«Li bochʼo voqʼuem noʼox ta antse comcom noʼox yorail, xchiʼuc ta vocol noʼox chcuxi. Jaʼ jech chac cʼu chaʼal nichim ti ta ora noʼox tsmatsʼe chjelov noʼox batel jech chac cʼu chaʼal yaxinaltic.» (Job 14:1, 2)

Ta slikebal onoʼox li krixchanoetike oy ta yoʼontonik ti mu xmalubike xchiʼuk ti tskʼan chkuxiik sbatel osile. Kʼux ta alel, pe jkotoltik chijchamutik. Oy xa mas ta oxmil jabil li kʼusi laj yal Job li ta teksto ti laj kalbetik skʼoplal ta slikebale, pe jech-o yakal chkʼot ta pasel li avie.

Jkotoltik oy tajek ta koʼontontik chijkuxiutik. Li Vivliae chal ti laj yakʼ ta koʼontontik Dios ti akʼo xijkuxi sbatel osile xchiʼuk ti muʼyuk spajeb li kʼusi ta jkʼan ta jnaʼtike (Eclesiastés 3:11). Li jun jkʼanvanej Diose, ¿kʼu yuʼun laj yakʼ ta koʼontontik ti chijkuxi sbatel osil mi muʼyuk jech chkʼot ta pasel yuʼune? Li stuke maʼuk jech tskʼan ti chijchamutike. Li Vivliae chal ti jaʼ yajkontra Dios li lajelale xchiʼuk yaloj ti ‹chules› ta j-echʼele (1 Corintios 15:26).

Jnaʼojtik ti jaʼ kajkontratik li lajelale. Mi junuk krixchano oy ta yoʼonton chcham akʼo mi tsnuptan vokolil. Moʼoj, yuʼun kʼalal mi oy kʼusi xibal sba ta jnuptantike, oy kʼusi ta jpastik ta anil. Kʼalal chij-ipaje, chijbat ta doktor sventa jsaʼ jpoxiltik. Ta jpastik bu kʼalal xuʼ kuʼuntik yoʼ jchabi jbatik ta sventa li kʼusitik xuʼ smilutike.

¿Mi stakʼ tupʼbel skʼoplal ta melel li lajelal ti solel jal xa te oye? Stakʼ. Li Jeova ti jaʼ li Jpasvanej kuʼuntike, maʼuk noʼox junchib jabil tskʼan chijkuxi. Li kʼusi snopoj ta slikebale maʼuk ti chijchamutike. Li kʼusi onoʼox oy ta yoʼontone jaʼ ti xijkuxiutik sbatel osil liʼ ta Balumile, li kʼusi chlokʼ ta yee: persa chkʼot ta pasel (Isaías 55:11).

Li Diose, ¿kʼuxi chules ta j-echʼel li lajelale? Ti kʼu sjalil echʼem tal li kuxlejale, li viniketike yakʼojik persa slajesbel skʼoplal li lajelale, pe muʼyuk lajem yuʼunik; yakal-o tskʼan tstsalik li avie. Li sientifikoetike smeltsanojik ep ta tos poxiletik sventa tspajtsanik jlomuk chameletik. Jech xtok yakal chchanbeik skʼoplal kʼusi oy ta yut selula li kʼusitik kuxajtike. Li ta junantik lume, li krixchanoetike mas xa jal jutuk chkuxiik li avie, taje muʼyuk toʼox bu jech ilbil leʼ tal ta sien jabile. Akʼo mi jech, li lajelale muʼyuk lajem-o skʼoplal. Jech kʼuchaʼal chal li Vivliae ‹jkotoltik chijkʼataj ta lum yan velta› (Eclesiastés 3:20).

Pe oy lekil aʼyej, li voʼotike maʼuk jpatoj koʼontontik ta stojolal junuk krixchano sventa tslajesbe skʼoplal li lajelale. Li Jeovae oy xa kʼusi spasoj sventa tspojutik lokʼel li ta lajelale, yuʼun yakʼojbe xa yabtel li Jesucristo sventa tspojutike.