti la «jloʼlaoxuke». 17  Muʼyuk bu laj kilbajinoxuk ta stojolal li buchʼutik la jtakboxuk tale, ¿mi mu jechuk? 18  La jtijbe yoʼonton li Titoe xchiʼuk jmoj la jtak batel xchiʼuk li jun ermanoe. Muʼyuk bu laj yilbajinoxuk jsetʼuk* li Titoe, ¿mi mu jechuk?+ Koʼol jnopbenkutik, ¿mi mu jechuk? Koʼol li kʼusi la jpaskutike, ¿mi mu jechuk? 19  ¿Mi jech yakal-o chanopik ti yakal-o ta jpak jkʼoplalkutik ta atojolalik ti vaʼ xa sjalile? Snaʼoj Dios ti melel xkalkutik ti yakal chkalbekutik skʼoplal li Kristoe. Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, jaʼ sventa atsatsubtasobilik skotol li kʼusi ta jpaskutike. 20  Yuʼun chixiʼ mi mu jechuk chkʼot jtaoxuk jech kʼuchaʼal oy ta koʼontone, ti mu jechuk xataikun ek jech kʼuchaʼal oy ta avoʼontonike, yuʼun jaʼ chopol mi oy tsakbail ta kʼope, mi oy itʼixale, mi oy kʼakʼal oʼontonale, mi muʼyuk koʼol anopbenike, mi oy buchʼu chchopol kʼopojik ta mukule, mi oy buchʼu chloʼiltavane, mi oy junantik ti xtoyet xa tajek chaʼi sbaike xchiʼuk mi oy buchʼu tslikes kʼope. 21  Xuʼ van chakʼun ta kʼexlal Jdios kʼalal chbat jkʼeloxuk yan veltae, vaʼun xuʼ van chkat koʼonton ta skoj li buchʼutik la spas smulik ta voʼnee, pe ti muʼyuk bu sutesoj yoʼontonik ta skoj li kʼusitik ibal sba* la spasike, ti mulivajike* xchiʼuk ti toj kʼexlal sba la spas stalelalike.*

Tsʼibetik ta yok vun

O «smajun».
Li ta griego kʼope jaʼ psykje. Kʼelo Glosario, psykje.
O «jutebuk».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Li ta griego kʼope jaʼ porneia. Kʼelo Glosario, mulivajel.
Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.