Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 A7-H

Li kʼusitik la spas Jesus kʼalal ay ta balumile: Slajeb la spas yabtel ta Jerusalen (xchaʼvokʼal)

KʼUSI ORA

BU

KʼUSI KʼOT TA PASEL

MATEO

MARKOS

LUKAS

JUAN

14 yuʼun nisan

Jerusalen

Laj yakʼ venta Jesus ti jaʼ ch-akʼvan ta kʼabal li Judase, jech oxal la stak batel

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

La slikes li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Laj xa onoʼox yal ti chpʼajat yuʼun li Pedroe, ti tanpuk chbat li jtakboletike

26:31-35

14:27-31

22:31-38

Laj yal ti oy jkoltavaneje; lokʼolkʼop sventa melel teʼel uva; laj yal ti akʼo jkʼan jbatike; slajeb velta la spas orasion xchiʼuk yajtakboltak

     

14:1–17:26

Jetsemani

Mu x-echʼ chaʼi svokol ta nichimaltik; laj yichʼ akʼel ta kʼabal xchiʼuk laj yichʼ chukel

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalen

Oy kʼusi jakʼbat yuʼun Anas; chapanat yuʼun Kaifas, Sanedrin; laj yal Pedro ti mu xojtikin li Jesuse

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

La sjokʼan sba li j-akʼvanej ta kʼabal Judase (Ech 1:18, 19)

27:3-10

     

Ta stojolal Pilato, laje ta stojolal Erodes, laje ta stojolal Pilato yan velta

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Laj yal Pilato ti tskolta li Jesuse; pe jaʼ la skʼanik ti xkol li Barrabase; laj yichʼ alel ti chcham ta jtel teʼ li Jesuse

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(Viernes nop. 3:00 ta bat kʼakʼal)

Golgota

Cham ta jtel teʼ sventa vokolil

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalen

La syalesbeik sbekʼtal ti te jokʼol ta jtel teʼe, vaʼun la xkuchik batel ta mukinal

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 yuʼun nisan

Jerusalen

Li paleetik xchiʼuk jfariseoetike la skʼanik xichʼ chabiel li mukinale xchiʼuk ti smakik leke

27:62-66

     

16 yuʼun nisan

Jerusalen xchiʼuk spat xokontak; Emaus

Chaʼkuxi li Jesuse; laj yakʼ sba ta ilel voʼob velta ta stojolal yajchankʼoptak

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Kʼalal echʼ xa ox 16 yuʼun nisan

Jerusalen; Galilea

Laj to yakʼ sba ta ilel ta stojolal li yajchankʼoptake (1Ko 15:5-7; Ech 1:3-8); tojobtasvan; laj yal ti akʼo spasik jchankʼopetike

28:16-20

   

20:26–21:25

25 yuʼun iyar

Vits Olivatik, nopol ta Betania

Muy ta vinajel kʼalal 40 kʼakʼal xa ox xchaʼkuxiel li Jesuse (Ech 1:9-12)

   

24:50-53