Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  Junio de 2015

¿Buchʼu jaʼ li antikristoe

¿Buchʼu jaʼ li antikristoe

Jun pelikula ti achʼ to lokʼ ti chakʼ xiʼele Anticristo laj yakʼbeik sbi.

Jun grupo ti lek ojtikinbil ti snaʼik stijel musikae la slokʼes sdiskoik ti Antichrist Superstar laj yakʼbeik sbie.

Li ta sjabilal 1900 li Friedrich Nietzsche ti jaʼ jun filosofoe: El anticristo laj yakʼbe sbi li slivroe.

Li ta yorail Edad Media (ti tetik van ta sjabilal 500 kʼalal ta 1500 ta jkʼakʼaliltike) li ajvaliletike antikristo chalbeik li yajkontraike.

Li Martín Lutero ti likem ta Alemania ti la stoy sba li ta Relijion Katolika xchiʼuk ti jaʼ la slikesbe skʼoplal li Reformae, antikristo laj yalbe skʼoplal li buchʼutik chtunik kʼuchaʼal papa li ta Romae.

LI ANTIKRISTO o yajkontra Kristoe voʼne xa onoʼox lik yalik ti jaʼ li buchʼutik chtunik kʼuchaʼal papa li ta Romae xchiʼuk jaʼ jech chakʼbeik sbi li pelikulaetik ti chakʼ xiʼele. Jaʼ yuʼun xi tsjakʼbe sba li krixchanoetike: «¿Buchʼu jaʼ li antikristoe?». ¿Mi persa skʼan jnaʼtik buchʼu jaʼ? Tsots skʼoplal skʼan jnaʼtik, yuʼun voʼob to velta chalbe skʼoplal li ta Vivliae.

CHICHʼ AKʼEL TA ILEL BUCHʼU JAʼ TA MELEL LI ANTIKRISTOE

Li jtakbol Juane jaʼ noʼox stuk la stunes li jpʼel kʼop antikristoe. ¿Kʼu yelan laj yalbe skʼoplal? Xi laj yal li ta sbaʼyel kartae: «Slajebal xa ora, jech kʼuchaʼal avaʼiojbeik onoʼox skʼoplal ti chtal li yajkontra Kristoe, ep xa lokʼem talel yajkontra Kristo li avie; taje jaʼ chakʼ jnaʼtik ti slajebal xa orae. Te lokʼik ta jtojolaltik li stukike, pe mu xkoʼolajik jech kʼuchaʼal li voʼotike [...]. ¿Buchʼu li jutkʼope? ¿Mi mu jaʼuk li buchʼu tsmuk ta yoʼonton ti jaʼ Kristo li Jesuse? Taje jaʼ me li yajkontra Kristoe, jaʼ li buchʼu tsmuk ta yoʼonton li Totil xchiʼuk li Nichʼonile» (1 Juan 2:18, kʼelo li tsʼib ta yok vune, 19, 22).

Li jtakbol Juane laj yal ti antikristoe jaʼ li buchʼu naka jutbil kʼusi chakʼ ta chanel ta sventa li Jesukristoe xchiʼuk ta sventa li kʼusi laj yakʼ komel ta chanele

¿Kʼusi chakʼ jchantik ti vaʼ yelan laj yale? Li jtakbol Juane laj yal ti «ep xa lokʼem talel yajkontra Kristo» ti jaʼ skʼan xal ti yuʼun oy jayvoʼuke. Li Juane laj yal ti naka jutkʼop o nopkʼop tspasik li antikristoe, chalik ti maʼuk la Kristo li Jesuse, jech xtok tskʼan tsmukbeik skʼoplal buchʼu jaʼ ta melel li Jesukristoe xchiʼuk buchʼu jaʼ ta melel li Stote. Li antikristoe xuʼ van jaʼ junantik krixchanoetik ti chloʼlavanike, ti kʼuxi tspasike jaʼ ti tskuy sbaik ta Kristoe o jaʼik jun organisasion ti tskuy sbaik ta yajkʼopojel Kristo sventa tsaʼ sviniktakike. Li Juane laj yal ti «te lokʼik ta jtojolaltik» li vaʼ krixchanoetike, taje jaʼ chakʼ kaʼitik ti laj yiktaik li melel chanubtasele. Li vaʼ krixchanoetike te xa onoʼox oyik kʼalal jaʼo kuxi li Juane. Kʼalal laj yal Juan «slajebal xa ora» xie, xuʼ van jaʼ laj yalbe skʼoplal kʼalal jutuk xa skʼan xcham li slajeb yajtakbol Jesuse.

