«Kʼalal achʼtik toʼox slajel li jtote, li jmalale laj yalbun ti oy yan yajnile. Vaʼun oy jun kʼakʼal ti laj yiktaunkutik komel xchiʼuk li chaʼvoʼ kalabtake, muʼyuk laj yal komel kʼajomal noʼox laj yichʼ batel li skʼuʼ spokʼe.» Akʼo mi la sta yabtel li Janete, toj jutuk tspas kanal sventa stabe stojol li kʼusi chtun yuʼunike. Pe maʼuk noʼox taje yuʼun oy to yan svokol. Xi chvul ta sjole: «Ta skoj ti voʼon xa oy ta jba saʼel li kʼusitik chtun yuʼun li kutsʼ kalale solel la jvul-o koʼonton. Chopol chkaʼi jba ta skoj ti mu x-akʼbe kuʼun li kʼusitik chtun yuʼunik li kalabtak jech kʼuchaʼal tspasik li yan totil meʼiletike. Li avie ta to jvul koʼonton ta sventa li kʼusi tsnopik ta jtojolalkutik li yantike. ¿Mi ta van snopik ti muʼyuk kʼusi la jpas sventa mu xtuchʼ li jnupunelkutike?».

Janet

Li kʼusi koltaat-o Janet sventa mu jechuk xaʼi sbae jaʼ li orasione, yuʼun koltaat-o sventa xnopaj mas ta stojolal Dios. «Jaʼ mas toj chopol chkaʼi jba li ta akʼobaltike. Kʼalal tsʼijil tajeke jaʼo chtal ta jnopben li kʼusitik chopole. Pe kʼalal ta jpas orasion xchiʼuk ta jkʼel Jvivliae tskoltaun sventa x-och jvayel. Oy ep jkʼupil teksto ta Vivlia, li june jaʼ Filipenses 4:6 xchiʼuk 7 ti xi chale: ‹Mu me kʼusi xavul-o avoʼontonik jsetʼuk, jaʼ lek akʼik ta aʼiel skotol ta orasion xchiʼuk ta vokolajetel, tojik ta vokol kʼalal jech chapasike, akʼbeik snaʼ Dios li kʼusi chakʼanike; vaʼun li jun oʼontonal yuʼun Dios ti toj echʼ xa noʼox leke, ti jaʼ mu sta li snopben krixchanoetike, chchabi avoʼontonik xchiʼuk anopbenik›. Bakʼintike ta jpas orasion sjunul akʼobal, vaʼun chkaʼi kʼu yelan tspasbun ta jun koʼonton li Diose.»

Li Jesuse laj yalbe skʼoplal jun orasion li ta Mantaletik ta Vits ti xuʼ tskoltautik kʼalal ta jnuptantik vokolile. Xi laj yalbutik komele: «Li Atotike snaʼoj xa onoʼox li kʼusi chtun avuʼunik kʼalal muʼyuk to akʼanojbeike» (Mateo 6:8). Akʼo mi jech, li Diose lek chil ti jkʼanbetik koltaele. Jech xtok, li spasel orasione toj tsots skʼoplal sventa xijnopaj ta stojolal Dios. ¿Kʼusi sbalil ta jtabetik? Li Vivliae xi chale: «Chnopaj tal ta atojolalik» (Santiago 4:8).

 Pe li spasel orasione maʼuk noʼox me chtun sventa xkalbetik Jeova li kʼusi ta jvul-o koʼontontike. Ta skoj ti jaʼ li Buchʼu ‹chaʼi li jkʼopojeltike› chchabi li buchʼutik tspat yoʼontonik ta stojolale (Salmo 65:2). Ta skoj taje, li Jesuse la xchanubtas li yajchankʼoptak «ti skʼan mu xikta sbaik ta spasel orasion sventa mu xlubtsajike» (Lukas 18:1). Xuʼ jpat koʼontontik ti oy ta yoʼonton tskoltautik li Diose, jaʼ yuʼun mu me xkikta jbatik ta skʼanbel koltael xchiʼuk beiltasel. Mi skotol ora ta jpastik orasione chkakʼtik iluk ti jpatoj koʼontontik ta stojolal li Diose xchiʼuk ti oy xchʼunel koʼontontike (1 Tesalonisenses 5:17).

¿KʼUSI SKʼAN XAL TI OY XCHʼUNEL KOʼONTONTIKE?

