Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  Avril de 2015

 CHLOʼILAJ XCHIʼUK SLAKʼNA JUN STESTIGO JEOVA

¿Kʼu yuʼun skʼan jvules ta joltik jujun jabil li slajel Jesuse?

¿Kʼu yuʼun skʼan jvules ta joltik jujun jabil li slajel Jesuse?

Jkʼelbetik jun skʼelobil ti kʼu yelan chchiʼin sbaik ta loʼil jun stestigo Jeova xchiʼuk slakʼnae. Jnoptik noʼox ti Marta sbi li stestigo Jeova ti tsvulaʼan jun ants ti Lucía sbie.

«JECH XAPASILANIK-O SVENTA JNAʼOBIL»

Marta: Mi liʼote Lucía. Toj lek laj kil ti la-ay li ta Snaʼobil slajel Kristo li echʼ xemanae. * ¿Kʼu yelan laj avil li tsobajele?

Lucía: Toj lek laj kaʼi. Pe oy kʼusi muʼyuk laj kaʼibe smelolal li kʼusi laj yalike. Oy xa onoʼox xkaʼi chalbeik skʼoplal li Svokʼel Ninyoe (Navidad) xchiʼuk li Kʼin Kuxele, pe muʼyuk toʼox xkaʼi ti skʼan jvules ta joltik li slajele.

Marta: Jech avaʼuk, li kʼinetik taje jaʼ li kʼusi mas ojtikinbilike. Pe li stestigounkutik Jeovae toj tsots skʼoplal chkilkutik ti ta jvules ta jolkutik jujun jabil li slajel Jesuse. Mi xuʼ xkalbot smelolal uni jlikeluk.

Lucía: Lek oy, bal uni jlikeluk.

Marta: Ti kʼu yuʼun ta jvules ta jolkutik li slajel Jesuse jaʼ ti yuʼun jech laj yal komele. Kalbetik skʼoplal li kʼusi kʼot ta pasel kʼalal jun xaʼox akʼobal skʼan xchame. ¿Mi xvul ta ajol ti la spasik jun veʼlil ta bat kʼakʼal xchiʼuk yajtakboltake?

Lucía: Jech avaʼuk. Jaʼ li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike.

Marta: Jaʼ taje. Jech xtok ojtikinbil kʼuchaʼal li Snaʼobil slajel Kristoe. Kʼalal jaʼo yakalik ta veʼele, li Jesuse laj yalbe jun mantal li yajtsʼaklomtake. Te chal ta Lukas 22:19. ¿Mi chakʼan chakʼel talel?

Lucía: Lek oy. Xi chale: «Jech xtok, la stsak jpech pan, la stoj ta vokol, la svokʼ xchiʼuk laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: ‹Liʼe jaʼ smelolal li jbekʼtal ti chichʼ akʼel ta aventaike. Jech xapasilanik-o sventa jnaʼobil›».

Marta: Kolaval tajek. Kʼelavil li kʼusi laj yal Jesus li ta stsutseb versikuloe: «Jech xapasilanik-o sventa jnaʼobil». Pe ta baʼyel jutuke, laj yalbe yajtsʼaklomtak kʼusi ti skʼan svules ta sjolike. Yuʼun laj yalbe ti chakʼ xkuxlejal ta stojolalike. Li ta Mateo 20:28, li Jesuse jaʼtik jech laj yalbe skʼoplal xtok. Kʼelavil li kʼusi chale: «Li Xnichʼon krixchanoe muʼyuk bu tal sventa xtunik ta stojolal, yuʼun tal tunuk xchiʼuk tal yakʼ xkuxlejal kʼuchaʼal pojelal sventa tspoj epal krixchanoetik». Ta jpʼel chaʼpʼel noʼoxe, li stestigounkutik Jeovae ta jvules ta jolkutik ti laj yakʼ ta matanal xkuxlejal li Jesuse. Ta skoj taje xuʼ me jta jkolebaltik mi lek jnaʼ jchʼuntik mantale.

¿KʼUSI TSPOJUTIK-O LI SLAJEL KRISTOE?

Lucía: Kaʼioj onoʼox ti cham ta jtojolaltik sventa tspojutik li Jesuse. Pe ti melel xkaltike, mu xkaʼibe smelolal kʼuxi ti tspojutike.

Marta: Jech avaʼuk, yuʼun li pojelal o li matanal laj yakʼ Jesuse toj tsots ta aʼibel smelolal. Pe taje jaʼ li chanubtasel mas alakʼ sba chichʼ  tael ta Vivliae. ¿Mi xuʼ to xkalbetik skʼoplal jlikeluk?

Lucía: Lek, xokolun to jlikeluk.

Marta: Chkakʼ persa ta yalbel lek smelolal, yuʼun jaʼtik to noʼox la jkʼelbe skʼoplal.

Lucía: Lek oy.

Marta: Baʼyel skʼan xkaʼibetik smelolal kʼusi kʼot ta pasel kʼalal la saʼ smulik li Adan xchiʼuk Eva li ta nichimaltik Edene. Jaʼ yuʼun jkʼeltik li kʼusi chal Romanos 6:23. ¿Mi xuʼ xakʼel talel xtok?

