Baʼyel skarta Pedro 2:1-25

  • Oyuk me ta avoʼontonik skʼanel li skʼop Diose (1-3)

  • Kʼotemoxuk ta kuxul ton xchiʼuk jaʼoxuk jpʼej na ti chichʼ vaʼanel ta chʼul espiritue (4-10)

  • Kuxulik kʼuchaʼal jyanlum ta balumil (11, 12)

  • «Lek akʼo yakʼ sbaik ta ventainel» (13-25)

    • Li Kristoe laj yakʼ kiltik kʼusi skʼan jpastik (21)

2  Jech oxal, iktaik skotol li achoplejalike,+ ti chaloʼlavanike, ti chamakik satile, ti xpichʼet avoʼontonike xchiʼuk skotol li kʼusi chopol chavalik ta mukule.  Jech kʼuchaʼal li jun jvokʼel olole,+ jechuk me oy tajek ta avoʼontonik skʼanel li yaʼlel chuʼil sventa xachʼiik yoʼ xata akolebalike.+ Li skʼop Diose jaʼ jech kʼuchaʼal yaʼlel chuʼil ti muʼyuk kapbile,  yuʼun apasojik preva* ti toj lek yoʼonton li Kajvaltike.  Ti chanopajik batel ta stojolal li kuxul ton ti la spʼajik li krixchanoetike,+ pe ti tʼujbil xchiʼuk ti ep sbalil chil li Diose,+  kʼotemoxuk xa ta kuxul ton, jaʼoxuk jpʼej na ti chichʼ vaʼanel ta chʼul espiritu+ sventa xakʼotik ta chʼul paleal yoʼ xavakʼik milbil matanaletik ta mantal+ ti chchʼam Dios ta stojolal Jesukristoe.+  Yuʼun xi chal li Tsʼibetike: «¡Kʼelavilik!, ta xkakʼ ta Sion jpʼej tʼujbil ton, jpʼej ton ti ep sbalil ta chikin na sventa snaklebe, vaʼun muʼyuk me bu jecheʼ chakʼ sba ta loʼlael* li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale».+  Ta skoj ti jchʼunolajeloxuke, ep sbalil chavilik; yan li buchʼutik maʼuk jchʼunolajeletike mu jechuk chilik, yuʼun xi tsʼibabile: «Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetike+ jaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼoteme»,+  jech xtok, jaʼ «li ton ti tsmak* akanile xchiʼuk li ton ti chjipvan ta lume».+ Tsmak-o yakanik ta skoj ti mu xchʼunik li skʼop Diose. Jaʼ jech smalaoj chlajik.  Yan li voʼoxuke jaʼoxuk «jun tʼujbil nitilulal, paleoxuk ti chatunik kʼuchaʼal ajvaliletike, jaʼoxuk jun chʼul lum,+ chakʼotik ta jun jteklum ti jaʼ yuʼun Diose+ sventa xavalik batel ta buyuk noʼox li slekil talelaltak»*+ li buchʼu laj yikʼoxuk lokʼel ta ikʼal osil sventa xikʼoxuk batel li ta sakilal osil yuʼun ti toj labal sbae.+ 10  Yuʼun maʼukoxuk toʼox steklumal Dios li ta voʼnee, yan li avie steklumaloxuk xa Dios;+ muʼyuk toʼox xkʼuxul oʼontonal ta atojolalik li ta voʼnee, yan li avie laj xa ataik xkʼuxul oʼontonal.+ 11  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, ta jtijboxuk avoʼontonik kʼuchaʼal jyanlumoxuk xchiʼuk kʼuchaʼal j-echʼelbeoxuk+ ti akʼo jechuk-o xatsʼik abaik ta spasel li kʼusi tskʼan abekʼtalik+ ti tstsakoxuk ta kʼope.