Echos 2:1-47

  • Laj yichʼ akʼel chʼul espiritu ta Skʼinal Pentekostes (1-13)

  • Skʼopojel Pedro (14-36)

  • Li epal krixchanoetike la stakʼbeik li Pedroe (37-41)

    • Laj yichʼik voʼ oxmil krixchanoetik (41)

  • Xchiʼil sbaik ta yajtsʼaklom Kristo (42-47)

2  Vaʼun kʼalal jaʼo yakal li Skʼinal Pentekostese,* jmoj te tsobolik ta jpʼej na.  Ta ora noʼox oy kʼusi nik ta vinajel, tsots tajek xjumumet jech kʼuchaʼal tsatsal ikʼ, vaʼun laj yichʼ aʼiel ta spʼejel na ti bu chotolike.  Xchiʼuk laj yilik okʼiletik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal leb kʼokʼe, vaʼun la spuk sba ti bu oyike xchiʼuk te kʼot ta sbaik ta jujuntal,  vaʼun skotolik lik ventainatikuk yuʼun chʼul espiritu xchiʼuk lik kʼopojikuk ta yantik kʼopetik, jaʼ li kʼusi kʼopal akʼbat snaʼik yuʼun li chʼul espiritue.  Li vaʼ kʼakʼale, li judaetik* ta yantik lum ta spʼejel balumil ti lek yichʼojik ta mukʼ Diose te talemik ta Jerusalen.  Jaʼ yuʼun kʼalal laj yaʼiik li kʼusi nike, la stsob sba skotolik li epal krixchanoetike xchiʼuk chʼayal to kʼot yoʼontonik, yuʼun laj yaʼiik ta jujuntal ti yakal chkʼoponatik ta skʼop stukike.  Ta melel toj chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk xi lik yalike: «Kʼelo avilik, ¿mi mu jgalileaetikuk li buchʼutik yakal chkʼopojike?  ¿Kʼuxi xa noʼox un ti yakal chkaʼitik chkʼopojik ta jkʼop jtuktik ti bu vokʼemutike?*  Jpartiaetik, jmediaetik,* j-elametik, jmesopotamiaetik, judaetik, jkapadosiaetik, jpontoetik, krixchanoetik ta slumal Asia,* 10  jfrijiaetik, jpanfiliaetik, j-ejiptoetik, jlibiaetik ti te nopol xbat ta Sirenee; li buchʼutik talemik ta naklej kʼuk noʼox sjalil ti likemik tal ta Romae, ti jaʼik judaetik xchiʼuk achʼ jchʼunolajeletik;* 11  jkretaetik; xchiʼuk j-arabiaetik, laj kaʼi ta jkʼop jtukkutik li yutsil slekil yabtel Diose». 12  Ta melel, skotolik toj labal sba laj yaʼiik xchiʼuk chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk xi lik yalbe sbaike: «¿Kʼusi smelolal leʼe?». 13  Pe junantike lik naʼlevanikuk xchiʼuk xi chalike: «Yakubemik ta chiʼil vino».* 14  Jaʼ yuʼun vaʼi li Pedroe xchiʼuk li buluchvoʼ xchiʼiltake, xi tsots lik yale: «Viniketik ta Judea xchiʼuk skotol jnaklejetik ta Jerusalen, naʼik me li kʼusi liʼe xchiʼuk chikintaik lek li kʼusi chkalboxuke. 15  Ta melel, li krixchanoetik liʼe muʼyuk bu chyakubik jech kʼuchaʼal chavalike, yuʼun yoxibal to ora.* 16  Yuʼun li kʼusi yakal chkʼot ta pasele jaʼ li kʼusi xi xa onoʼox albil ta stojolal j-alkʼop Joele: 17  ‹«Vaʼun li ta slajebal xa kʼakʼale»,* xi chal li Diose, «chkakʼ jchʼul espiritu ta stojolal skotol krixchanoetik, vaʼun li akerem atsebike ta xalik albil kʼopetik,* jech xtok li akeremike oy kʼusitik chilik* xchiʼuk li moletike ta xvaychinajik, 18  jech xtok, li vaʼ kʼakʼale chkakʼbe jchʼul espiritu li jviniktak ti jaʼ jmosotake xchiʼuk li antsetik ti jaʼ jmosotake, vaʼun chalik batel albil kʼopetik. 