Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA: ¿KʼUXI XUʼ JTSALTIK LI VUL OʼONTONE?

Vul oʼonton ta sventa li kʼusitik xibal sba xuʼ jnuptantike

Vul oʼonton ta sventa li kʼusitik xibal sba xuʼ jnuptantike

Xi chal li Alonae: «Kʼalal chkaʼi chbakʼ li alarmaetike solel xpʼitpʼun xa li koʼontone xchiʼuk chbat jnakʼ jba ta anil li ta nakʼobbaile. Akʼo mi jnakʼoj xa jba chixiʼ to tajek. Pe mas to chixiʼ mi chʼabal te oyun ta jnae yuʼun chʼabal bu xuʼ jnakʼ jba. Oy jun velta kʼalal jaʼo yakal chixanav ta kayee lik bakʼuk li alarmaetike. Vaʼun lik okʼkun xchiʼuk mu xa xkichʼ ikʼ. Jelav jayibuk ora sventa xitsʼiji. Vaʼun lik bakʼuk yan velta li alarmaetike».

Alona

Pe maʼuk noʼox tsvul yoʼontonik li buchʼutik te nakajtik ti bu oy paskʼope. Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal chkaʼitik ti tsakbil ta tsatsal chamel junuk kutsʼ kalaltik o kamigotike xuʼ van chʼayal to chkʼot koʼontontik yuʼun. Oy jlome tsvul yoʼontonik ta sventa li kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele; xuʼ van xi tsjakʼbe sbaike: «¿Bu xa noʼox chkuxiik li kalab jnichʼnabtake xchiʼuk li jmamobtake? ¿Mi jaʼ van ta jun balumil ti oy paskʼop, chameletik xchiʼuk ti sokem xa tajeke?». Jaʼ yuʼun, ¿kʼusi xuʼ jpastik kʼalal ta jvul koʼontontik ta sventa taje?

Xi chal li Vivliae: «Li bochʼo [bije] chotquin li cʼusi chopole, jech mu scʼan sticʼ sba te» (Proverbios 27:12). ¿Mi mu jechuk ti chtun kuʼuntik li tojobtasel taje? Ti kʼu yelan ta jchabi li jkuxlejaltike, skʼan me jech jchabitik xtok li jnopbentik xchiʼuk li koʼontontik ta sventa li kʼusi xuʼ sok-oe. Li chʼayob oʼontonal ti chakʼ ta ilel milbaile xchiʼuk li kʼusitik chvinaj ta notisiaetik ti chakʼ xiʼele xuʼ me mas jvul-o koʼontontik xchiʼuk li kalab jnichʼnabtike. Kʼalal muʼyuk ta jkʼeltik li chʼayob oʼontonaletik taje maʼuk skʼan xal ti muʼyuk chkakʼtik venta li kʼusitik chkʼot ta pasele, yuʼun jaʼ sventa ta jchabi jbatik.  Kʼalal la spas jchinabtik li Diose maʼuk sventa jnojestik ta kʼusitik chopolik, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa li kʼusi melele, li kʼusi tukʼe, li kʼusitik sakik skʼoplale xchiʼuk li kʼusitik tstij oʼontonal sventa xijkʼanvane. Mi jech ta jpastike, «li Dios ti chakʼ jun oʼontonale» jaʼ me chakʼ ti mu masuk jvul koʼontontike (Filipenses 4:8, 9).

TSOTS SKʼOPLAL LI SPASEL ORASIONE

Jech kʼuchaʼal laj xa kiltike, kʼalal oy lek xchʼunel koʼontontike tskoltautik ta stsalel li vul oʼontone. Li Vivliae chal ti skʼan mu xkikta jbatik ta skʼoponel Dios kʼalal mi la jnuptantik vokolile (1 Pedro 4:7). Xuʼ jpat koʼontontik «ti chaʼibutik ta sventa ti kʼusiuk noʼox ta jkʼanbetike» (1 Juan 5:15). Jaʼ yuʼun xuʼ jkʼanbetik vokol ti akʼo skoltautike, ti xakʼ jpʼijiltike xchiʼuk ti xakʼ stsatsal koʼontontik sventa lekuk li kʼusi ta jpastike.

