Apokalipsis 17:1-18

  • Chichʼ chapanel «Mukʼta Babilonia» (1-18)

    • Jchonbail ants ti tsots sjuʼel ti chotol ta sba jtiʼaval chonbolom ti kuxul tsoj skolorale (1-3)

    • Li jtiʼaval chonbolom ti te toʼox oye, pe ti chʼabal xa te oye, poʼot xa xlokʼ talel ta xab (8)

    • Tstsakik ta kʼop Chʼiom Chij li lajuneb xulubile (12-14)

    • Li lajuneb xulubile chlik spʼajik li jchonbail antse (16, 17)

17  Jun li ta svukvoʼal anjel ti yichʼojik li vukub setsʼe tal xchiʼuk xi laj yalbune: «Laʼ, chkakʼbot avil ti chichʼ chapanel li jchonbail ants* ti tsots sjuʼel ti te chchoti ta epal voʼe,  ti jaʼ li buchʼu mulivaj* xchiʼuk li ajvaliletik ta balumile, jech xtok li jnaklejetik ta balumile yakubtasatik ta skoj li svinoal mulivajel tspase».  Laj yikʼun batel ta sjuʼel chʼul espiritu ta takixokol balumil li anjele. Vaʼun laj kil jun ants ti te chotol ta sba jtiʼaval chonbolom ti kuxul tsoj skolorale xchiʼuk ti noj ta biil ti chchopol kʼopta Diose, oy vukpʼej sjol xchiʼuk lajuneb xulub.  Slapoj kuxul morado kʼuʼil xchiʼuk kuxul tsajal kʼuʼil li antse xchiʼuk stsʼakubtasoj sba ta oro, ta kʼupil sba ton xchiʼuk ta perla tonetik, jech xtok stsakoj jun kopa ta skʼob ti pasbil ta oro ti noj ta kʼusitik muʼyuk leke xchiʼuk ti noj ta kʼusitik ibal sba ta skoj li mulivajel tspase.  Jech xtok te tsʼibabil jun biil li ta stiba ti mukul skʼoplale: «Mukʼta Babilonia ti jaʼ smeʼ li jchonbail antsetike xchiʼuk li kʼusitik ibal sba ta balumile».  Laj kil ti yakubem ta xchʼichʼel buchʼutik chʼul li antse xchiʼuk ta xchʼichʼel li stestigotak Jesuse. Labal sba tajek laj kaʼi kʼalal laj kile.  Jaʼ yuʼun xi laj yalbun li anjele: «¿Kʼu yuʼun ti labal sba laj avaʼie? Voʼon chkalbot li kʼusi mukul skʼoplal ta sventa li antse xchiʼuk li jtiʼaval chonbolom ti vukpʼej sjol xchiʼuk lajuneb xulub ti bu kajal li antse:  li jtiʼaval chonbolom ti laj avil ti te toʼox oye, ti chʼabal xa te oye, poʼot xa xlokʼ talel ta xab sventa xbat ta lajelal. Li jnaklejetik ta balumile —ti muʼyuk te tsakal sbiik li ta balbalvun sventa kuxlejal kʼalal lik tal stsʼunbal li krixchanoetike— labal sba chilik li jtiʼaval chonbolom ti te toʼox oye, ti chʼabal xa te oye, pe ti te xa oy ta jelavel xtoke.  »Skʼan me oyuk lek jpʼijiltik ta sventa li kʼusi liʼe: li vukpʼej sjole jaʼ skʼan xal vukpʼej vits, li ta sjol li vitstik taje jaʼ te ti bu chotol li antse. 10  Jech xtok jaʼ skʼan xal vukvoʼ ajvalil: lomem xa li voʼobe, li june liʼ to oye, yan li june muʼyuk to vulem ta lokʼel, pe muʼyuk xa bu jal liʼ oy mi vul ta lokʼele. 11  Li jtiʼaval chonbolom ti te toʼox oye, pe ti chʼabal xa te oye, jaʼ li xvaxakvoʼal ajvalile, pe te lokʼ talel li ta vukvoʼe xchiʼuk chbat ta lajelal. 12  »Li lajuneb xulubil laj avile jaʼ skʼan xal lajunvoʼ ajvalil ti muʼyuk to yichʼoj yabtelik ta ajvalilale, pe ta x-akʼbat yichʼ yabtelik ta ajvalilal jun ora xchiʼuk li jtiʼaval chonbolome. 13  Taje koʼol li kʼusi tsnopike, jaʼ yuʼun chakʼbeik jtiʼaval chonbolom li sjuʼelik xchiʼuk li yabtelike. 14  Tstsakik ta kʼop li Chʼiom Chije, pe ta skoj ti jaʼ Kajvaltik yuʼunik li ajvaliletike xchiʼuk ti jaʼ Ajvalil yuʼunik li ajvaliletike ta stsal skotol li Chʼiom Chije. Jech xtok, chkuch yuʼunik ek li buchʼutik te xchiʼuk ti takbilik ta ikʼele, ti tʼujbilike xchiʼuk ti tukʼike». 15  Xi laj yalbune: «Li voʼ laj avil ti bu chotol li jchonbail antse jaʼ skʼan xal jteklumetik, epal krixchanoetik, lumetik xchiʼuk jeltos kʼopetik. 16  Li lajuneb xulubil laj avile xchiʼuk li jtiʼaval chonbolome chlik spʼajik li jchonbail antse, lajem xchiʼuk tʼanal chiktaik, tstibeik li sbekʼtale xchiʼuk chchikʼik ta kʼokʼ sjunul. 17  Yuʼun jech akʼbat ta yoʼontonik yuʼun Dios ti akʼo spasik li kʼusi snopoj Diose. Jech, ti jmoj snopbenik tspasik batele jaʼo te chvinaj kʼalal chakʼbeik li ajvalilal yuʼunik li jtiʼaval chonbolome, jaʼ to mi kʼot ta pasel li skʼop Diose. 18  Li ants laj avile jaʼ skʼan xal li mukʼta jteklum ti ch-ajvalilaj kʼuchaʼal ajvalil ta stojolal li ajvaliletik ta balumile».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Por·nei·a ta griego. Kʼelo glosario.