19  Xchiʼuk chkakʼ ta ilel kʼusitik labal sba ta vinajel xchiʼuk senyailtak* ta sba balumil, chʼichʼ, kʼokʼ xchiʼuk pimil chʼail. 20  Ch-ikʼub li Kʼakʼale, jech xtok li Ue tspas ta chʼichʼ kʼalal skʼan toʼox xkʼot li smukʼta kʼakʼalil Jeova ti toj tsots skʼoplale. 21  Jaʼ yuʼun skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae jaʼ chkol»›. 22  »Viniketik ta Israel, chikintaik li jkʼope: li Jnasaretal Jesuse jaʼ jun vinik ti akʼat ta ojtikinel yuʼun Dios ta atojolalik ta skʼelobiltak juʼelal,* kʼusitik labalik sba xchiʼuk senyailtak la spas Dios ta stojolal Jesus ta atojolalik, jech kʼuchaʼal anaʼojike. 23  Li vinik ti laj yichʼ akʼel ta kʼabal ta stojolal yajkontratak ti jech laj yakʼ kʼotuk ta pasel Dios ti snaʼoj xa onoʼoxe, voʼoxuk laj avakʼik ta jokʼanel ta jtel teʼ* ta skʼob li buchʼutik toj chopolike xchiʼuk laj avakʼik ta milel. 24  Pe li Diose la skolta lokʼel ta yok skʼob li xkʼuxul lajelal kʼalal la xchaʼkuxese, yuʼun mu stakʼ ti te xkom ta yok skʼob li lajelale. 25  Yuʼun xi onoʼox laj yal David ta stojolal taje: ‹Te oy-o ta jtojolal li Jeovae, te oy ta jbatsʼikʼob sventa mu xtal xbat noʼox li koʼontone. 26  Muyubaj tajek koʼonton* xchiʼuk ximuyubaj noʼox kʼusi laj kal ta skoj taje. Jech xtok oy spatobil koʼonton; 27  yuʼun muʼyuk chaviktaun li ta Mukinale,* jech xtok muʼyuk chavakʼbe kʼaʼuk sbekʼtal li buchʼu tukʼ yoʼonton chakʼ sba ta atojolale. 28  Laj xa avakʼbun kil li sbelel kuxlejale; chavakʼbun tajek xkuxetel koʼonton kʼalal te oyun ta atojolale›. 29  »Viniketik, kermanotak, mi xavakʼik xikʼopoje xuʼ jamal chkalboxuk ta melel ta sventa David ti jaʼ jolil ta utsʼ alalile, yuʼun cham xchiʼuk laj yichʼ mukel li stuke, liʼ to oy ta jtojolaltik avi li smukinale. 30  Yuʼun jaʼ toʼox jun j-alkʼop xchiʼuk snaʼoj ti albil onoʼox ta melel yuʼun Dios ti jaʼ chchoti junuk snitilulal li ta chotlebal sventa ajvalile, 31  laj yil xchiʼuk laj xa onoʼox yal ta sventa li xchaʼkuxesel Kristoe,* ti muʼyuk bu laj yichʼ iktabel sbekʼtal li ta Mukinale xchiʼuk ti muʼyuk bu te kʼaʼe. 32  Taje jaʼ li Jesus ti laj yichʼ chaʼkuxesel yuʼun Diose, testigoutik jkotoltik ti jech kʼot ta pasele. 33  Jaʼ yuʼun, ta skoj ti laj yichʼ toybel skʼoplal ta sbatsʼikʼob Dios xchiʼuk ti laj yichʼ chʼul espiritu ti albil onoʼox skʼoplal yuʼun Totile, jaʼ laj yakʼ Jesus li kʼusi chavilik xchiʼuk li kʼusi chavaʼiike. 