Xchiʼuk smalal ti Avi sbie

Li Vivliae chal ti jaʼ ‹ajvalil ta balumil› li Satanase, maʼuk li Diose xchiʼuk «skotol li krixchanoetike oyik ta sjuʼel li buchʼu toj chopole» (Juan 12:31; 1 Juan 5:19). Li Jesuse jaʼ chalbe skʼoplal Diablo kʼalal xi la xchanubtasutik ta skʼanele: «Koltaunkutik sventa mu xi-ochkutik ta skʼob li buchʼu toj chopole» (Mateo 6:13). Yuʼun li orasione xuʼ tskoltautik sventa junuk noʼox koʼontontik. Xi chal li Alonae: «Kʼalal chlik bakʼuk li alarmaetike ta jkʼanbe koltael Dios sventa junuk koʼonton. Jech xtok, li jmalale tskʼoponun tal ta telefono xchiʼuk jmoj ta jpaskutik orasion. Taje jaʼ tspatbun koʼonton». Jaʼ yuʼun xi chalbutik li Vivliae: «Li Mucʼul Diose nopol oy ta stojol li bochʼo tscʼanic vocole, ti scotol yoʼntonic xvocoletic ta stojole» (Salmo 145:18).

¿MI OY SPATOBIL OʼONTONAL?

Li ta Mantaletik ta Vitse, li Jesuse xi la xchanubtas li yajchankʼoptak ti akʼo skʼanik ta orasione: «Akʼo taluk li Ajvalilal avuʼune» (Mateo 6:10). Li Ajvalilal yuʼun Diose tslajesbe skʼoplal skotol li kʼusitik chakʼ vul oʼontone. Li Jesukristo ti jaʼ li «Jʼacʼ-Jun-Oʼntonal» ti laj yichʼ tʼujel yuʼun Diose, «jaʼ tspajes scotol li pleito cʼalal to ta jujujot stiʼ banamile» (Isaías 9:6; Salmo 46:9). Li Diose «ta xchapan li jujun lume [...]. Jech muʼyuc xa ta smil sbaic ta espada li mucʼtic lumetique; muʼyuc xa ta xichʼic chanubtasel ta sventa paspleito». Jech xtok «muʼyuc xa bochʼo chtal sibtasaticuc» (Miqueas 4:3, 4). Li utsʼ alaliletike «chlic spas lec snaic, chlic naquiicuc stuquic; chlic stsʼunic lec stsʼusubic, ta sloʼbeic sat stuquic» (Isaías 65:21). Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun «mu jbejuc ta na jech chal: ‹Toj ipun›» (Isaías 33:24).

Pe bakʼintike, akʼo mi kichʼoj lek jpʼijiltik oy onoʼox kʼusi chopol chkʼot ta jtojolaltik (Eclesiastés 9:11TNM). Yuʼun xuʼ van jaʼo te oyutik kʼalal oy kʼusi chopol chkʼot ta pasele. Jech xtok, ta skoj li paskʼope, li milbaile xchiʼuk li chameletike ep krixchanoetik chchamik ti muʼyuk smulike. Pe ¿kʼusi chkʼot ta stojolalik li buchʼutik jech chchamik taje?

Ta smiyonal noʼox krixchanoetik chchaʼkuxiik, taje jaʼ noʼox snaʼoj kʼu yepal li Diose. Li avie, te to oyik ta stukʼil nopben Jeova jaʼ to mi kʼot yorail ti chichʼik chaʼkuxesel «skotol li buchʼutik [te oyik ta mukinale]» (Juan 5:28, 29). Xi chal Vivlia ta sventa li spatobil oʼontonal taje: «Xkoʼolaj kʼuchaʼal s-anklail jkuxlejaltik li spatobil koʼontontike, yuʼun lek tukʼ xchiʼuk staoj lek yav» (Evreos 6:19). Kʼalal chaʼkuxesat yuʼun Dios li Jesukristoe, «jaʼ kʼot ta spatobil yoʼonton skotol li krixchanoetike» (Echos 17:31).

Li avie, li buchʼutik chakʼik persa chtunik ta stojolal Diose chil svokolik ta vul oʼonton ek. Li kʼusi koltaatik-o sventa tsal yuʼunik vul oʼonton li Paul, Janet xchiʼuk Alonae jaʼ ti oy kʼusitik la spasike, la skʼanbeik koltael Dios ta orasion xchiʼuk la spat yoʼontonik ta sventa li kʼusi yaloj tspas ta jelavele. Taje xuʼ me jech xkʼot ta pasel ta jtojolaltik ek, yuʼun xi chal li Vivliae: «Akʼo yakʼboxuk xkuxetel oʼontonal xchiʼuk jun oʼontonal li Dios ti jaʼ chakʼ spatobil [oʼontonale]» (Romanos 15:13).