1 Timoteo 2:1-15

  • Orasion sventa skotol krixchanoetik (1-7)

    • Jun Dios, jun jkʼopojel (5)

    • Pojelal sventa xtoj-o skotol krixchanoetik (6)

  • Mantaletik sventa viniketik xchiʼuk antsetik (8-15)

    • Oyuk smelolal li kʼuʼil pokʼile (9, 10)

2  Jaʼ yuʼun ta jtij avoʼontonik ti xakʼanbe abaik vokol ta jujuntal ta stojolal Dios, ti xapasbe abaik orasione, ti xapasik orasion ta stojolal yantike xchiʼuk ti xatojbeik ta vokol ta stojolal skotol krixchanoetik,  ta stojolal ajvaliletik xchiʼuk ta stojolal skotol li buchʼutik tsots yabtelike; sventa jech-o muʼyuk kʼusi jnaʼtik xchiʼuk junuk koʼontontik xijkuxi yoʼ jech lek xichʼ ichʼel ta mukʼ ta sjunul oʼontonal li Diose* xchiʼuk sventa yijuk jnopbentik ta skotol.  Toj lek li kʼusi taje xchiʼuk chʼambil ta sat li Jkoltavanej kuʼuntike, li Diose.  Li kʼusi tskʼan yoʼonton li Diose jaʼ ti akʼo koluk skotol li krixchanoetike xchiʼuk ti akʼo yojtikinik lek li kʼusi melele.  Yuʼun jun noʼox Dios oy xchiʼuk jun noʼox jkʼopojel* oy ta stojolal Dios xchiʼuk li krixchanoetike, jun noʼox vinik, Kristo Jesus,  ti laj yakʼ sba stuk jech kʼuchaʼal pojelal* sventa xtoj-o skotol li krixchanoetike... ta sventa taje skʼan xichʼ albel skʼoplal mi la sta yoraile.  Ta skoj li aʼyej taje laj kichʼ vaʼanel ta jcholmantal xchiʼuk ta jtakbol —melel li kʼusi chkale, muʼyuk ta jut kʼop—,* jchanubtasvanejun ta sventa jyanlumetik ta sventa li xchʼunel oʼontonale xchiʼuk ta sventa li kʼusi melele.  Jaʼ yuʼun oy ta koʼonton ti ta buyuk noʼox akʼo spasik orasion li viniketike, tukʼuk yoʼontonik akʼo stoy skʼobik, muʼyukuk skʼakʼal yoʼontonik xchiʼuk mu me xut sbaik.  Jech xtok lekuk noʼox me smeltsan sba ta skʼuʼ spokʼik li antsetike, oyuk me smelolalik xchiʼuk akʼo me yichʼ spʼijilik, maʼuk me ti yan xa sba kʼu yelan chpechʼ sjolik ti ta oro o ta perla tonetik o ta kʼuʼil pokʼil ti toj toyolik stojole, 10  ti kʼusi mas leke jaʼ ti jaʼuk me jech spasik jech kʼuchaʼal tspasik li antsetik ti yichʼojik ta mukʼ Diose, jaʼ xkaltik, ta lekil abtelaletik. 11  Chʼan xiuk me ti kʼalal chaʼi chanubtasel li antse, ichʼvanuk me lek ta mukʼ. 12  Mu xkakʼ ti akʼo chanubtasvanuk li antse, mi jaʼuk ti tspas ta mantal li vinike, chʼan xiuk noʼox me. 13  Yuʼun jaʼ baʼyel laj yichʼ pasel li Adane, jaʼ tsʼakal to li Evae. 14  Jech xtok, maʼuk laj yichʼ loʼlael li Adane, jaʼ lek laj ta loʼlael li antse, jaʼ yuʼun kʼot ta jpasmulil. 15  Akʼo mi jech, ta xichʼik chabiel mi laj yil yalabike, jaʼ noʼox venta mi oy-o xchʼunel yoʼontonike, mi jech-o chkʼanvanike, mi chʼulik-oe xchiʼuk mi lek-o li snopbenike.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «jnop kʼop»; «chi-epal kʼopoj».