Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | KʼUPINO SKʼELEL LI VIVLIAE

¿Mi xuʼ skoltaun li Vivliae?

¿Mi xuʼ skoltaun li Vivliae?

Li Vivliae mu xkoʼolaj kʼuchaʼal ta yan livroetik. Yuʼun li Vivliae yichʼoj talel lekil tojobtaseletik ti jaʼ yaloj stuk li Jpasvaneje (2 Timoteo 3:16). Li kʼusi chale xuʼ me skoltaot. Yuʼun xi ta xal stuk li Vivliae: «Yuʼun kuxul li skʼop Diose, oy sjuʼel» (Evreos 4:12). Li livro taje xuʼ me skoltaot ta sventa liʼe: chakʼbot tojobtaseletik ta sventa li kʼusi chanuptan ta jujun kʼakʼale, ta yojtikinel li Diose xchiʼuk li kʼusi chakʼ talel ta mas tsʼakale (1 Timoteo 4:8; Santiago 4:8).

Chakʼ tojobtaseletik sventa li jkuxlejaltik avie. Li Vivliae tstojobtasutik sventa li jkuxlejaltike xchiʼuk ta yan kʼusitik.

Jun nupultsʼakal ta Asia laj yakʼik venta ti toj jtunel li tojobtaseletik ta Vivliae. Jech kʼuchaʼal li buchʼu jaʼ to chnupunike, vokol laj yaʼiik ti lek xil sbaik li ta snupunelike xchiʼuk ti lekuk skʼopon sbaike. Pe jaʼ lik yakʼ ta xkuxlejalik li kʼusi tskʼelik ta Vivliae. ¿Kʼusi kʼot ta pasel un? Li malalil ti Vicent sbie, xi chale: «Li kʼusi la jchan ta Vivliae, jaʼ la skoltaun sventa ta kʼanelaluk jchapan li vokolil ta jnupunele. Kʼalal laj kakʼ ta jkuxlejalkutik li beiltaseletik taje, jaʼ laj yakʼ jmuyubajelkutik». Li ajnilal ti Annalou sbie, xi chale: «Kʼalal ta jchankutik li loʼiletik ta Vivliae jaʼ skoltaojunkutik talel. Li avie, jaʼun xa jun ajnilal ti ximuyubaj noʼoxe xchiʼuk ti jmoj li kʼusi ta jkʼan ta jta ta jkuxlejalkutike».

Chkoltavan ta yojtikinel li Diose. Ti kʼusi laj xa yal ta sventa snupunel li Vicent, xi to chal xtoke: «Koliyal ti ta jchanilan li Vivliae, mas xa nopol oyuk chkaʼi ta stojolal li Jeovae». Li kʼusi laj yichʼ alele, oy kʼusi tsots skʼoplal chakʼ ta chanel: li Vivliae xuʼ me skoltaot ta yojtikinel lek li Diose. Yuʼun maʼuk noʼox chatabe sbalil li tojobtaseletik chakʼe, yuʼun ta me xakʼot ta yamigo. Te chavil ti chalbe skʼoplal jun lekil kuxlejal li ta mas jelavele, ti jaʼ te xuʼ jkʼupintik ta melel li kuxlejale (1 Timoteo 6:19). Taje muʼyuk bu xuʼ xata ta yan livro.

Mi laj alikes skʼelel li Vivliae xchiʼuk mi laj anopes abae, ta me xlekub li akuxlejal avie xchiʼuk chavojtikin lek li Diose. Pe xuʼ van ep kʼusitik chajakʼbe aba kʼalal yakalot xchanele. Mi jech kʼot ta atojolale, teuk me ta ajol li jun slekil kʼelobil ta stojolal li jun j-abtel ta Etiopía ti kuxi oy xa ta sjayibaluk jabile. Li vinik taje, ep tajek li kʼusi tskʼan tsnaʼ ta sventa li Vivliae. Li yajchankʼop Jesus ti Felipe sbie, la sjakʼbe mi chaʼibe smelolal li kʼusi yakal tskʼele, vaʼun xi la stakʼe: «¿Kʼuxi xa noʼox chkaʼibe smelolal ta melel mi muʼyuk buchʼu tsbeiltasune?». * Vaʼun, laj yakʼ ti akʼo xkoltaat yuʼun li Felipe, ti jaʼ jun lekil jchanubtasvaneje (Echos 8:30, 31, 34). Mi chakʼan chavaʼibe lek smelolal li Vivlia eke, ta xkalbotkutik avaʼi ti xanojes li kʼusi chichʼ kʼanel ta jpajinakutik ta Internet ta jw.org o xuʼ xatsʼibaj batel ti bu mas nopol xkom avuʼun ti bu chal li revista liʼe. Jech noxtok xuʼ xajakʼbe junuk stestigo Jeova ti bu nakalote o xuʼ xabat li ta Salon sventa Tsobobbaile. Ta xkalbotkutik ti akʼo xasaʼ Avivlia li avie sventa xlekub li akuxlejale.

Mi mu xachʼun lek li kʼusi chal li Vivliae, kʼelo li video ti xi sbie: ¿Kʼu yuʼun xuʼ jchʼuntik ti melel kʼusi chal li Vivliae? Xuʼ te xa ta li ta jw.org ta «VUNETIK XCHIʼUK YAN KʼUSITIK», «VIDEOETIK» ta tsʼakale ta «LI VIVLIAE».

^ par. 8 Sventa xuʼ xakʼel ti kʼuxi chkoltavan li Vivliae, kʼelo li jpajinakutik ta Internet ta jw.org, ti bu chal: «VUNETIK XCHIʼUK YAN KʼUSITIK».

^ par. 11 Kʼelo xtok li mantal ti xi sbie: «¿Mi tsots skʼoplal ti xkaʼibetik lek smelolal li Vivliae?», ti te oy li ta revista liʼe.