¿Kʼusi mas laj yalbe skʼoplal jtakbol Juan ta sventa li antikristoe? Laj yal ti naka jecheʼ chanubtasel chakʼik ta chanele, yuʼun xi laj yale: «Te likem talel ta stojolal Dios skotol li kʼusi akʼbil ta naʼel mi jamal chalbe skʼoplal ti ay kʼuchaʼal krixchano li Jesukristoe. Pe maʼuk te likem talel ta stojolal Dios skotol li kʼusi akʼbil ta naʼel mi muʼyuk jamal chalbe skʼoplal li Jesuse. Jech xtok, liʼe jaʼ li kʼusi akʼbil ta naʼel ti jech onoʼox chal yajkontra Kristo li kʼusitik taje xchiʼuk ti chichʼ xa alel liʼ ta balumil li avie» (1 Juan 4:2, 3, kʼelo li tsʼib ta yok vune). Xi to la xchaʼalbe skʼoplal li ta xchibal skartae: «Yuʼun ep jloʼlavanej lokʼik talel li ta balumile, jaʼik krixchanoetik ti muʼyuk jamal chalbeik skʼoplal li Jesukristo ti ay kʼuchaʼal krixchanoe. Taje jaʼ li jloʼlavaneje xchiʼuk li yajkontra Kristoe» (2 Juan 7, kʼelo li tsʼib ta yok vune). Li Juane snaʼoj lek ti antikristoe jaʼ li buchʼu naka jutbil kʼusi chakʼ ta chanel ta sventa li Jesukristoe xchiʼuk ta sventa li kʼusi laj yakʼ komel ta chanele.

«JLOʼLAVANEJ J-ALKʼOPETIK» XCHIʼUK «LI JPASCHOPLEJAL VINIKE»

Li Jesuse xi pʼijubtasvane: «Chabio me abaik lek ta stojolal li jloʼlavanej j-alkʼopetik ti chijetik xa spasoj sbaik yilele, pe ti jechik kʼuchaʼal jtiʼvanej okʼiletik li ta yutil yoʼontonike»

Kʼalal jal toʼox skʼan xalbe skʼoplal antikristo li Juane, xi onoʼox la spʼijubtas yajchankʼoptak li Jesukristoe:  «Chabio me abaik lek ta stojolal li jloʼlavanej j-alkʼopetik ti chijetik xa spasoj sbaik yilele, pe ti jechik kʼuchaʼal jtiʼvanej okʼiletik li ta yutil yoʼontonike» (Mateo 7:15). Li jtakbol Pablo eke la spʼijubtas li jchʼunolajeletik ta Tesalonikae, xi laj yale: «Mu me buchʼu sloʼla avoʼontonik jsetʼuk, yuʼun [li skʼakʼalil Jeovae] jaʼ to chtal mi talem xaʼox baʼyel li jvalopatinvanej xchiʼuk mi laj xaʼox yichʼ akʼel ta ilel li jpaschoplejal vinike, li xnichʼon lajelale» (2 Tesalonisenses 2:3).

