1 Juan 1:1-10

  • Li kʼop ti chakʼ kuxlejale (1-4)

  • Chijxanav ta sakil osil (5-7)

  • Skʼan jamal xkal li jmultike (8-10)

1  Li buchʼu te onoʼox ta slikebale, ti kaʼiojbekutik onoʼox skʼoplale, ti kiloj ta jsat jtukkutike, ti la jkʼelkutik leke xchiʼuk ti la jpik ta jkʼob jtukkutik ta sventa li kʼop ti chakʼ kuxlejale  (jech, laj yichʼ akʼel ta ilel li kuxlejale, laj kilkutik, jaʼ yuʼun jamal chkalbotkutik avaʼiik xchiʼuk ta jcholbotkutik avaʼiik skʼoplal li kuxlejal sbatel osil ti te toʼox oy ta stojolal li Totile xchiʼuk ti li-akʼbat kilkutike),  yakal chkalbotkutik skʼoplal avaʼiik li kʼusi kilojkutik xchiʼuk kaʼiojkutik sventa jmoj teuk kapal akʼoplalik ta jtojolalkutike. Jech xtok, jaʼ te kapal jkʼoplaltik ta stojolal li Totile xchiʼuk li Xnichʼon ti jaʼ Jesukristoe.  Jaʼ yuʼun la jtsʼibakutik talel li kʼusitik liʼe sventa xkuxetuk tajek koʼontontik.*  Liʼe jaʼ li aʼyej laj kaʼikutik yuʼune xchiʼuk ti yakal chkalbotkutike: ti jaʼ lus li Diose xchiʼuk ti muʼyuk ikʼal osil ta stojolalik li buchʼutik jmoj oyik xchiʼuke.  Yuʼun mi xi chkaltike: «Jmoj te kapal jkʼoplaltik xchiʼuk», pe mi te chijxanavutik-o ta ikʼal osile, yakal ta jutik kʼop* un bi xchiʼuk maʼuk yakal ta jpastik li kʼusi melele.  Pe mi te chijxanavutik ta sakil osil jech kʼuchaʼal te oy ta sakil osil li stuk eke, ta melel te me kapal jkʼoplaltik ta jujuntal ek, vaʼun tsakubtas* skotol jmultik li xchʼichʼel Xnichʼone, ti jaʼ li Jesuse.  Yuʼun mi chkaltik ti «muʼyuk jmultike», yakal ta jloʼla jba jtuktik xchiʼuk muʼyuk te ta jtojolaltik li kʼusi melele.  Tukʼ xchiʼuk xuʼ jpat koʼontontik ta stojolal li Diose. Jaʼ yuʼun mi jamal chkal li jmultike tspasbutik perton jmultik xchiʼuk tsakubtasutik ta skotol li kʼusi muʼyuk tukʼe. 10  Yuʼun mi chkaltik ti «muʼyuk jpasoj jmultike», yakal chkʼot kuʼuntik ta jutkʼop li stuke xchiʼuk muʼyuk te ta jtojolaltik li skʼope.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «echʼem pʼijuk koʼntik»; «nichimuk noʼox koʼontontik».
O: «jnoptik kʼop»; «chij-epal kʼopoj».
Kʼelo glosario.