Mateo 11:1-30

  • Laj yichʼ kʼupil kʼoptael li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (1-15)

  • Chichʼ alel ti chchapanat li jkʼol kuxlejal ti jtoybae (16-24)

  • Tskʼupil kʼopta Stot Jesus ta skoj ti kʼux chaʼi li buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike (25-27)

  • Chakʼ siketel oʼontonal li skʼatlomteʼ Jesuse (28-30)

11  Vaʼun, li Jesuse laj yalbe mantal li lajchaʼvoʼ yajchankʼoptake, kʼalal laj yoʼontone la stam batel sbe sventa xbat chanubtasvanuk xchiʼuk xbat xchol mantal li ta yan jteklumetike.  Pe kʼalal laj yaʼibe skʼoplal yabteltak Kristo li Juan ti te tikʼil ta chukele, la stak batel yajchankʼoptak sventa  xi sjakʼbeike: «¿Mi voʼot li Buchʼu chtale, o mi yan-o buchʼu ta jmalakutik?».  Vaʼun xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Batanik, bat albeik Juan li kʼusi yakal chavilik xchiʼuk li kʼusi yakal chavaʼiike:  li maʼsatetike chilik xa osil, li koxoetike chanavik xa, li buchʼutik ipik ta kʼaʼemal chamele kolik xa, li pakʼchikinetike chaʼiik xa kʼoponel, li buchʼutik chamemike chchaʼkuxiik xa xchiʼuk li buchʼutik abol sbaike chichʼik xa cholbel li lekil aʼyejetike.  Xmuyubaj noʼox* li buchʼu muʼyuk bu tsmak yok ta jkoje».  Kʼalal jaʼo stamoj batel sbeik taje, xi lik yalbe epal krixchanoetik ta sventa Juan li Jesuse: «¿Kʼusi lokʼ akʼelik li ta takixokol balumile? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jtekʼuk aj ti xlaʼaʼet ta ikʼe?  ¿Kʼusi lokʼ akʼelik un chaʼa? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jun vinik ti toyol stojol skʼuʼ spokʼ slapoje? ¡Yuʼun te oyik ta sna ajvaliletik maʼ li buchʼutik toyol stojol skʼuʼ spokʼ slapojike!  ¿Kʼu yuʼun lalokʼik ta melel chaʼa? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jun j-alkʼop? Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti jaʼ mas to jelavem skʼoplale, jaʼ mu sta li jun j-alkʼope. 10  Taje jaʼ li buchʼu xi tsʼibabil skʼoplale: ‹¡Kʼelo avil! ¡Voʼon ta jtak batel baʼyel ta atojolal li kaj-almantale, jaʼ jbabe chbat avuʼun sventa chchapan abe!›. 11  Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti muʼyuk buchʼu mas jelavem skʼoplal vokʼem* tal ta stojolal junuk ants jech kʼuchaʼal li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe, pe li buchʼu mas bikʼit skʼoplal li ta Ajvalilal ta vinajele jaʼ mas to jelavem skʼoplal ti jaʼ mu sta li Juane. 12  Pe leʼ to ta skʼakʼalil li Juan J-akʼ-ichʼvoʼ kʼalal to avie, li Ajvalilal ta vinajele jaʼ li kʼusi ta sjunul yoʼonton tskʼan tsta li krixchanoetike, vaʼun li buchʼutik ta sjunul yoʼonton yakʼojbeik yipal staele, yakalik xa stael. 13  Yuʼun li kʼusitik yaloj J-alkʼopetik xchiʼuk li Mantale, laj yalik albil kʼopetik kʼalal to ta skʼakʼalil Juan, 14  vaʼun mi chakʼan chachʼamik o mi moʼoj, taje jaʼ li ‹Elias ti albil onoʼox skʼoplal chtale›. 15  Akʼo yaʼi li buchʼu oy xchikine. 