• KʼUSI ORA VOKʼ: 1952

  • SLUMAL: ESTADOS UNIDOS

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: CHMAJVAN TAJEK XCHIʼUK CH-ILIN TAJEK

LI JKUXLEJAL TOʼOXE:

Te lichʼi ta jun abol sba lum ta Los Ángeles (California, Estados Unidos).Lek ojtikinbil ta skoj ti chchonik drogae xchiʼuk ti oy pandiyaetik teye. Vakvoʼunkutik ta vokʼel, voʼon li ta xchaʼvoʼalune.

Kʼalal kʼoxun toʼoxe, li jmeʼe chikʼunkutik toʼox echʼel ta jun relijion evanjeliko. Kalal la jta jvaʼleje, mu xkaʼi li kʼusi ta xalik teye, yuʼun xkoʼolaj ti ch-och ta jun jchikin li mantale pe ti chlokʼ ta jote. Ta jujun domingoe chikʼejin li ta temploe, pe ta yantik kʼakʼale chbat jchʼay koʼonton ti bu naka chopol kʼusi tspasike, ta jlajes droga xchiʼuk chimulivaj.

Chikap ta anil xchiʼuk chimajvan ta anil ti mi la sabeikun jole. Yuʼun kʼusuk noʼox ta jtunes sventa ximajvan-o yoʼ jpas kanale. Muʼyuk la skoltaun ti chikʼotilan ta temploe, yuʼun jaʼ noʼox lisok-o. Yuʼun xi chkalilane: «Jaʼ oy ta sba spak sutel li Kajvaltike, pe ta jkolta ta spakel sutel». Kʼalal poʼot xaʼox sta batel sjabilal 1970, ti oy xaʼox van 18 jabilale, lek laj kaʼi li kʼusi tsnopik jtsop politikoetik ti Panteras Negras sbiike, ti ojtikinbilik ta skoj ti yakʼoj tajek ta yoʼontonik ti oyuk sderecho li jnaklejetike. Laje la jchiʼinan jtsop jchanunetik ti jaʼ jech yakalik ta spasele. Ep ta velta la jlikeskutik kʼop, ta skoj taje chpaj li chanune.

Pe skotol li kʼusitik la jpas taje muʼyuk bu echʼ-o koʼonton. Ta skoj ti chipʼajvan tajeke ep kʼusitik chopol lik jpas. Chibatkutik ta sine xchiʼuk kamigotak ta skʼelel pelikulaetik ti chakʼ iluk kʼu yelan chilbajinik li mosoiletik likemik tal ta África ti te oyik ta Estados Unidose. Ta skoj ti likap-o yuʼun li kʼusi laj kile lik jmajkutik sakil keremotik ti tey oyik li ta sinee xchiʼuk libatkutik yoʼ buy nakajtik sakil krixchanoetike sventa jsaʼkutik buchʼu xuʼ jmajkutik.

Li vaʼ kʼakʼale toj ep xaʼox kʼusi chopol jpasojkutik xchiʼuk li jchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk oy jkʼopkutik ta stojolal li yaj-abteltak ajvalile. Li jun kitsʼine och ta jun pandiya ti ojtikinbilik ta skoj ti toj chopolike, laje lik jchiʼinik. Yantik xaʼox sok batel tajek li jkuxlejale.

TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE:

Oy jun kamigo ti jaʼ stestigo Jeova li stot smeʼe, jun veltae laj yikʼikun echʼel ta stsobajelik. Kʼalal likʼot ta sba velta li ta tsobajele, laj kil ti jelelik tajek li krixchanoetik tee. Yuʼun skotolik oy Svivliaik xchiʼuk ta stunesik. Li tee, ¡kʼalal ta chex kerem tsebetik chetʼesik mantaletik!  Labal to laj kaʼi ti Jeova sbi li Diose xchiʼuk ti ta stunesbeik kʼalal chalbeik skʼoplale (Salmo 83:18). Akʼo mi jelajtik stsʼunbalik li buchʼutik te oyik ta tsobajele muʼyuk bu tspʼaj sbaik.

Ta slikebale, mu toʼox jkʼan ti xchanubtasikun ta Vivliae, pe ta jkʼupin ti chibat ta tsobajeletike. Jun velta kʼalal jaʼo batemun ta tsobajele, jlom kamigotake ay skʼelik jkʼejimol xchiʼuk la smilik jun kerem ta skoj ti la spojbeik li snukul kʼuʼe. Ta yokʼomale jpʼel xa xalik ta skoj ti milvanike. Yuʼun kʼalal laj yichʼik chapanele muʼyuk mas chopol laj yaʼi sbaik. Li jlome albatik ti tey xa chchamik-o ta chukinabe. ¡Ximuyubaj tajek chkaʼi ti muʼyuk ay jchiʼinike! Vaʼun la jnop ti ta jkʼan ta jel li jkuxlejale xchiʼuk ti xlik jchan li Vivliae.

