Tito 3:1-15

  • Lek ti kʼu yelan chakʼ sbaik ta ventainele (1-3)

  • Chapalikuk me ta spasel li abtelal ti toj leke (4-8)

  • Pʼajik me li jecheʼ loʼiletike xchiʼuk li jecheʼ chanubtasele (9-11)

  • Oy buchʼu kʼusi laj yalbe batel xchiʼuk chabanuk xi batel xtok (12-15)

3  Jech-o me xavulesbe ta sjolik ti akʼo yakʼ sbaik ta ventainel xchiʼuk ti akʼo xchʼunbeik smantal ajvaliletik xchiʼuk li buchʼutik oy yabtelike, chapalikuk me ta spasel skotol lekil abtelal,  mu me chopoluk xkʼopojik ta stojolal yantik, mu me ta aniluk x-ilinik, oyuk me lek srasonik xchiʼuk akʼo me yakʼik ta ilel lek ti manxo chakʼ sbaik ta stojolal skotol li krixchanoetike.  Yuʼun oy toʼox kʼuk sjalil ti bol* krixchanoutik toʼox eke, mu toʼox jchʼuntik mantal, loʼlabilutik toʼox, mosoinbilutik toʼox yuʼun li kʼusi tskʼan koʼontontik xchiʼuk li kʼusi kʼupil chkaʼitike, jaʼ toʼox kuxulutik ta spasel li choplejale xchiʼuk li pichʼ oʼontonale, jtatik-o ti pʼajbilutik toʼoxe xchiʼuk ta jpʼaj toʼox jbatik ta jujuntal.  Akʼo mi jech, kʼalal laj yichʼ akʼel ta ojtikinel li slekil yoʼonton xchiʼuk li kʼanelal yuʼun ta stojolal krixchanoetik li Jkoltavanej kuʼuntike, li Diose,  la skoltautik (pe maʼuk ta skoj ti la jpastik jtosuk tukʼil abtelale, moʼoj, jaʼ ta skoj li kʼuxubinel yuʼune) ta skoj li atintasel ti laj yakʼ xijkuxie xchiʼuk kʼalal la spasutik ta achʼ ti jaʼ la stunes li chʼul espiritue.*  Ep tajek la smal* chʼul espiritu ta jtojolaltik li Dios ti jaʼ la stunes Jesukristo ti jaʼ Jkoltavanej kuʼuntike,  sventa mi laj xaʼox kichʼtik albel ti tukʼ jkʼoplaltik ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose, ta jta jpartetik jech kʼuchaʼal jmalaojtik li kuxlejal sbatel osile.  Tukʼ li kʼusitik laj yichʼ alel taje xchiʼuk oy ta koʼonton ti jechuk-o me tsots xaval batel li kʼusitik taje, sventa jech-o xakʼ ta yoʼontonik spasel li abtelal ti toj leke, ti jaʼ tspasik li buchʼutik xchʼunojik xa Diose. Lek tajek li kʼusitik taje xchiʼuk toj jtunel yuʼun li krixchanoetike.  Pe mu me xatikʼ aba li ta jecheʼ loʼiletike, li yalbel skʼoplal nitilulaletike,* li vulajetele xchiʼuk li ta saʼkʼop ta sventa Mantale,* yuʼun muʼyuk kʼusi xtun-o xchiʼuk chʼabal sbalil. 10  Pʼajo me li vinik ti tspuk batel jecheʼ chanubtasel mi laj xaʼox yichʼ albel chaʼkojuk mantale; 11  yuʼun anaʼoj ti kʼejpʼujem xa ta be li vinik taje, yakal tsaʼ smul xchiʼuk chakʼbe sba stoj smul stuk. 12  Mi laj xaʼox jtakbot talel li Artemas o mi jaʼ li Tikikoe akʼo tajek persa sventa xtal akʼelun ta Nikopolis, yuʼun jaʼ te jnopoj ch-echʼ kuʼun li inviernoe. 13  Akʼo me persa ti xavakʼbe skotol li kʼusitik chtun yuʼun sventa sbeik li Senas ti lek chanem ta Mantale xchiʼuk li Apolose. 14  Li jchiʼiltaktik ta chʼunolajele akʼo me xchanik spasel li abtelal ti toj leke sventa sta li kʼusi tsots skʼoplal chtun yuʼunike, sventa lekuk xakʼ sat li yabtelike. 15  Chabanukoxuk la chal skotolik li buchʼutik liʼ jchiʼuke. Chabanuk xavalbe li buchʼutik skʼanojunkutik ta sventa li xchʼunel oʼontonale. Teuk oy li slekil yutsil oʼontonal ta atojolalike.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «sonso».
Kʼelo glosario.
O: «Tskʼupin yakʼel».
O: «momnichʼoniletike»; «tsʼunbalilaletike»; «tsʼakalulilaletike».
Kʼelo glosario.