16  »¿Buchʼu ta jkoʼoltas-o li jkʼol kuxlejal liʼe? Koʼol kʼuchaʼal uni ololetik ti chotajtik ta chʼivit ti chapta xchiʼiltakik ta tajimole, 17  xi chalike: ‹La jupankutik avaʼiik amay, pe muʼyuk xa-akʼotajik, kʼalal xi-avetkutik ta at-oʼontone muʼyuk bu la amaj stiʼ avoʼontonik ta at-oʼonton›. 18  Jaʼ jech ek, muʼyuk bu xveʼ tal xchiʼuk muʼyuk bu x-uchʼbolaj tal li Juane, pe xi chalike: ‹Ochem pukuj ta yoʼonton›. 19  Li Xnichʼon krixchanoe chveʼ tal xchiʼuk ch-uchʼbolaj tal, pe xi chalike: ‹¡Kʼelo avilik! Jaʼ jun vinik ti mu x-echʼ yoʼonton ta veʼel xchiʼuk ta yuchʼel vinoe, jaʼ yamigo jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik›. Manchuk mi jech, li pʼijilale chvinaj ti tukʼ skʼoplal ta skoj li yabteltake». 20  Vaʼun lik stsak ta utel li jteklumetik ti bu la spas jutuk mu skotoluk li skʼelobiltak juʼelale, yuʼun muʼyuk bu la sutes yoʼontonik: 21  «¡Toj abol aba, Korasin! ¡Toj abol aba, Betsaida!, yuʼun teuk laj yichʼ pasel ta Tiro xchiʼuk ta Sidon li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasel ta atojolalike, voʼne xa la slapik chʼixal kʼuʼil* xchiʼuk la xchotan sbaik ta tantik jechuk ta skoj ti sutesoj yoʼontonike. 22  Pe chkalboxuk avaʼiik ti mas to me tsots chavil avokolik li ta Skʼakʼalil Chapanele,* jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Tiro xchiʼuk Sidone. 23  Li voʼot eke Kapernaum, ¿mi avaloj ti kʼalal to ta vinajel chtoy batel akʼoplale? Bu chata, kʼalal to ta Mukinal* chayal batel, yuʼun teuk laj yichʼ pasel ta Sodoma li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasel ta atojolale, liʼ to oy jechuk li avie. 24  Pe chkalboxuk avaʼiik ti mas to me tsots chavil avokolik li ta Skʼakʼalil Chapanele, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li yosilal Sodomae». 25  Li vaʼ orae lik kʼopojuk li Jesuse, xi laj yale: «Ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal krixchanoetik, Tot, Yajval vinajel xchiʼuk balumil, yuʼun li kʼusitik liʼe amukoj ta stojolal li buchʼutik pʼijik xchiʼuk li buchʼutik lek snaʼike, vaʼun jaʼ avakʼojbe snaʼ li uni ololetike. 26  Jech, Tot, yuʼun jaʼ jech la skʼan avoʼonton ti kʼu yelan kʼot ta pasele. 27  Skotol li kʼusitike jaʼ yakʼojbun ta jkʼob li Jtote, xchiʼuk muʼyuk buchʼu lek xojtikin li Nichʼonile jaʼ noʼox li Totile; mi jaʼuk buchʼu lek xojtikin li Totile jaʼ noʼox li Nichʼonile, vaʼun li Nichʼonile ta xakʼ ta ojtikinel li Totile, pe jaʼ noʼox ti buchʼu tskʼan yoʼonton stuke. 28  Laʼik ta jtojolal akotolik, voʼoxuk ti tsots tajek cha-abtejike xchiʼuk ti ol avikatsike, voʼon ta jsikubtas avoʼontonik. 29  Jaʼ kuchik li kʼatlom teʼ* kuʼune xchiʼuk chanbeikun jtalelal, yuʼun manxoun xchiʼuk bikʼit kakʼoj jba,* vaʼun chata siketel avoʼontonik. 30  Yuʼun li kʼatlom teʼ kuʼune kʼun ta kuchel xchiʼuk muʼyuk bu ol li kikatse».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «Pʼij noʼox yoʼn»; «Nichim noʼox yoʼonton».
O: «ayanem».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «Ades». Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
S.gr.: «bikʼit kakʼoj koʼonton».