Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 JTUNEL KUʼUNTIK LI TOJOBTASELETIK TA VOʼNEE

Oyuk me ta avoʼonton yakʼel perton

Oyuk me ta avoʼonton yakʼel perton

BEILTASEL TA VIVLIA: «Jechuk-o me [...] ti chapasbe abaik pertone, akʼo mi oy buchʼu tsaʼ smul ta atojolalik. Jech kʼuchaʼal muʼyuk la sjalanboxuk perton li Jeovae, jech me skʼan xapasik ek» (Kolosenses 3:13).

¿Kʼusi skʼan xal? Li Vivliae tskoʼoltas kʼuchaʼal ilil li mulile xchiʼuk li yakʼel pertone xkoʼolaj kʼuchaʼal xchʼayel li ilil taje (Lukas 11:4). Jlik livro ti chalbe skʼoplal Vivliae chal ti kʼalal chichʼ jelubtasel li jpʼel kʼop ta griego «yakʼel perton» xie, jaʼ skʼan xal «xchʼayel ilil xchiʼuk ti muʼyuk xa ta jkʼantik sutele». Jech oxal, kʼalal chkakʼbetik perton li buchʼu oy kʼusi chopol spasojbutike, muʼyuk xa yil ta jtojolaltik chkaʼitik. Pe kʼalal chkakʼtik pertone maʼuk me skʼan xal ti yuʼun muʼyuk kʼux chkaʼitike o ti muʼyuk chopol chkiltik li kʼusi la spase. Moʼoj, yuʼun li kʼusi ta jkʼantike jaʼ ti muʼyuk ta jnakʼ skʼakʼal koʼontontike; akʼo mi oy srasonal ti xijkaputike.

¿Mi chtun kuʼuntik li tojobtasel taje? Jkotoltik oy kʼusi muʼyuk lek ta jpastik yuʼun jpasmulilutik jkotoltik (Romanos 3:23). Jech oxal skʼan xkakʼbetik perton li yantike, yuʼun li voʼotike ta onoʼox jkʼantik akʼel ta perton ek. Jech xtok, ta me jtabetik sbalil ta jkuxlejaltik mi li j-akʼvan ta pertone. ¿Kʼuxi taje?

Mi kapemutik xchiʼuk mi jnakʼoj skʼakʼal koʼontontike jvokol noʼox me jtuktik ta jsaʼtik. Mi jech chopol chkakʼ ta ilel jtalelaltik taje, xuʼ van muʼyuk xijmuyubaj xchiʼuk chakʼ ep jvokoltik. Jech xtok xuʼ xij-ipaj yuʼun. Jlik revista sventa poxil ti Journal of the American College of Cardiology sbie, xi laj yal li kʼusi tsnopik li doktor Yoichi Chida xchiʼuk li maestro ta Psicología Andrew Steptoe: «Li achʼtik toe laj yichʼ chanbel skʼoplal ti toj xibal sba li saʼkʼope xchiʼuk li skapemal jolale, yuʼun xuʼ van xij-ipaj ta koʼontontik».

Pe li avi une, nopbo skʼoplal li sbalil ta jtabetik mi chij-akʼvan ta pertone. Kʼalal chkakʼtik ta perton li yantike tskoltautik sventa lekuk xkil jbatik, jmoj tsobolutik xchiʼuk jun koʼontontik. Pe li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ ti jech ta jchanbetik stalelal li Diose, yuʼun li stuke ta onoʼox xakʼbe perton li buchʼu tsutes yoʼontonike, jech oxal tskʼan ti akʼo jech jpastike eke (Markos 11:25; Efesios 4:32; 5:1).