Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 2

¿Kʼuxi xuʼ xavojtikin li Diose?

«Teuk noʼox me ta ave li slivroal Mantale, aptao xchiʼuk nopbo skʼoplal ta kʼakʼal akʼobal sventa xavakʼ ta akuxlejal skotol li kʼusi te tsʼibabile; yuʼun jech lek chbat li kʼusitik chapase xchiʼuk oy lek apʼijil ti kʼusiuk noʼox chapase».

Josue 1:8

«Jech-o tsots laj yaptaik li livro ti jaʼ Smantal li melel Diose, lek jamal xchiʼuk lek tsʼakal la sjambeik smelolal. Jaʼ jech la skoltaik li krixchanoetik sventa xaʼibeik smelolal li kʼusi yakal chaptaike».

Neemias 8:8

«Xmuyubaj noʼox li vinik ti muʼyuk chchʼun ti kʼu yelan chtojobtasvan li buchʼu toj chopole [...]. Yuʼun jaʼ noʼox toj kʼupil sba chaʼi li smantal Jeovae xchiʼuk kʼun yechʼomal ye tskʼel ta kʼakʼal akʼobal li smantale. [...] Lek chkʼot ta pasel yuʼun skotol li kʼusi tspase».

Salmo 1:1-3

«Anilaj batel ta xokon kareta li Felipee xchiʼuk laj yaʼi ti tsots chaptabe li svun j-alkʼop Isaiase, jech oxal xi laj yalbee: ‹¿Mi xavaʼibe smelolal ta melel li kʼusi yakal chakʼele?›. Xi laj yale: ‹¿Kʼuxi xa noʼox chkaʼibe smelolal ta melel mi muʼyuk buchʼu xchanubtasune?›».

Echos 8:30, 31

 «Li stalelaltak mu xvinaje jamal xvinaj kʼalal laj yichʼ pasel tal li balumile, yuʼun te xvinaj ta skoj li kʼusitik pasbile, jaʼ xkaltik, li sjuʼel ti te oy-o sbatel osile xchiʼuk ti jaʼ Dios ta melele, jaʼ yuʼun mu stakʼ xalik ti chʼabale».

Romanos 1:20

«Nopbo skʼoplal li kʼusitik taje; akʼo me lek ta avoʼonton sventa lek jamal xil skotol krixchanoetik ti lek chbat avuʼune».

1 Timoteo 4:15

«Skʼan me oyuk ta koʼonton jbatik ta jujuntal yoʼ jtijbe jba koʼontontik sventa jkʼan jbatik xchiʼuk jpastik li kʼusitik toj leke, jech xtok, mu me xkiktatik ti ta jtsob [jbatike]».

Ebreos 10:24, 25

«Mi oy junuk avuʼunik ti skʼan to spʼijile, akʼo skʼanilanbe Dios, yuʼun tskʼupin yakʼel xchiʼuk muʼyuk bu ch-ilin, vaʼun ch-akʼbat li buchʼu tskʼane».

Santiago 1:5