Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

¡Mu jkʼan xicham!

¡Mu jkʼan xicham!
  • KʼUSI ORA VOKʼ: 1964

  • SLUMAL: INGLATERRA

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: CHEX MEʼIL TI TOJ CHOPOL TOʼOX XKUXLEJALE

LI JKUXLEJAL TOʼOXE.

Te livokʼ ta Paddington, ta Londres (Inglaterra) ti bu ep jnaklejetike. Te toʼox nakalun xchiʼuk jmeʼ xchiʼuk oxib jvixobtak. Li jtote lek xaʼi yuchʼel pox jaʼ yuʼun xtal xbat noʼox li ta jnakutike.

Kʼalal kʼoxun toʼoxe, li jmeʼe la xchanubtasun ta spasel orasion ta jujun akʼobal. Oy toʼox kuni Vivlia ti jaʼ noʼox yichʼoj tal li slivroal Salmose, vaʼun ta jvules ta jol li sonal sventa xuʼ jkʼejintae. Jun veltae la jkʼel jun loʼil ta livro ti chʼayal to kʼot koʼonton yuʼune: «Chkʼot skʼakʼalil ti chijchamutike». Ta skoj taje mu xakʼ vaykun, jaʼ noʼox ta jnopbe skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele. Xi chkalbe jbae: «¿Mi jaʼ noʼox van jech li kuxlejal liʼe? ¿Kʼu yuʼun ti liʼ oyune?». ¡Mu jkʼan xicham!

Lik ayanuk tajek ta koʼonton li kʼusi mu stakʼ nabel lek smelolale. Jaʼ yuʼun ta ox jkʼan jkʼopon li animaetike xchiʼuk li ay ta mukinaletik xchiʼuk li kamigotak ta eskuelae. Jech xtok, jmoj ta jkʼelkutik pelikulaetik ti chakʼ xiʼele. Ta jkʼupinkutik tajek skotol taje akʼo mi chixiʼkutik-o xtok.

Kʼalal naka toʼox lajuneb jabilale, yakal xa ox tsok batel li jkuxlejale. Lik sikʼolajkun, vaʼun ta anil noʼox nop kaʼi. Ta tsʼakale lik jtunes marivana. Kʼalal 11 xa ox jabilale lik jpas preva li poxe, akʼo me mu jkʼupin, pe lek chkaʼi ti chiyakub yuʼune. Lek chkaʼi tajek li sonetike xchiʼuk ta jkʼupin li akʼote, kʼalal xuʼ kuʼune chibat ta kʼinetik xchiʼuk ta diskotekaetik. Chijatav lokʼel ta jnaʼ li ta ikʼ osile, vaʼun nakʼal chi-och sventa mu xiyilikun kʼalal poʼot xa ox sakube. Ta yokʼomale lubem tajek chisakub, jaʼ yuʼun muʼyuk xa chibat li ta eskuelae. Kʼalal mi libate, ta onoʼox xkuchʼilan pox te xtok.

Kʼalal slajeb xa jabil te oyun li ta eskuelae, muʼyuk xa lek lokʼ li jkalifikasione. Ta skoj ti muʼyuk toʼox snaʼoj jmeʼ li kʼusi chopol ta jpase, chopol laj yaʼi xchiʼuk ilin ta jtojolal. Laj kut jbakutik, vaʼun li lokʼ batel li ta jnae. Li naki kʼuk sjalil xchiʼuk li jlekom ti Tony sbie, ti jaʼ jun rastafarie. Elekʼ toʼox tspas, chchon droga xchiʼuk ojtikinbil ti lek snaʼ saʼ kʼope. Ta tsʼakal jutuke lik jchiʼin kol kʼalal naka toʼox 16 jabilale, laj kil li baʼyel jkeremkutike.

 TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE.

Te laj kojtikin li stestigotak Jeova ta jun albergue sventa meʼil ti stuk tstsʼites yolike. Yuʼun te linaki ta skoj li koltael chakʼ ajvalile. Pe oy chaʼvoʼ stestigotak Jeova ti chtal onoʼox svulaʼanik yan meʼiletik ti chex tsebik toe. Jun veltae bat jtikʼ jba li ta sloʼilike sventa xkakʼ iluk ti mu jechuk li kʼusi chalik li stestigotak Jeovae. Akʼo mi jech, li stukike ta slekil yoʼontonik xchiʼuk ta smelol noʼox laj yalbeikun ta Vivlia li kʼusitik ta jakʼe. Toj lek laj kaʼi ti lek yoʼontonik xchiʼuk ti chkʼanvanike. Jaʼ yuʼun la jchʼam li chanubtasel ta Vivlia chakʼike.

