Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi poʼot xa xtal li slajeb kʼusitike?

¿Mi poʼot xa xtal li slajeb kʼusitike?

Ta skoj li kʼusitik chopol tspas li krixchanoetike oy ta vokol li jkuxlejaltike. Li Diose ¿mi chakʼ ti jaʼ spas-o batel mantal liʼ ta Balumil li krixchanoetike? Moʼoj. Jech kʼuchaʼal laj xa kiltike, li Diose poʼot xa xakʼbe slajeb li ajvaliletik liʼ ta Balumil ti oy xa ta epal jabiletik yakʼoj talel vokolil xchiʼuk ti muʼyuk lek tstunes sjuʼelike. Li Jpasvanej yuʼun Balumil xchiʼuk li krixchanoetike tskʼan ti akʼo jnaʼtik ti poʼot xa tslajes skotol taje. ¿Kʼuxi chakʼ jnaʼtik Dios li aʼyej ti toj tsots skʼoplale?

Nopo noʼox avaʼi ti oy bu chabate. Li kʼusi van baʼyel chapase jaʼ ti chakʼel junuk mapa xchiʼuk ti chasabe yaʼyejal ti bu chabate. Kʼalal yakalot xa ta xanbale, te chavakʼ venta ti jaʼ jech kʼuchaʼal chal li ta mapae xchiʼuk li senyailtake. Taje jaʼ te chakʼ avil ti yantik xanopaj batel ti bu chakʼan chabate. Li Diose xkoʼolaj ti yakʼojbutik jun mapa eke, yuʼun yakʼojbutik li Skʼope. Li ta Vivliae chal kʼusitik chkʼot ta pasel ta spʼejel Balumil kʼalal skʼan toʼox xtal li slajeb kʼusitike. Kʼalal chjelav batel li kʼakʼaletike, te chkakʼtik venta ti jech chkʼotanuk ta pasel li kʼusitik yaloj li Vivliae. Taje jaʼ chakʼ kiltik ti toj nopol xa skʼan xtal li slajeb kʼusitike.

Li Vivliae chal ti oy kʼusitik chkʼot ta pasel kʼalal jutuk xa skʼan xtal li slajeb kʼusitike. Kʼalal jaʼo yorail taje ep kʼusitik chkʼot ta pasel ti muʼyuk bu jech xkiltik-oe. Jkʼelbetik batel skʼoplal jlomuk.

1. VOKOLILETIK TA SPʼEJEL BALUMIL Jun albil kʼop ti te chichʼ tael ta kapitulo 24 ta Evanjelio yuʼun Mateoe jaʼ te chalbe skʼoplal jun senyail ti ep ta tos kʼusitik smakoje. Li ta albil kʼop taje, chal kʼusitik senyail chkʼot ta pasel kʼalal «poʼot xa xlaj skotol li kʼusitik oy ta balumile», mi laje ta xtal «li slajebe» (versikulo 3, 14). Li junantik senyaile jaʼ ti chlik mukʼtikil paskʼop, chtal viʼnal, chjelav nikel ta spʼejel Balumil, oy milbail ta buyuk noʼox, tsikub kʼanelal xchiʼuk ch-ayan jloʼlavanejetik ta relijion (versikulo 6-26). Skotol li kʼusitik taje maʼuk jaʼ to lik kʼotanuk ta pasel, yuʼun te onoʼox oy. Pe kʼalal jutuk xa skʼan xtal slajeb li kʼusitike, jmoj me chkʼot ta pasel skotol. Jech xtok, koʼol chkʼot ta pasel xchiʼuk li oxib albil kʼopetik liʼe.