Lucía: Lek. Xi chale: «Yuʼun li stojol mulile jaʼ li lajelale, yan li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal sbatel osil ta stojolal li Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike».

Marta: Kolaval. Kalbetike smelolal li tekstoe. Kʼelavil li kʼusi chal ta slikebale «li stojol mulile jaʼ li lajelale». Taje jaʼ jun mantal laj yakʼ Jeova kʼalal lik talel xkuxlejal li krixchanoetike: li stojol mulile jaʼ ti chijchamutike. Pe li ta slikebale muʼyuk toʼox buchʼu saʼoj smul. Li Diose muʼyuk xchopolil la spas li Adan xchiʼuk Evae, jaʼ xkaltik, muʼyuk smulik. Jech xtok muʼyuk smulik ayan li yalab xnichʼnabik ti jechuke. Jaʼ yuʼun, muʼyuk ox buchʼu chcham. Li Adan xchiʼuk Evae jun yoʼonton chkuxiik sbatel osil xchiʼuk yalab xnichʼnabik ti jechuke. Pe jech kʼuchaʼal anaʼoje, oy kʼusi kʼot ta pasel ti la sok skotole. ¿Mi xvul ta ajol kʼusi jaʼ?

Lucía: Jaʼ ti la slajesik sat teʼ li Adan xchiʼuk Eva ti mu xuʼ slajesike.

Marta: Jech taje. Vaʼun jaʼ jech muʼyuk la xchʼunbeik smantal Dios li Adan xchiʼuk Evae. Jaʼ te pasik talel ta jmulavil krixchanoetik. Li kʼusi la spasik taje, jaʼ te laj yakʼik venta ti muʼyuk lek li kʼusi kʼot ta nopel yuʼunike xchiʼuk ta sventa li snitilulalike.

Lucía: ¿Pe kʼu yuʼun voʼotik chkil jvokoltik ti muʼyuk kʼusi la jpastik une?

Marta: Kalbetik junuk skoʼoltasobil avaʼi. ¿Mi oy kʼusi ameltsanoj ta junuk molde?

Lucía: Oy. Yuʼun oy jun jmolde sventa ta jpas-o pan.

Marta: Nopo avaʼi ti chaman junuk amoldee, pe kʼalal skʼan toʼox xlik atunese, ta xpʼaj avuʼun, ta skoj taje toj potsʼkʼijel kʼot jot xchikin. ¿Kʼu van yelan chlokʼ li panetike? ¿Mi mu jechuk ti oy spotsʼkʼijemal chlokʼanuke?

Lucía: Oy arason.

Marta: Jaʼ jech kʼot ta stojolalik li Adan xchiʼuk Eva kʼalal muʼyuk la xchʼunbeik smantal li Diose, xkoʼolaj ti oy spotsʼkʼijemal komik ta skoj li mulile. Ta skoj ti jaʼo la spas smulik kʼalal skʼan toʼox xil yalab xnichʼnabike, skotol li snitilulalike muʼyuk stukʼilik xchiʼuk jpasmulil vokʼik. Kʼalal chalbe skʼoplal mulil li Vivliae maʼuk noʼox te smakoj li kʼusitik chopol tspas li krixchanoetike, yuʼun te smakoj be skʼoplal xtok li mulil jkuchojtik talele. Jaʼ yuʼun, akʼo mi maʼuk ta jmultik li kʼusi la spasik li Adan xchiʼuk Evae, yuʼun muʼyuk toʼox ayanemutik, jkotoltik jkuchojtik talel li mulile. Jech kʼuchaʼal la jkʼeltik li ta Romanos 6:23, «li stojol mulile jaʼ li lajelale».

Lucía: Pe taje toj chopol. ¿Kʼu yuʼun voʼotik ta jtojtik li kʼusi la spasik li Adan xchiʼuk Evae?

Marta: Jech avaʼuk. Pe skʼan xkaʼibetik lek smelolal. Li Diose toj tukʼ li kʼusi tspase jaʼ yuʼun laj yakʼ ti akʼo xchamik li Adan xchiʼuk Eva ta skoj ti kʼusi la spasike. Pe li Diose laj yakʼbe spatobil yoʼontonik li snitilulaltake. Yuʼun oy kʼusi la xchapan sventa xkolik li ta tsatsal vokolil snuptanojike. Vaʼun jaʼ te chtun li matanal laj yakʼ Kristoe. Jkʼeltik yan velta li Romanos 6:23. Te chal ti «stojol mulile jaʼ li lajelale», pe xi to chal batel xtoke «li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal sbatel osil ta stojolal li Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike». Jaʼ yuʼun  li slajel Kristoe jaʼ tspojutik lokʼel tal li ta mulile xchiʼuk li ta lajelale. *

LI POJELALE JAʼ JUN MUKʼTA MATANAL YAKʼOJ DIOS

Marta: Oy to kʼusi ta jkʼan chkalbot skʼoplal li ta versikulo liʼe.

Lucía: ¿Kʼusi jaʼ?

