Mateo 1:1-25

  • Snitilulal Jesukristo (1-17)

  • Vokʼ li Jesuse (18-25)

1  Li slivroal skʼoplal Jesukristo, xnichʼon David,* xnichʼon Abraan:   Li xnichʼon Abraane jaʼ Isaak;li xnichʼon Isaake jaʼ Jakob;*li xnichʼon Jakobe jaʼ Juda* xchiʼuk laj yil yan xnichʼnab;   li xnichʼon Judae jaʼ Peres xchiʼuk Sera ti laj yil xchiʼuk Tamare;li xnichʼon Perese jaʼ Esron;li xnichʼon Esrone jaʼ Ram;   li xnichʼon Rame jaʼ Aminadab;li xnichʼon Aminadabe jaʼ Nason;li xnichʼon Nasone jaʼ Salmon;   li xnichʼon Salmone jaʼ Boas ti laj yil xchiʼuk Raabe;li xnichʼon Boase jaʼ Obed ti laj yil xchiʼuk Rute;li xnichʼon Obede jaʼ Jese;   li xnichʼon Jesee jaʼ David, li ajvalile;li xnichʼon Davide jaʼ Salomon ti laj yil xchiʼuk li yajnil Uriase;   li xnichʼon Salomone jaʼ Reoboam;li xnichʼon Reoboame jaʼ Abias;li xnichʼon Abiase jaʼ Asa;   li xnichʼon Asae jaʼ Jeosafat;li xnichʼon Jeosafate jaʼ Jeoram;li xnichʼon Jeorame jaʼ Usias;   li xnichʼon Usiase jaʼ Jotan;li xnichʼon Jotane jaʼ Akas;li xnichʼon Akase jaʼ Esekias; 10  li xnichʼon Esekiase jaʼ Manases;li xnichʼon Manasese jaʼ Amon;li xnichʼon Amone jaʼ Josias; 11  li xnichʼon Josiase jaʼ Jekonias xchiʼuk laj yil yan xnichʼnab, jaʼo kʼalal laj yichʼik ikʼel batel ta Babiloniae. 12  Li xnichʼon Jekonias, kʼalal ikʼbilik xaʼox batel ta Babiloniae, jaʼ Sealtiel;li xnichʼon Sealtiele jaʼ Sorobabel; 13  li xnichʼon Sorobabele jaʼ Abiud;li xnichʼon Abiude jaʼ Eliakim;li xnichʼon Eliakime jaʼ Asor; 14  li xnichʼon Asore jaʼ Sadok;li xnichʼon Sadoke jaʼ Akim;li xnichʼon Akime jaʼ Eliud; 15  li xnichʼon Eliude jaʼ Eleasar;li xnichʼon Eleasare jaʼ Matan;li xnichʼon Matane jaʼ Jakob; 16  li xnichʼon Jakobe jaʼ li Jose smalal Mariae, li ants ti la svokʼes* Jesuse, ti Kristo* chalbeike. 17  Skotol li jaykʼol kuxlejal* echʼ ti lik tal ta Abraan kʼalal to ta Davide echʼ chanlajunkʼol kuxlejal, chanlajunkʼol kuxlejal echʼ xtok ti lik tal ta David jaʼ to kʼalal laj yichʼik ikʼel batel ta Babiloniae, jech xtok chanlajunkʼol kuxlejal echʼ ti lik tal kʼalal laj yichʼik ikʼel batel ta Babilonia kʼalal to ta Kristoe. 18  Vaʼun xi yelan vokʼ li Jesukristoe: kʼalal makbil xaʼox sventa chnupun xchiʼuk Jose li smeʼe, li Mariae, xchiʼinoj xaʼox yol ta sventa chʼul espiritu* kʼalal muʼyuk toʼox yikʼoj sbaike. 19  Pe li smalale, li Josee, oy ta yoʼonton tsutes ta mukul, yuʼun tukʼil vinik xchiʼuk mu skʼan xakʼ ta kʼexlal ta sat krixchanoetik. 20  Pe kʼalal laj xaʼox snopbe lek skʼoplal li kʼusitik taje, ¡kʼelo avil!, laj yakʼ sba ta ilel ta xvayich li yaj-anjel* Jeovae,* xi laj yale: «Jose, xnichʼon David, mu xaxiʼ ta yikʼel batel ta ana li avajnil Mariae, yuʼun li yol xchiʼinoje jaʼ ta sventa chʼul espiritu. 21  Ta svokʼes jun kerem, Jesus* chavakʼbe sbi, yuʼun jaʼ tskolta lokʼel ta mulil li steklumale». 22  Jaʼ jech kʼot ta pasel skotol ta melel, sventa xkʼot ta pasel li kʼusi yaloj Jeova ta stojolal yaj-alkʼop ti xi laj yale: 23  «¡Kʼelo avilik! Ta xchiʼin yol li tojol tsebe, ta svokʼes jun kerem, vaʼun Emanuel chakʼbeik sbi», taje xi smelolal kʼalal chichʼ jelubtasele: «Liʼ oy ta jtojolaltik li Diose». 24  Vaʼun, kʼalal julav* ta svayel li Josee jaʼ jech la spas kʼuchaʼal albat yuʼun li yaj-anjel Jeovae, laj yikʼ batel ta sna li yajnile. 25  Pe muʼyuk bu la xchiʼin ta vayel jaʼ to ti kʼalal vokʼ li yole, vaʼun Jesus laj yakʼbe sbi.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «ti ayan yuʼun».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Jaʼ jun biil ta evreo Jeshua o Joshua, ti xi smelolale: «Jaʼ Jkoltavanej li Jeovae».
O: «vikʼ sat».