2. CHCHʼAY LI LEKIL TALELALE Kʼalal poʼot xa slajeb li chopol balumile chchʼay li lekil talelale, yuʼun li Vivliae xi chale: «Li ta slajebal xa kʼakʼale, [...] tskʼan sba stuk li krixchanoetike, batem ta yoʼontonik takʼin, xtoyet xa chaʼi sbaik, jpʼel xalik, chchopol kʼoptavanik, mu xchʼunbe smantal stot smeʼik, mu kʼusi snaʼ stojik ta vokol, muʼyuk stukʼil yoʼontonik, muʼyuk xa kʼanbail kʼuchaʼal stalel onoʼox jeche, mi jsetʼuk oy ta yoʼontonik tspas ta jmoj skʼopik, chchopol loʼiltavanik, mu snaʼ spajes sbaik, simaronik, muʼyuk skʼanojik li kʼusi leke, j-akʼvanejetik ta kʼabal, pimik ta mantal, xtoyet xa tajek chaʼi sbaik, jaʼ skʼanojik li kʼusi kʼupil sba chaʼi stukike jaʼ muʼyuk skʼanojik li Diose» (2 Timoteo 3:1-4). Melel onoʼox ti mu achʼuk to li kʼusitik chkʼotan ta pasel taje, pe «li ta slajebal xa kʼakʼale» tstsatsaj batel mas. Jaʼ yuʼun li Vivliae chal ti «chtal tsots vokolil» xchiʼuk ti «toj echʼ noʼox xibal sba» li vaʼ kʼakʼal taje. ¿Mi jech van chakʼ ta ilel stalelal li krixchanoetik taje?

3. SOLEL SOKEM LI BALUMILE Li Vivliae chal ti Diose chakʼbe slajeb «li buchʼutik yakal tsokesik li balumile» (Apokalipsis 11:18). ¿Kʼuxi van tsokesik Balumil li krixchanoetik avie? Jaʼ jech kʼuchaʼal ta skʼakʼalik Noee. Xi chal li Vivliae: «Li Diose laj yil ti nojem ta mulil li banamile yuʼun toj chopol li c’usitic tspasique. Scotol cristianoetic ibolibic, jech iʼepaj mulil ta banamil laj yil li Diose». Jaʼ yuʼun li Diose xi laj yalbe li Noee: «Ta xcules scotol xchi’uc li c’usitic oy ta sbejel banamile», taje te skʼoplal li chopol krixchanoetike (Génesis 6:11-13). ¿Mi avakʼoj xa venta ti yantik xa xnoj ta choplejal li Balumile? Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun li avie yakal chkʼot  ta pasel li kʼusi muʼyuk toʼox bu ilbil jeche: li abtejebaletik spasoj li krixchanoetike xuʼ xlaj yuʼun ta melel li Balumile xchiʼuk li krixchanoetike. Ta skoj taje, li krixchanoetike yakal tsokesik li kʼusitik chakʼ ti oyuk kuxlejal liʼ ta Balumile: li ikʼe, li nabetike xchiʼuk yantik.

Leʼ xatal ta sien jabile li krixchanoetike muʼyuk toʼox spasojik mukʼtikil abtejebaletik ti xuʼ slajes li jkuxlejaltike. Pe jaʼuk li avie oy xa. Yuʼun oy epal abtejebaletik skʼejojik xchiʼuk ti sokesojik tajek li osil balumile. Ta skoj ti toj ep kʼusitik achʼ chlokʼanuk tale, li krixchanoetike mu xakʼik venta li kʼusi chakʼ kʼotuk ta pasele. Bal to ti maʼuk chal jun krixchano li kʼusi chkʼot ta stojolal li Balumile. Li Diose yaloj ta melel ti chakʼbe slajeb li buchʼutik yakal tsokesik li Balumil yoʼ mu slajesik ta j-echʼel li kʼusitik kuxajtike.

4. JUN KAMPANYA SVENTA CHOLMANTAL TA SPʼEJEL BALUMIL Li kʼusi yan senyail chakʼ ta ilel li ta slivroal Mateoe jaʼ ti chichʼ pasel jun abtelal ti muʼyuk bu jech ilbil-oe, xi chal li tekstoe: «Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal liʼe ta xichʼ cholel ta spʼejel balumil sventa xaʼi skotol li jteklumetike, vaʼun ta xtal li slajebe» (Mateo 24:14). Li cholmantal taje mu xkoʼolaj ti kʼu yelan spasojik talel li relijionetike. Yuʼun jaʼ mas chichʼ albel skʼoplal li «lekil aʼyejetik ta sventa li [Ajvalilale]». ¿Mi oy junuk relijion ti yakal chal batel li lekil aʼyej sventa li Ajvalilal ta «spʼejel balumile»?

Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose yakal ta xichʼ alel ta spʼejel Balumil ta sienal noʼox jeltos kʼopetik

Li kʼusi sventa li jpajinakutik ta Internet, jw.org, jaʼ ti chichʼ pukbel-o skʼoplal li «lekil aʼyejetik ta sventa li [Ajvalilale]». Li ta jpajinakutike oy vunetik mas ta vukub sien jeltos kʼopetik ti chalbe skʼoplale. ¿Mi oy yan buchʼutik jech yakʼoj ta yoʼontonik yalbel batel krixchanoetik ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose? Kʼalal muʼyuk toʼox li Internete, li stestigotak Jeovae ojtikinbilik xa onoʼox ti chalbeik skʼoplal li lekil aʼyejetike. Leʼ xa tal ta 1939, kʼalal chlokʼ li revista ti ojtikinbil avi kʼuchaʼal Li Jkʼel osil ta toyole xi tsakal talele: «Yakal chalbe skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Jeovae». Jlik livro ta sventa relijionetike, xi laj yal ta sventa li abtelal ta jpaskutike: «Muʼyuk kʼusi xkoʼolaj-o ti kʼu yelan chcholik mantale xchiʼuk ti bu to kʼalale». Jtos li kʼusi chalik batel li stestigotak Jeovae jaʼ ti poʼot xa chakʼbe slajeb chopol balumil li Ajvalilal yuʼun Diose.

LI KʼUSI TSOTS SKʼOPLAL YAKAL CHKʼOT TA PASELE

Li albil kʼopetik laj kalbetik talel skʼoplal li ta mantal liʼe: ¿mi oy aviloj ti kʼu yelan kʼotem ta  pasele? Ti echʼ xa talel sien jabile, li revista liʼe chal li kʼusitik yakal chkʼot ta pasel ta spʼejel Balumile, li buchʼutik tskʼelike yakʼojik venta ti jaʼ senyailtak li slajebal kʼakʼale. Akʼo mi oy lek sprevailtak, li buchʼutik mu xchʼunike chalik ti mu meleluk li kʼusi chichʼ alele xchiʼuk ti muʼyuk la sokem talel li kuxlejale. Yuʼun chalik ti jaʼ la ta skoj ti oy xa kʼusitik achʼ lokʼemik ti chkaʼitik li kʼusitik chkʼotanuk ta pasele, yuʼun li ta voʼnee muʼyuk toʼox kʼuxi xuʼ xkaʼitik. Akʼo mi jech, li buchʼutik tskʼelbeik lek skʼoplal li kʼusitik yakal chkʼotanuk ta pasele chakʼik venta ti kuxulutik xa ta jun kʼakʼal ti toj xibal xa sbae.

Oy ep sprevailtak ti chakʼ ta ilel ti yantik xjel batel li kʼusitik oy ta Balumile. Oy jayvoʼ sientifikoetik laj yalik ti oy kʼusitik tsnuptanik li krixchanoetike. Xi laj yalike: «Ta skoj ti laj xa jkʼelbekutik lek skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasele, laj kakʼkutik venta ti xuʼ oy kʼusi xibal sba tsnuptan li krixchanoetik ta skoj li kʼusitik achʼ chlokʼanuke». Ta skoj li sprevailtak taje, ep buchʼutik chchʼunik ti kuxulutik xa ta slajebal kʼakʼale xchiʼuk ti poʼot xa xtal li slajeb kʼusitike, li buchʼutik tstsʼibaik li revista liʼe xchiʼuk li buchʼutik tskʼelike xchʼunojik ti jaʼ jech eke. Pe muʼyuk srasonal sventa xijxiʼutik-o. Pe ¿kʼu yuʼun ti jech chkaltik taje? Yuʼun xuʼ kuxul xijkomutik.