Baʼyel sventa Timoteo 4:1-16

  • Pʼijubtasel ta sventa li chanubtaseletik yuʼun pukujetike (1-5)

  • Kʼusi skʼan pasel sventa xijkʼot ta lekil j-abtel ta stojolal Kristo (6-10)

    • Oy onoʼox sbalil li spasel ejersisioe, pe jaʼ mas oy sbalil li yichʼel ta mukʼ Diose (8)

  • «Kʼelo me lek li kʼusi chavakʼ ta chanele» (11-16)

4  Akʼo mi jech, li skʼop yakʼoj ta naʼel Diose* jamal chal ti oy junantik ti chiktaik komel li xchʼunel oʼontonale, jaʼ chchikintaik li kʼusi akʼbil ta naʼel ti jaʼ noʼox chchʼayvane+ xchiʼuk li chanubtaseletik ti jaʼ yuʼun pukujetike,  jaʼ chloʼlaatik-o li jutbil kʼop*+ chal krixchanoetik ti alubem sjol yoʼontonik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal chikʼbil ta kʼakʼal takʼine.  Chalik ti mu xuʼ xijnupune+ xchiʼuk chlik spasik ta mantal li krixchanoetike, chalbeik ti mu xuʼ slajesik li veʼlil+ ti jaʼ spasoj Dios sventa slajesik+ li buchʼutik tstojik ta vokol xchiʼuk ti oy xchʼunel yoʼontonike+ xchiʼuk ti xojtikinik lek li kʼusi melele.  Yuʼun lek tajek skotol li spasben Diose,+ jaʼ yuʼun muʼyuk kʼusi chichʼ pʼajel+ mi chichʼ tojel ta vokol kʼalal chichʼ chʼamele,  yuʼun chichʼ chʼultajesel ta skʼop Dios xchiʼuk kʼalal chichʼ pasel orasione.  Mi la atojobtas li ermanoetik ta sventa li mantal taje, lekil j-abtel chakʼot ta stojolal Kristo Jesus, ti lek chamakʼlin-o aba li aʼyej ta sventa xchʼunel koʼontontike xchiʼuk li ta lekil chanubtaseletik ti avakʼoj onoʼox ta avoʼonton spasel leke.+  Pe pʼajo me li jecheʼ loʼiletik+ ti maʼuk chakʼ ta ichʼel ta mukʼ Diose, jech kʼuchaʼal li jecheʼ loʼiletik chalik li antsetik ti meʼelik xae. Li kʼusi xuʼ xapase chapano aba xchiʼuk akʼo ta avoʼonton stael ti chakʼan chavakʼ ta ilel ti chavichʼ ta mukʼ Diose.  Yuʼun oy onoʼox sbalil kʼalal ta jpastik ejersisioe, pe li yichʼel ta mukʼ Diose jaʼ oy sbalil ta skotol li kʼusitike, yuʼun te tsakal li kʼusi albil skʼoplal ta sventa li kuxlejal avie xchiʼuk ta sventa li kuxlejal chtal ta tsʼakale.+  Xuʼ jpat koʼontontik yuʼun li kʼusi albil skʼoplale xchiʼuk sta-o ti jchʼamtik skotole. 10  Jaʼ ta skoj ti tsots yakal chij-abteje, ti kakʼojbetik-o yipale,+ yuʼun jpatoj koʼontontik ta stojolal jun kuxul Dios ti jaʼ Jkoltavanej+ yuʼun skotol krixchanoetike,+ pe jaʼ mas to tskolta li buchʼutik tukʼike. 11  Jech alo-o batel li mantaletik taje xchiʼuk jech xavakʼ-o batel ta chanel. 12  Mu me buchʼu xavakʼ spʼaj jsetʼuk* li akeremale. Moʼoj, lekuk ta chanel atalelal chilik li buchʼutik tukʼike, akʼo ta ilel ta akʼopojel, ta sventa ti kʼu yelan chapas abae, ti chakʼanvane, ti oy xchʼunel avoʼontone xchiʼuk ti sak atalelale. 13  Yoʼ to mu xikʼote, akʼo-o me ta avoʼonton li skʼelel chʼul Tsʼibetik ta stojolal krixchanoetike,+ akʼo-o me ta avoʼonton li tojobtasvaneje* xchiʼuk li chanubtasvaneje. 14  Kʼelo me lek li matanal akʼbilote, ti laj avichʼ akʼbel ta jun albil kʼop kʼalal laj yakʼ skʼobik ta atojolal li jtsop moletike.+ 15  Nopbo skʼoplal li kʼusitik taje; akʼo me lek ta avoʼonton sventa lek jamal xil skotol krixchanoetik ti lek chbat avuʼune. 16  Jechuk-o me xakʼel aba atuk xchiʼuk kʼelo me lek li kʼusi chavakʼ ta chanele.+ Jechuk-o me xapas batel li kʼusitik taje, yuʼun mi jech chapase, ta me xakol xchiʼuk ta me xkolik ek li buchʼutik chchikintabote.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «li espiritue».
O «nopbil kʼop; epal kʼop».
O «jutebuk».
O «stsatsubtasel oʼontonale».