Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

Kʼusitik chichʼ jakʼel ta sventa Vivlia

¿Kʼu yuʼun oy ep buchʼutik xchʼunojik ti oy jun Jpasvaneje?

¿Mi mu jechuk ti jaʼ jun skʼelobil juʼelal li kuxlejale?

Oy xa jutuk mu oxmiluk jabile, xi la stsʼiba jun j-alnichimalkʼope: «Ta xcal alequilal, [...] yuʼun toj labal sba ti cʼu xʼelan apasojune» (Salmo 139:14). Taje jaʼ melel, yuʼun toj labal sba ti ta uni selula noʼox chlik kʼatajuk tal li olole, ¿mi mu jechuk chavil? Ep buchʼutik xchʼunojik ti oy buchʼu la spas skotol li kʼusitik kuxajtike. (Kʼelo Salmo 139:13-17; Hebreos 3:4.)

Li Jpasvaneje jaʼ la smeltsan li vinajele, li Balumile xchiʼuk jaʼ laj yakʼ li kuxlejale (Salmo 36:9). Jech xtok, yakʼoj sba ta ojtikinel ta stojolal li krixchanoetike. (Kʼelo Isaías 45:18.)

¿Mi ta chonbolom talemutik?

Li sbekʼtal jun krixchanoe ep tajek kʼusitik xkoʼolaj-o xchiʼuk li sbekʼtal chonbolometike. Taje jaʼ ta skoj ti jun noʼox buchʼu pasatik-o sventa liʼ xkuxiik ta Balumile. Li Jpasvaneje ta tsʼubil lum la spas li krixchanoe, maʼuk ta chonbolom la slikesbe tal xkuxlejal. (Kʼelo Génesis 1:24; 2:7.)

Oy chaʼtos kʼusi jelelutik-o xchiʼuk li chonbolometike. Li baʼyele jaʼ ti xuʼ xkojtikintik, jkʼantik xchiʼuk xkichʼtik ta mukʼ li Jpasvanej kuʼuntike. Li xchibale jaʼ ti laj kichʼtik pasel sventa xijkuxiutik sbatel osile, pe li chonbolometike mu jechuk laj yichʼik pasel. Li srasonal ti kʼu yuʼun chijchamutike, jaʼ ta skoj ti muʼyuk la xchʼunbe smantal Dios li baʼyel vinike. (Kʼelo Génesis 1:27; 2:15-17.)