Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sut tal li jtoyba kereme

Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal jun kerem ti jaʼ yajtsʼaklom Cristo ti lik xchiʼin krixchanoetik ti mu jmojuk kʼusi xchʼunojike, yuʼun mu jechuk chanubtasbil yuʼun stot smeʼ. Kʼunkʼun lik xchanbe ti kʼu yelan stalelal li xchopol amigotake. ¿Kʼu van yelan laj yaʼi sbaik li yutsʼ yalale? Li pelikula ti tstij oʼontonal liʼe chakʼ ta ilel li kʼusitik xibal sba tsnuptanik li kerem tsebetike xchiʼuk chakʼbutik lekil mantaletik.