Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Mi oy van chkʼot junuk kʼakʼal ti jun xa noʼox ajvalil ta spʼejel Balumile?

Li jun ajvalil ta spʼejel Balumile ¿kʼuxi tstsob tal li krixchanoetik ta jujun lume? (Isaías 32:1, 17; 54:13).

Nopo avaʼi kʼusi sbalil tstabeik krixchanoetik kʼalal jun xa noʼox li ajvalile. Li avie, oy ep krixchanoetik chil svokolik ta skoj ti povreike, pe oy junantike jkʼulejik tajek. Kʼalal oy jun ajvalil ti snaʼ lek kʼusi chtun yuʼun li buchʼu tsventaine, chakʼbe skotol li kʼusitik chtun yuʼunike. ¿Mi xuʼ van tsvaʼanik jech junuk ajvalil ta balumil li krixchanoetike? (Kʼelo Jeremías 10:23.)

Ti kʼu xa sjalil kuxiem tal li krixchanoetike, li ajvaliletike ep ta tos kʼu yelan sokesojbeik yoʼonton li krixchanoetike, mas to li buchʼutik abol sbaike. Junantik ajvaliletik xtoke toj chopol xa noʼox yoʼontonik (Eclesiastés 4:1; 8:9). Pe jaʼuk li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, yaloj chakʼ jun ajvalilal ti jaʼ chkom ta xkʼexol li ajvaliletik ta balumile xchiʼuk stʼujoj xa jun jbeiltasvanej ti chchabi li krixchanoetike. (Kʼelo Isaías 11:4; Daniel 2:44.)

¿Kʼusi van tspas li Ajvalilal yuʼun Diose?

Li Jeovae jaʼ stʼujoj li xnichʼon sventa tspas mantal li ta Ajvalilal yuʼune. Sta-o ti jaʼ laj yichʼ tʼujele (Lucas 1:31-33). Kʼalal ay ta Balumil li Jesuse, la svul yoʼonton ta stojolal li krixchanoetike. Li avi ti jaʼ xa Ajvalile, ta stsob li krixchanoetik ta spʼejel Balumile xchiʼuk ta slajesbe li svokoltake. (Kʼelo Salmo 72:8, 12-14.)

¿Mi lek van chilik skotol krixchanoetik ti jaʼ ch-och ta ajvalil li Jesuse? Moʼoj. Pe li Jeovae oy smalael yuʼun (2 Pedro 3:9). Jaʼ yuʼun yakʼojbe to yorail sventa sjel li snopbenike. Li Jesuse poʼot xa tslajes li chopol krixchanoetike, chichʼ talel lekilal xchiʼuk jun oʼontonal ta spʼejel li Balumile. (Kʼelo Miqueas 4:3, 4.)