Oy kʼusi la jchan ta Vivlia ti jaʼ la sjelbun-o jkuxlejale. Ta jbikʼ tal onoʼox chixiʼ-o yuʼun li lajelale, pe laj kaʼibe smelolal ti laj yal Jesus ti chchaʼkuxi li animaetike (Juan 5:28, 29). La jchan xtok ti oyun ta yoʼonton li Diose (1 Pedro 5:7). Kʼot ta koʼonton li kʼusi chal Jeremías 29:11 ti xi chale: «Vuʼun jnaʼoj jtuc li cʼusi chapal cuʼun ta aventaique; chapal cuʼun sventa alequilalic, maʼuc sventa avocolic. Tsʼacal chacacʼboxuc li cʼusi amalaojic onoʼoxe». Laj kaʼibe smelol ti xuʼ xikuxi ta Paraiso sbatel osil liʼ ta Balumile (Salmo 37:29).

Li stestigotak Jeovae laj yakʼ iluk slekil yoʼontonik ta jtojolal. Kʼalal libat ta baʼyel velta ta stsobajelike, laj kakʼ venta ti xmuyubajik noʼox xchiʼuk ti jun noʼox yoʼontonike. Stseʼet noʼox sat skotolik (Juan 13:34, 35). ¡Jelel tajek li kʼu yelan laj xchʼamikun li ta yan relijione! Li stestigotak Jeovae muʼyuk la xchopol kʼoptaikun ta skoj li kʼu yelan jkuxlejale. La xchʼak skʼakʼalik ta jtojolal, la skʼanikun, la xchikintabikun xchiʼuk la skoltaikun ti bu chtun kuʼune. Xkoʼolaj te oyun ta jun mukʼta utsʼ alalil laj kaʼi jba.

Kʼalal la jchan li Vivliae, laj kaʼibe smelolal ti skʼan jel li jkuxlejal yoʼ jchʼun li tukʼil mantaletik sventa talelal yakʼoj Diose. Vokol tajek laj kaʼi yiktael slajesel li moye. Jech xtok, laj kakʼ venta ti oy junantik sonetik ti tstij koʼonton ta slajesel marivana, jaʼ yuʼun lik jchikinta yan sonetik. Laj kikta li kʼinetike xchiʼuk li diskotekaetike, ti bu jnaʼoj ti xuʼ te xkuchʼ-o poxe. Jaʼ laj kamigoin li krixchanoetik ti tskoltaikun sventa xlekub jtalelale (Proverbios 13:20).

Li vaʼ kʼakʼale, li Tony eke yakal xa ox chchan Vivlia xchiʼuk li stestigotak Jeovae. Ta skoj ti ta Vivlia chtakʼbat li kʼusitik tsjakʼe, ta kʼunkʼun laj yakʼ venta ti jaʼ melel li kʼusi yakal chchane. Ep kʼusitik la sjel ta xkuxlejal: la skomtsan li yamigotak ti lek chaʼiik saʼ kʼope, muʼyuk xa ch-elkʼaj xchiʼuk laj yikta slajesel marivana. Ta tsʼakale laj kakʼkutik venta yoʼ xitunkutik jech kʼuchaʼal tskʼan yoʼonton li Jeovae skʼan xinupunkutik xchiʼuk ti lekuk jtsʼiteskutik li kuni keremkutike. Jaʼ yuʼun li ta 1982 linupunkutik.

«Li avie x-och xa noʼox jvayel ta skoj ti muʼyuk xa ta jnop ta sventa li kʼusi chtal ta jelavele o ta sventa li lajelale»

Chvul to ta jol ti ta jsaʼ sloʼil xkuxlejal krixchanoetik li ta revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk li ta ¡Despertad! * ti jel xkuxlejalik jech kʼuchaʼal ta jkʼan eke. Li sloʼilike tspatbun tajek koʼonton, chakʼbun kipal sventa mu xilubtsaj ta slekubtasel li jkuxlejale. Jech-o ta jkʼanbe Jeova ti oyuk smalael yuʼun ta jtojolale. Li Tony xchiʼuk voʼone laj kichʼkutik voʼ kʼuchaʼal stestigo Jeova li ta julio ta 1982.

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN.

Jaʼ la spojun ti laj kamigoin li Jeovae. Li Tony xchiʼuk voʼone, kilojkutik ti kʼu yelan skoltaojunkutik Jeova kʼalal oy kʼusi ta jnuptankutike. Kʼalal chkil jvokolkutike ta jpat koʼontonkutik mas ta stojolal Jeova xchiʼuk chkilkutik ti kʼu yelan chchabi li kutsʼ kalalkutike (Salmo 55:22).

Ta jkʼupinkutik skoltael li jkeremkutik xchiʼuk jtsebkutik sventa xamigoinik li Jeovae. Li avie ximuyubaj yuʼun xtok kʼalal chkil ti yakal chojtikinik batel mas Jeova li jmamobtake.

Li avie x-och xa noʼox jvayel ta skoj ti muʼyuk xa ta jnop ta sventa li kʼusi chtal ta jelavele o ta sventa li lajelale. Jaʼ batem ta koʼontonkutik xchiʼuk Tony svulaʼanel jujun xemana li tsobobbailetik yuʼun stestigotak Jeova sventa jtsatsubtasbekutik yoʼonton li ermanoetike. Jmoj ta jchanubtaskutik krixchanoetik sventa xuʼ xkuxiik sbatel osil mi laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal Jesuse.

^ par. 17 Ti pasbil yuʼun stestigotak Jeovae.