Marta: Kʼelavil li kʼusi chal liʼe: «Li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal sbatel osil ta stojolal li Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike». Mi jaʼ Jesus ti buchʼu laj yil svokol xchiʼuk laj yakʼ xkuxlejal sventa tspojutike, ¿kʼu yuʼun mu xiuk chal li tekstoe «li matanal chakʼ Jesuse»? *

Lucía: Mu jnaʼ.

Marta: Kʼalal muʼyuk la xchʼunbeik smantal Dios ta nichimaltik Eden li Adan xchiʼuk Evae, jaʼ te la stoy sbaik ta stojolal li Jpasvanej yuʼunike. Toj kʼux van laj yaʼi li Jpasvanej ti jech la stoy sbaike. Pe oy kʼusi la xchapan ta anil li Jeovae: la snop ti tstak talel ta Balumil li jun Xnichʼone, ti xkuxi kʼuchaʼal jun tukʼil krixchano xchiʼuk ti xakʼ ta matanal li xkuxlejal sventa tspoj li krixchanoetike. * Jaʼ yuʼun li pojelale jaʼ jun matanal yakʼoj Dios. Pe oy to yan srasonal ti kʼu yuʼun la stak talel li Xnichʼone. ¿Mi oy anopoj kʼu yelan laj yaʼi sba Dios kʼalal laj yichʼ milel li Jesuse?

Lucía: Ta melel muʼyuk.

Marta: Chkakʼ venta ti oy avalabtake. ¿Mi mu jechuk?

Lucía: Jech, oy jun jkerem xchiʼuk jun jtseb.

Marta: Ta skoj ti oy avalabe, xnop van avuʼun ti kʼu to xkʼuxul laj yaʼi Jeova kʼalal laj yil cham li Xnichʼone. ¿Kʼu van yelan laj yaʼi sba xanaʼ kʼalal la xchukik batel li Jesuse, ti la slabanike xchiʼuk ti la smajike? Nopo noʼox avaʼi ti kʼu yelan laj yaʼi sba kʼalal laj yil ti ta kʼunkʼun cham ta jtel teʼ li Xnichʼone.

Lucía: Muʼyuk toʼox bu jnopoj maʼ taje. ¡Toj chopol xa noʼox chkaʼi!

Marta: Mu jnaʼtik lek kʼu yelan laj yaʼi sba li Diose. Pe li Vivliae chalbe smelolal ti kʼu yuʼun laj yakʼ ti akʼo xil svokol li Xnichʼone. Li ta Juan 3:16 toj kʼupil sba ti kʼu yelan chalbe smelolale. ¿Mi xuʼ xakʼel talel?

Lucía: Lek oy. Xi chale: «Yuʼun skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose, jaʼ yuʼun laj yakʼ li jun noʼox Xnichʼon sventa mu xichʼ lajesel li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa tsta-o xkuxlejal sbatel osil».

Ti laj yakʼ ta matanal Xnichʼon li Jeovae jaʼ jun skʼelobil ti skʼanojutik tajeke

Marta: Kolaval. Kʼelavil li slikebal tekstoe, chal ti «skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose». Li kʼanelale jaʼ tijbat-o yoʼonton sventa la stak talel ta Balumil li Xnichʼon yoʼ xcham ta jtojolaltike. Taje jaʼ jech laj yakʼ ta ilel ti toj ep skʼanojutike. Jaʼ yuʼun li stestigounkutik Jeovae ta jvules ta jolkutik jujun jabil li slajel Kristoe. ¿Mi la skoltaot yaʼeluk li kʼusi laj kalbetik tal smelolale?

Lucía: La skoltaun tajek. Kolaval ti laj avalbun smelolale.

¿Mi oy junuk loʼil ta Vivlia ti chakʼan chanabe smelolale? ¿Mi oy kʼusi chakʼan chanaʼ ta sventa kʼusi xchʼunojik xchiʼuk kʼusitik tspasik li stestigotak Jeovae? Mi jaʼ jeche, jakʼbo mi oy bu avil li stestigotak Jeovae. Yuʼun toj lek xaʼiik xchiʼinel ta loʼil li krixchanoetike.

^ par. 5 Li stestigotak Jeovae ta stsob sbaik jun velta ta jabil sventa li Snaʼobil slajel Kristoe, taje jaʼ sventa tsvules ta sjolik li matanal laj yakʼ ta jventatike. Li jabil liʼe chichʼ pasel ta viernes 3 yuʼun avril.

^ par. 32 Ta yan mantal ti chlokʼ ta tsʼakale te chalbe smelolal kʼuxi ti tspojutik lokʼel ta mulil li slajel Jesuse xchiʼuk ti kʼusi skʼan jpastik sventa jtabetik sbalil li matanal taje.

^ par. 36 Li Vivliae chal ti mu xkoʼolajik li Dios xchiʼuk li Jesuse. Mi chakʼanbe to mas yaʼyejale kʼelo li kapitulo 4 ta livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, ti pasbil yuʼun stestigotak Jeovae

^ par. 38 Kʼelo Génesis 3:15Ch.