Kʼejojetik

Kʼejojetik sventa xkakʼtik ta ilel ti ep sbalil chkiltik li kʼusitik ta mantale.

Xijmuyubaj ta asambleaetik

Stuk no’ox jech li muyubajel xchi’uk li k’anelal ta jk’upintik li ta asambleaetike.

Te xa kuxulun chkil

Oy k’usi k’upil sba yaloj tspas Dios ti po’ot xa xtale.

Akʼo persa

¿Kʼusi bendisional xuʼ xakʼupin mi la achan yan kʼope?

Chkakʼ ta ilel slekil koʼnton

Lek chil Jeova ti jnaʼ xijchʼamvane, ¿Kʼuxi to yan xuʼ xkakʼtik ta ilel slekil koʼontontik?

Poʼot xa xtal

Chkuch kuʼuntik mi jnaʼojtik li kʼusi poʼot xa xtale.

Akʼbun yipal koʼnton

Li Jeovae xuʼ chakʼ yipal koʼontontik yoʼ xkuch kuʼuntik li prevaetik ta jnuptantike.

Poʼot xa xtal li achʼ balumile

Xuʼ me xijmuyubaj yuʼun li kʼusitik ta jnopbetik skʼoplale. Li son liʼe tskoltautik yoʼ jaʼuk jnopbetik skʼoplal li achʼ balumile.

Li kʼanelale mu xlaj-o

Li kʼanelale yuʼun Jeovae mu xlaj-o skʼoplal, chakʼ muyubajel xchiʼuk tspat koʼontontik.

Jp’eluk ta avo’nton

Jp’el ta ko’ontontik ti sk’anojutik tajek li Jeovae, mu ventauk k’usi vokolil jnuptantik.

Ta jch’aybe smul

¿Mi oy k’usi chopol spasojboxuk? Li k’ejoj li’e tskoltaot sventa xana’ k’usi xu’ xapas.

Anilajan, chkuch avu’un

Lekuk me ku’si xk’ot ta nopel avu’un yo’ xkuch avu’un li anilajel sventa kuxlejal sbatel osile.

Muʼyuk bu chilubtsaj

Sventa tsotsuk li xchʼunel koʼontike skʼan jchuntik xchiʼuk jpastik kʼusi chal smantal Dios.

Jun noʼox kuni kʼupil

Li Jeovae yakʼoj jun kʼupil sba matanal: Li nupunele

Chabio li anopbene

Mi ta jvul tajek koʼontontike, li Jeovae xuʼ me skoltautik sventa xijmuyubaj noʼox.

Chakʼbun jmuyubajel

Jun kʼupil son ti tsvules ta joltik ti k’u yuʼun skʼan xijmuyubaj no’oxe.

Tsobol oy li steklumal Diose

Jech-o tsobol steklumal Dios ak’o mi chich’ kontrainel.

Akʼbo yipal spasbel yabtel Dios

Akʼbo yipal spasbel yabtel Dios, jech xamuyubaj.

Xkuxet koʼnton, Jeova

Jaʼ noʼox chakʼ xkuxetel koʼontontik sbatel osil li Jeovae.

Xkiltik xa li achʼ balumile

Chakʼbutik muyubajel ti jnaʼojtik ti chtal jun achʼ balumile.

Chʼakbo lek yorail

Li kʼusi mas lek xuʼ jpas ta jkuxlejaltike jaʼ ti xijtun ta stojolal Jeovae.

Tsots xch’unel ko’nton

Nopo xa no’ox ava’i k’u to yutsil li kuxlejal yaloj chak’butik Jeovae.

Yutsʼ yalal Jeova

Oy to epal krixchanoetik ti yakal tsaʼik li Jeovae. Li video liʼe tskoltaot sventa jechuk-o xasaʼ li buchʼu manxoetike.

Jmoj ta jkolta jbatik

Xu’ xkuch ku’untik k’usiuk vokol jnuptantik, yu’un tskoltautik Jeova xchi’uk li kuni ermanotaktike.

Jun xa ko’ntontik (K’ejoj sventa asamblea 2022)

Jch’unojtik ta melel ti chak’ tal jun o’ontonal li Diose.