Li jun kʼakʼal domingo taje jaʼ sventa tspasbeik skʼinal li xchaʼkuxesel Jesuse. Jech kʼuchaʼal chal li Encyclopædia Britannica, «jaʼ la jun kʼin ti jech tspasik li relijion ti xchʼunojik Cristoe». Pe, ¿kʼusi van chal Vivlia ta sventa li kʼin taje?

Sventa jnaʼtik mi lek o mi muʼyuk lek li kʼusi bonbile, skʼan jkʼeltik lek ti kʼu yelan pasbile. Xkoʼolaj jech ta sventa li kʼin Koltael o li Domingo sventa Chaʼkuxesele, sventa jnaʼtik mi te likem tal ta stojolal yajtsʼaklom Cristoe skʼan jkʼelbetik lek smelolal li kʼusitik chichʼ pasel li ta kʼin taje.

Yuʼun li kʼusi laj yalbe yajtsʼaklomtak li Jesuse, jaʼ ti akʼo svules ta sjolik li slajele maʼuk li xchaʼkuxesele. Li jtakbol Pabloe, xi laj yakʼbe sbi li kʼin taje: «Snaʼubil [Kajvaltik]» (1 Corintios 11:20; Lucas 22:19, 20).

Li Encyclopædia Britannica ti laj xa kalbetik skʼoplale, chal ti «muʼyuk la mas te tsakal skʼoplal» xchaʼkuxesel Jesús ta sventa li kʼinetik tspasike. Yuʼun jaʼ te «likem tal skʼoplal li ta kʼusitik nopem xaʼiik spasel li krixchanoetike». Li ta junantik lumetike tstunesik ton alakʼ xchiʼuk tʼul li ta kʼin taje. Li livro The Encyclopedia of Religion (Li Enciclopedia sventa relijion), xi chal ta sventa li kʼusitik chichʼ tunesel taje: «Li ton alakʼe jaʼ skʼoplal jun achʼ kuxlejal ti tstsal komel li lajelale o li kʼusi tsotse, ti xkoʼolaj kʼuchaʼal li spat ton alakʼe». Xi to chale: «Li tʼule ojtikinbil ti lek snaʼ x-alajike, jaʼ yuʼun jaʼ skʼan xal li svuleb primaverae».

Li Philippe Walter ti jaʼ maestro sventa Literatura ti kuxi ta Edad Media, laj yal kʼuxi pas talel ta Domingo sventa chaʼkuxesel li kʼusitik nopem xaʼiik spasel li krixchanoetike. Xi laj yale: «Kʼalal jaʼo pasik ta yajtsʼaklom Cristo ta alel li buchʼutik oyik ta jeche relijione», lek laj yaʼiik ti te xa noʼox la stsakbeik talel skʼoplal li xchaʼkuxesel Jesús xchiʼuk li «stsutseb yorail siktike, ti jaʼo xa te chlik talel li primaverae». Xchiʼuk laj to yal ti jaʼ la koltavan sventa te la skapik talel li «snaʼobil slajel Cristo li ta jecheʼ kalendarioe, ti jaʼ te ochik talel epal krixchanoetik ti maʼuk toʼox jchʼunolajeletike».

Ti kʼusi ora «pasik ta yajtsʼaklom Cristo ta alele» jaʼo kʼalal chamem xaʼox li jtakboletike, yuʼun jaʼ toʼox ‹spajesojik› sventa mu skap sba li chanubtasel taje (2 Tesalonicenses 2:7). Li jtakbol Pabloe laj xa onoʼox yal ti kʼalal mi chamem xaʼoxe oy buchʼutik chlik yakʼik jecheʼ chanubtaseletik «sventa tsloʼlaic batel li jchʼunolajeletique» (Hechos 20:29, 30). Li ta slajebaltik baʼyel sigloe, li jtakbol Juane laj yal ti yakal xa la chlajik ta loʼlael li melel yajtsʼaklomtak Cristoe (1 Juan 2:18, 26). Taje jaʼ te och talel li jecheʼ chanubtaseletik xchiʼuk li kʼusitik nopem xaʼiik spasele.

Oy buchʼutik tsnopik ti mu toj tsotsuk skʼoplal ti lajuk skapik uni jutukuk li jecheʼ chanubtasele, yuʼun xuʼ van jaʼ te xakʼik-o venta li kʼusi skʼan xal-o li xchaʼkuxesel Cristo «li krixchanoetik ti maʼuk jchʼunolajeletike». Pe jaʼuk li jtakbol Pabloe muʼyuk onoʼox lek laj yaʼi ti jech tsnopik taje. Kʼalal ay svulaʼan li tsobobbailetik ta sjunlejal yosilal Romae ep van ta velta la snuptan li kʼusitik nopem xaʼiik spasel li jeche relijione, pe li stuke muʼyuk bu la spas li kʼusi tspasik yantik sventa noʼox tskolta krixchanoetik ti akʼo xojtikin li Jesuse. Moʼoj, yuʼun li kʼusi la spase, jaʼ ti la spʼijubtas li yajtsʼaklomtak Cristo kʼalal xi laj yalbe batele: «Mu me xapas abaic ta jun achiʼuquic li bochʼotic muʼyuc xchʼunojic Diose. Yuʼun mu xuʼ ta xchiʼin sbaic xchiʼuc li bochʼo tucʼ yoʼntone xchiʼuc li bochʼo mu tucʼuc yoʼntone». Xi to laj yal xtoke: «Locʼanic me ta stojolic, vocʼo abaic loqʼuel; mu me xapiquic li cʼusi toj chopole» (2 Corintios 6:14, 17).

Ti kʼu yelan laj kalbetik talel skʼoplale, jaʼ te chakʼ lek ta ilel ti maʼuk te likem talel ta stojolal melel yajtsʼaklomtak Cristo li kʼusitik nopem xaʼiik spasel li ta Domingo sventa Chaʼkuxesele.