Ta skoj ti kiloj ti tspʼajik li buchʼu yan-o stsʼunbalike, chʼayal kʼot koʼonton yuʼun jlom li kʼusi laj kil ta stojolal li stestigotak Jeovae. Jun skʼelobile, oy jun stestigo Jeova ti jaʼ sakil krixchano ti bat ta yan lume la skʼuban komel li xkʼoxtak ta stojolal jun utsʼ alalil ti jaʼik ikʼal krixchanoetike. Jech xtok, jun utsʼ alalil ti jaʼ sakil krixchanoetike laj yikʼik ta naklej jun kerem ti jaʼ ikʼal krixchanoe, yuʼun chʼabal bu stakʼ xnaki. Taje jaʼ laj yakʼ jchʼun ti chakʼ ta xkuxlejalik li stestigotak Jeova li kʼusi laj yal Jesus ta Juan 13:35: «Mi chakʼan abaik ta jujuntale, jaʼ jech tsnaʼ skotolik ti voʼoxuk kajchankʼopoxuke». Laj kakʼ venta ti la jta jun relijion ti jmoj oyik kʼuchaʼal yermano sbaik ta melele.

Ta skoj li kʼusi la jchan ta Vivliae, laj kakʼ venta ti skʼan jel li jtalelale. Maʼuk noʼox laj kakʼ kipal ta sjelel li jtalelal ti lek jsaʼ kʼope, yuʼun la jel xtok li koʼontone (Romanos 12:2). Ta kʼunkʼun jel li jtalelale, vaʼun li ta enero ta 1974, laj kichʼ voʼ sventa xikʼot ta stestigo Jeova.

Maʼuk noʼox laj kakʼ kipal ta sjelel li jtalelal ti lek jsaʼ kʼope, yuʼun la jel xtok li koʼontone

Kʼalal laj xaʼox kichʼ voʼe, laj to kakʼ kipal ta sjelel li jtalelal ti solel ta anil chkap jole. Yuʼun jun kʼakʼale, kʼalal yakal ta jcholkutik mantal ta jun kolonyae, kʼot ta jsat ti laj yelkʼanbun lokʼel jradio ta yut jkaro jun j-elekʼe. Bat jnuts ta anil. Kʼalal poʼot xaʼox jta ta tsakele, la sjip komel li jradioe xchiʼuk jatav echʼel. Kʼalal laj kalbeik li yan ermanoetik ti laj to jta ta pojel li jradioe, xi laj yalbun jun ermano ti lek yij ta mantale: «¿Kʼusi la apasbe jechuk ti lajuk ata ta tsakele?». Li kʼusi la sjakʼbune te laj kakʼ-o venta ti oy to kʼusi skʼan jel li ta jtalelale.

Ta oktuvre ta 1974, lik jchol mantal ta tsʼakal ora. Te van sienuk ora ta u ta jchanubtas ta Vivlia li yan krixchanoetike. Laje laj kichʼ ikʼel sventa xbat abtejkun li ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeova ta Brooklyn (Nueva York). Ta 1978, lisut ta Los Ángeles sventa xbat jchabi jmeʼ ti ip xaʼoxe. Chib jabil ta mas tsʼakale, linupun xchiʼuk Aarhonda. Kʼalal kuxul toʼox li jmeʼe li kajnile toj ep la skoltaun ta xchabiel. Ta tsʼakale, laj kichʼkutik ikʼel ta Chanob vun sventa Vivlia ta Galaad yuʼun Watchtower. Kʼalal tsuts li chanubtasele, laj kichʼkutik takel batel ta misioneroal ta Panamá, te chitunkutik-o li avie.

Ti kʼu xa sjalil kichʼoj tal voʼe, bakʼintike vokol chkaʼi spajesel ti chi-ilin ta anile. Li kʼusi ta jpase jaʼ ti ta jchʼak jba lokʼel sventa mu jtikʼ jba ta kʼope o chkakʼ persa ta spajtsanel li kʼope. Li kajnil xchiʼuk yantike tskʼupil kʼoptaikun ti jelem xa li jtalelale xchiʼuk labal to sba chkil ek. Pe jnaʼoj ti maʼuk ta kipal jtuk ti jelem li jtalelale. Yuʼun jaʼ chakʼ jchʼun ta melel ti xuʼ sjelbe xkuxlejal krixchanoetik li Vivliae (Evreos 4:12).

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN:

Li Vivliae skoltaojun yoʼ oyuk sbalil xkaʼi li jkuxlejale xchiʼuk xchanubtasojun sventa mu xa xikap ta anil. Muʼyuk xa buchʼu ta jmaj, yuʼun jaʼ xa noʼox ta jkoltaik ta mantal li krixchanoetike. Xchiʼuk xtok laj kakʼbe chanubtasel ta Vivlia jun vinik ti jaʼ toʼox kajkontra kʼalal ta jchan toʼox vune. Kalal laj xaʼox yichʼ voʼe, koʼol linakikutik kʼuk sjalil xchiʼuk jaʼo kamigo jbakutik. Xchiʼuk li kajnile jkoltaojkutik xa mas ta 80 krixchanoetik sventa xkʼotik ta stestigo Jeova.

Ta jtojbe tajek ta vokol Jeova ti xuʼ ximuyubaj li ta jkuxlejale, ti oy sbalil ta xkile xchiʼuk ti jmoj oyun xchiʼuk kermanotake.