34  Pe muʼyuk bu muy batel ta vinajel li Davide, yuʼun xi laj yal stuke: ‹Li Jeovae xi laj yalbe li Kajvale: «Chotlan ta jbatsʼikʼob 35  jaʼ to mi laj kakʼ ta skajleb avok li avajkontratake»›. 36  Jaʼ yuʼun akʼo snaʼ lek sjunlej sna Israel ti Diose laj yakʼ kʼotuk ta Kajvaltik xchiʼuk ta Kristo li Jesuse, jaʼ li buchʼu la amilik ta jtel teʼe». 37  Vaʼun kʼalal laj yaʼiik li kʼusitik taje, solel toj kʼux laj yaʼi ta yoʼontonik, jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Pedro xchiʼuk li yantik jtakboletike: «Viniketik, kermanotak, ¿kʼusi skʼan jpaskutik?». 38  Xi albatik yuʼun li Pedroe: «Suteso avoʼontonik* xchiʼuk ichʼik voʼ ta jujuntal ta sbi Jesukristo sventa chavichʼ pasbel perton li amulike, vaʼun chavichʼik chʼul espiritu ti jaʼ jun matanal ti muʼyuk tojbile. 39  Yuʼun jaʼ aventaik li kʼusi albil skʼoplale, jaʼ sventa avalab anichʼnabik xchiʼuk jaʼ sventa li buchʼutik nom oyike, skotol li buchʼutik chtakatik ta ikʼel yuʼun li Jeova Dios kuʼuntike». 40  Jech xtok ep to kʼusitik laj yal sventa lek tsʼakal chalbe skʼoplal li mantale* xchiʼuk xi to tojobtasvane: «Chʼako abaik ta stojolal li jkʼol kuxlejal* ti toj chopol liʼe». 41  Jaʼ yuʼun li buchʼutik ta muyubajel la xchʼambeik li skʼope laj yichʼik voʼ, vaʼun li vaʼ kʼakʼale te van oxmiluk kʼotik ta jchʼunolajel. 42  Xchiʼuk jech-o laj yakʼ ta yoʼontonik li chanubtasel yuʼun jtakboletike, koʼol tstsob sbaik, chveʼik xchiʼuk tspasik orasion. 43  Ta melel lik xiʼuk skotol li krixchanoetike, xchiʼuk toj labalik sba kʼusitik lik spasik li jtakboletike xchiʼuk ep senyailtak la spasik. 44  Skotol li buchʼutik pasik ta jchʼunolajele ta jun noʼox tsobolik, koʼol yuʼunik li kʼusitik oy yuʼunike, 45  la xchonik li kʼusitik oy yuʼunike xchiʼuk li yosilike xchiʼuk la xchʼakbe sbaik li stojole, jaʼ ti kʼu yelan chtun yuʼunik ta jujuntale. 46  Jech xtok jujun kʼakʼal chkʼotik ta templo* sventa koʼol kʼusi chkʼot tspasik xchiʼuk te chveʼik ta naetik, xmuyubajik tajek kʼalal koʼol chveʼike xchiʼuk ta sjunul yoʼonton tspasik taje, 47  tskʼupil kʼoptaik Dios xchiʼuk lek ch-ilatik yuʼun skotol li krixchanoetike. Kʼalal jech yakal chkʼot ta pasele, jujun kʼakʼal laj yichʼik pojel yuʼun Jeova li krixchanoetike, jech pasik ta jchankʼopetik.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «ayanemutike».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Jaʼ li buchʼutik ochemik xa ta srelijion judaetike.
O: «achʼ vino».
Te van ta baluneb ora ta sob.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «Echʼem pʼijub koʼn»; «Nichimaj noʼox koʼonton».
O: «Ades». Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «lek tsʼakal chchol li mantale».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.