Liʼe jaʼ chakʼ kaʼitik ti yuʼun oy xa onoʼox jloʼlavanej j-alkʼopetik xchiʼuk jecheʼ jchanubtasvanejetik li ta baʼyel siglo ti tskʼunibtasbeik xchʼunel yoʼontonik li jchʼunolajeletike. Skotol li buchʼutik tsjutik kʼusi chakʼik ta chanel ta sventa li Jesukristoe xchiʼuk ti mu xa jechuk chakʼik ta chanel jech kʼuchaʼal laj yakʼ ta chanel li Jesuse jaʼ skʼoplalik li «Antikristo» laj yalbe skʼoplal jtakbol Juane. Kʼalal laj yal jtakbol Pablo ti jaʼik «xnichʼon lajelale», jamal laj yakʼ ta ilel li kʼusi tsnop Jeova ta stojolalike.

¡JKʼEL ME JBATIK TA STOJOLAL LI ANTIKRISTOE!

Jech-o chloʼlavan antikristo li ta jkʼakʼaliltike. Oy junantik krixchanoetik xchiʼuk organisasionetik ti spʼajojik li Jesus xchiʼuk li kʼusi laj yakʼ ta chanele. Yolbaj xa tsjutik kʼop xchiʼuk jecheʼ kʼusi chakʼik ta chanel yoʼ mu xaʼibeik smelolal krixchanoetik ti jelel li Jesus xchiʼuk li Jeova, ti jaʼ li Totile. Jaʼ yuʼun skʼan me jkʼel jbatik sventa mu xijlaj ta loʼlael. Jkʼeltik batel chaʼtosuk ti kʼuxi loʼlabilik li krixchanoetike.

Ta epal jabil li relijionetike chchanubtasvanik ta sventa Trinidad. Chalik ti junik noʼox la li Totil xchiʼuk Nichʼonile. Jaʼ yuʼun li relijionetik taje kʼotemik kʼuchaʼal antikristo ta skoj ti tsmukbeik skʼoplal li Dios xchiʼuk Jesuse. Ta skoj taje mu xojtikinik Dios li krixchanoetik ti oy ta yoʼontonik yojtikinele xchiʼuk muʼyuk jech yakal chchanbeik Jesus jech kʼuchaʼal chal li Vivliae (1 Korintios 11:1; Santiago 4:8).

Yan ti kʼu yelan chloʼlavanik li relijionetike jaʼ ti stupʼojbeik ta Vivlia li sbi Diose xchiʼuk chopol chilik li yan Vivliaetik ti yichʼoj li sbi Diose. Muʼyuk xkʼexlal ti vaʼ yelan la spasike, yuʼun li Vivlia ta orijinale yichʼoj mas ta vukmil ta velta li biil Jeovae. ¿Kʼusi kʼotem ta pasel ta skoj taje? Oy ep krixchanoetik mu snaʼik buchʼu jaʼ li melel Diose.

Li krixchanoetike mas nopol chaʼi sbaik ta stojolal Dios kʼalal chojtikinbeik li sbie. Jech kʼot ta xkuxlejal Richard kʼalal la xchiʼin ta loʼil jun nupultsʼakal ti jaʼik stestigotak Jeovae, li kʼusi albate mu juteb xchʼay ta sjol. Xi chale: «Laj yakʼbeikun kil ta Vivlia ti jaʼ Jeova sbi li melel Diose. Labal sba tajek laj kaʼi ti oy sbi li Diose. Yuʼun muʼyuk toʼox bu jech kaʼioj». Sventa xmuyubaj yoʼonton yuʼun Jeovae, lik yakʼ ta xkuxlejal li kʼusitik la xchan ta Vivliae. Xi to chale: «Mas xa lek xkil jba xchiʼuk Dios ta skoj ti laj kojtikinbe li sbie».

Ta epal jabil ta smiyonal noʼox krixchanoetik oyik ta ikʼal osil ta skoj li antikristoe. Pe mi ta jchantik lek li kʼusi chal Vivliae te chkakʼtik venta buchʼu jaʼ ta melel li antikristoe, vaʼun jech mu xa xijlaj ta loʼlael (Juan 17:17).