+ 12  Jechuk-o me lek tajek atalelalik ta stojolal jyanlumetik+ sventa xkʼotik ta testigo ti lek tajek avabtelik kʼalal chchopol kʼopojik ta atojolalike,+ vaʼun tstoybeik skʼoplal Dios kʼalal tsta yorail chtal kʼelvanuke. 13  Ta skoj Kajvaltik akʼo abaik ta ventainel ta stojolal li buchʼutik oy yabtelik ti vaʼanbilik yuʼun krixchanoetik+ jech kʼuchaʼal jun bankilal ajvalil+ ti tsots yabtele 14  o jaʼ li itsʼinal ajvaliletik ti takbilik yuʼun li bankilal ajvalil sventa xakʼbeik kastigo li jpaschoplejaletike xchiʼuk sventa skʼupil kʼoptaik li buchʼutik lek kʼusi tspasike.+ 15  Yuʼun jaʼ li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, kʼalal chichʼ pasel li kʼusi leke, jaʼ sventa stsʼiji yuʼunik* li buchʼutik mu snaʼik snopel ti bol kʼusi chalike.+ 16  Kolemuk me xavaʼi abaik,+ pe maʼuk me sventa xapak-o akʼoplalik yoʼ xapasik li kʼusi chopole,+ moʼoj, jaʼ lek tunanik ta smoso Dios.+ 17  Ichʼik me ta mukʼ buchʼuuk noʼox krixchanoal,+ kʼanik me skotol li avermanoik ta chʼunolajele,+ xiʼanik* me yuʼun li Diose+ xchiʼuk ichʼik me ta mukʼ li ajvalile.+ 18  Ta xiʼeluk me lek akʼo yakʼ sbaik ta ventainel ta stojolal yajvalik li j-abteletike,+ maʼuk noʼox jech akʼo spasbeik li buchʼutik lek yoʼontonike xchiʼuk li buchʼutik snaʼik snopele, moʼoj, akʼo jech spasbeik xtok li buchʼutik chopol yoʼontonike. 19  Yuʼun lek ta kʼelel li buchʼu chkuch yuʼun vokolil xchiʼuk li buchʼu ta jech noʼox chil svokol ta skoj li sjol yoʼonton ta stojolal Diose.+ 20  ¿Mi oy van sbalil kʼalal chkuch avuʼunik majel ta skoj ti la asaʼ amulike?+ Pe mi kuch avuʼunik vokolil ta skoj ti chapasik li kʼusi leke, lek chil li Diose.+ 21  Jaʼ yuʼun, latakatik ta ikʼel, yuʼun laj onoʼox yil svokol ta akojik ek li Kristoe,+ laj yakʼ avilik kʼusi skʼan pasel sventa xatsʼaklibeik batel lek li yav yoke.+ 22  Muʼyuk bu la saʼ smul li stuke+ mi jaʼuk bu loʼlavan ta skʼopojel.+ 23  Kʼalal yakal chchopol kʼopojik ta stojolale,+ muʼyuk bu lik chopol kʼoptavanuk ek.+ Muʼyuk bu sibtasvan ta spakel skʼoplal kʼalal yakal chil svokole,+ moʼoj, laj yakʼ sba ta ventainel ta stojolal li buchʼu tukʼ snaʼ xchapanvane.+ 24  Ta sbekʼtal stuk la xkuch batel jmultik+ ta jtel teʼ*+ sventa xlaj skʼoplal li jmultike xchiʼuk ti jaʼuk jpastik li kʼusi tukʼe. Jech xtok, «laj avichʼik poxtael ta skoj syayijemal».+ 25  Yuʼun chʼayemoxuk toʼox ta be kʼuchaʼal chijetik,+ pe li avie lasutik xa talel ta stojolal li jchabichij+ xchiʼuk ti jaʼ jkʼelvanej avuʼunike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «aviloj ta akuxlejalik».
O «muʼyuk bu jecheʼ chakʼ sba ta kʼexlal».
O «chtʼab-o».
Jaʼ xkaltik, li stalelaltak xchiʼuk yabteltak ti sta-o kʼupil kʼoptaele.
Literal «xakʼbeik svosal».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «jpets teʼ».