Sventa oyuk xchʼunel koʼontontik ta stojolal Diose skʼan xkojtikintik lek (Juan 17:3). Kʼalal ta jchantik li Vivliae, ta xkojtikintik kʼu yelan stalelal li Diose xchiʼuk li kʼusi tsnope. Jech xtok, ta jchantik ti oyutik ta yoʼonton ta jujun tale. Pe mu baluk noʼox mi laj kojtikintik uni jutuk li Diose, yuʼun skʼan xkʼot ta jlekil amigotik. Jnaʼojtik ti mu ta aniluk chkʼot ta jlekil amigotik li jun krixchanoe, skʼan xjelav kʼuk sjalil sventa xkojtikintik leke. Kʼalal chlik kojtikintik li Dios eke, chlik chʼiuk li xchʼunel koʼontontik ta stojolale, chlik jpastik li kʼusi lek chile xchiʼuk chkiltik kʼu yelan tskoltautik (2 Korintios 10:15; Juan 8:29). Ta skoj ti oy lek xchʼunel yoʼonton li Janete jaʼ koltaat-o sventa tsal yuʼun li vul oʼontone.

Xi chal li Janete: «Kʼalal chkakʼ venta kʼu yelan xchabiojunkutik tal li Jeovae skoltaojun sventa mas stsatsub li xchʼunel koʼontone. Yileluke mu xa noʼox xlaj li jvokolkutike yuʼun solel ep kʼusitik chopol kʼot ta jtojolalkutik. Kʼalal la jpas ep ta velta orasione, toj labal sbal laj kil ti kʼu yelan la skoltaunkutik li Jeovae, yuʼun ti ta jpʼijiluk jtuke muʼyuk bu jech chapaj kuʼun li jvokole. Kʼalal ta jpas orasion jujukoje ta jvules ta jol skotol li kʼusitik la spas ta jtojolal sventa jtojbe ta vokole. Yuʼun jaʼo tskoltaun kʼalal chtun tajek kuʼune. Jech xtok, yakʼojbun jlekil amigotak ti oy ta yoʼontonik tskoltaikune, ti jaʼik melel yajtsʼaklomtak Kristoe xchiʼuk oy kʼusi lek chakʼbeik xchan li kalabtak ta skoj li slekil talelike. *

»Li avie xkaʼibe xa smelolal ti kʼu yuʼun chal Malaquías 2:16 ti kontra chil Jeova li buchʼu chtuchʼ snupunelike. Li kʼusi mas toj chopol xuʼ xkʼot ta xkuxlejal li jun nupultsʼakale jaʼ ti chmukul satiat yuʼun li snup xchiʼile. Akʼo mi echʼem xa talel epal jabiletik, oy bakʼintik ti jtuk chkaʼi jbae. Kʼalal jech chkaʼi jba taje, chkakʼ persa skoltael yantik, vaʼun tskoltaun sventa xchʼay ta jol li jvokole.» Kʼalal chchʼun li beiltasel ta Vivlia li Janet ti mu xchʼak sba ta stojolal yantike, chkoltaat sventa stsal yuʼun li vul oʼontone (Proverbios 18:1TNM). *

Li Diose «jaʼ stotic cʼotem li bochʼotic muʼyuc xa stot smeʼique; jaʼ Jcʼopojel yuʼunic li meʼon antsetique». (Salmo 68:5)

Xi to chal li Janete: «Li kʼusi mas tspatbun koʼontone jaʼ ti laj xa kaʼi ti jaʼ kʼotem ta stotik Dios ‹li bochʼotic muʼyuc xa stot smeʼique; jaʼ Jcʼopojel yuʼunic li meʼon antsetique›. Li stuke muʼyuk ch-iktavan komel, jech kʼuchaʼal la spas li jmalale» (Salmo 68:5). Li Janete snaʼoj ti muʼyuk chakʼutik ta preva ta kʼusitik chopol li Diose. Moʼoj, yuʼun li stuke chakʼ jpʼijiltik ti chtun kuʼuntike xchiʼuk li «juʼelal ti mu kʼusi [xkoʼolaj-o]» sventa stsʼik batel kuʼuntik li vul oʼontone (Santiago 1:5, 13; 2 Korintios 4:7).

Pe ¿mi jaʼ ta jvul-o koʼontontik li kʼusitik xibal sba xuʼ jnuptantike?

^ par. 10 Chata yan tojobtaseletik kʼuxi ta tsalel li vul oʼonton li ta mantal «Recupere el control de su vida», ta revista ¡Despertad! yuʼun julio ta 2015, xuʼ xayales xtok ta jpajinakutik ta jw.org.