Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Li kʼusitik la jchan ta Vivliae, la stakʼ li kʼusitik ta jkʼan ta jnaʼe

Li kʼusitik la jchan ta Vivliae, la stakʼ li kʼusitik ta jkʼan ta jnaʼe
  • KʼUSI ORA VOKʼ: 1987

  • SLUMAL: AZERBAIYÁN

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: MUSULMÁN LI STOTE, JAʼ JUDÍO ANTS LI SMEʼE

LI JKUXLEJAL TOʼOXE:

Te livokʼ ta Bakú (Azerbaiyán) xchiʼuk oy jun jvix. Akʼo mi musulmán li jtote xchiʼuk jaʼ judío ants li jmeʼe, muʼyuk kʼop ta skoj srelijionik. Skʼanoj sbaik tajek. Kʼalal chikta yot ta yuilal ramadán li jtote, chkoltaat yuʼun li jmeʼe. Li jtot eke tskolta jmeʼ kʼalal tspas li kʼin Koltaele. Li ta jnakutike oy kuʼunkutik slivroal Corán, Torá xchiʼuk li Vivliae.

Li voʼone musulmán chkaʼi jba. Jchʼunoj ti oy Diose, pe oy kʼusitik ti mu xkaʼibe lek smelolale. Xi ta jakʼbe jbae: «¿Kʼu yuʼun la spasutik li Diose? ¿Kʼuxi xa noʼox ti oy buchʼu chil svokol ti kʼu sjalil kuxule xchiʼuk ti chbat yil svokol ta kʼatinbak ta tsʼakale?». Li krixchanoetike chalik ti jaʼ la jech tskʼan Dios li kʼusitik chkʼot ta pasele, ta skoj taje xi ta jnope: «¿Mi jaʼ van chakʼ talel kʼusitik chopol li Diose? ¿Mi xmuyubaj xa ti oy jvokoltike?».

Kʼalal lajcheb jabilale lik jpas voʼob orasion ta kʼakʼal ti namaz sbi yuʼunik li jmusulmanetike. Li vaʼ ora taje li jtote jaʼo la stsak jbikutik xchiʼuk jvix ta jun eskuela sventa judioetik. Li ta eskuela taje la jchankutik hebreo xchiʼuk sventa relijion. Skotol kʼakʼal ta jpaskutik orasionetik kʼuchaʼal tspas li judioetike. Jaʼ yuʼun li ta jnae ta jpas orasion kʼuchaʼal li jmusulmanetike, pe li ta eskuelae ta jpas orasion kʼuchaʼal tspas li judioetike.

Solel toj ep kʼusitik ta jakʼbe jba xchiʼuk mu xa jnaʼ kʼusi ta jpas sventa jtabe stakʼobil ti stakʼ noʼox chʼunele. Ep ta velta xi la jakʼbe bankilal jchanubtasvajetik ta eskuela: «¿Kʼu yuʼun la spasutik li Diose? Ta skoj ti jaʼ musulmán li jtote, ¿kʼu yelan ch-ilat yuʼun Dios? Li stuke jaʼ jun lekil vinik, ¿pe kʼu yuʼun chalik ti oy xchopolale? Pe ¿kʼu yuʼun pasat yuʼun Dios mi oy xchopolale?». Jutuk tajek ti kʼu yelan li stakʼbeikune xchiʼuk muʼyuk srasonal laj kaʼi, jech oxal muʼyuk bu jun koʼonton likom yuʼun.

TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE:

Li ta 2002 oy kʼusi kʼot ta pasel ti toj lajel kom yuʼun li xchʼunel koʼontone. Libatkutik ta naklej ta Alemania, vaʼun kʼalal naka toʼox echʼ jun xemana jkʼotelkutike, li jtote akʼbat derrame cerebral xchiʼuk chamem  kom yilel. Oy xa ta sjayibaluk sjabilal jkʼanojbe Dios ti akʼo xchabibun li kutsʼ kalale. Skotol kʼakʼal ta jkʼanbe vokol li Buchʼu skotol xuʼ yuʼun sventa xchabi li jtote, yuʼun jchʼunoj ti jaʼ noʼox stuk jaʼ yajval li jkuxlejaltike. Ta skoj ti toj echʼem smukʼul li Diose, jpatoj koʼonton ti kʼun chaʼi yakʼel li kʼusi ta jkʼanbee. Ta sjunul koʼonton jchʼunoj ti chchikinta li kʼusi chkalbee, pe ta tsʼakale cham onoʼox li jtote.

Toj lajem likom. Ta skoj ti muʼyukutik ta yoʼonton laj kaʼi li Diose, lixiʼ yuʼun. Xi la jnope: «Leʼe chaʼtos noʼox kʼusi skʼan xal: mi yuʼun voʼon mu jnaʼ spasel orasion o mi yuʼun muʼyuk li Diose». Ta skoj ti toj chʼayemun laj kaʼi jbae, muʼyuk xa ta koʼonton spasel orasion laj kaʼi. Jech xtok mu xa jpat koʼonton ta yan relijionetik, jaʼ yuʼun kʼot ta nopel kuʼun ti muʼyuk li Diose.

Kʼalal jelav vakib ue, kʼot stijik jnakutik li stestigotak Jeovae. Li relijionetik ti xchʼunojik Cristoe muʼyuk lek kʼusi ta jnopkutik ta stojolal, jech oxal ta slekil koʼonton xchiʼuk jvix ta ox jkʼan chkakʼbekutik yilik ti chʼayemike. Xi la jakʼbekutike: «¿Kʼu yuʼun chichʼik ta mukʼ santoetik, krus, Jesús xchiʼuk María li relijionetik ti xchʼunojik Cristo, kʼalal chal ti mu jechuk xichʼ pasel li Lajuneb Mantaletike?». Li stestigotak Jeovae laj yakʼ kilkutik ta Vivlia ti muʼyuk chichʼik ta mukʼ santoetik li melel yajtsʼaklomtak Cristoe xchiʼuk ti jaʼ noʼox skʼan skʼoponik li Diose. Chʼayal to kʼot koʼontonkutik yuʼunik.

Vaʼun xi to la jakʼbekutike: «¿Li Trinidad une? Mi jaʼ Dios li Jesuse, ¿kʼuxi xa noʼox tal ta Balumil xchiʼuk ti la smilike?». Laj yakʼ kilkutik yan velta ta Vivlia ti maʼuk Dios li Jesuse xchiʼuk ti mu xkoʼolaj xchiʼuk li Diose. Jech oxal laj yalbunkutik ti jaʼ srasonal yuʼunik ti mu xchʼunik ta sventa Trinidade. Solel labal to laj kaʼi xchiʼuk xi la jnope: «¡Bu xa noʼox likik tal li yajtsʼaklomtak Cristo taje!».

Pe oy-o ta koʼonton snaʼel kʼu yuʼun chcham li krixchanoetike xchiʼuk ti kʼu yuʼun te noʼox skʼeloj Dios ti oy jvokoltike. Vaʼun laj yakʼbeikun kil jlik livro ti El conocimiento que lleva a vida eterna * sbie. Li ta livro taje yichʼoj tal jayibuk kapitulo ti te chalbe smelolal li kʼusitik ta jakʼbe jbae. Ta anil noʼox lik jchan Vivlia xchiʼuk li stestigotak Jeovae.

Li ta jujukoj chanubtasele, chakʼbeikun kil ta Vivlia li kʼusitik ta jkʼan ta jnaʼe xchiʼuk ti stakʼ noʼox chʼunel ta anile. La jchan ti jaʼ Jeova sbi li Diose xchiʼuk la jchan ti kʼanelale jaʼ li stalelal ti mas xvinaje (Salmo 83:18, TNM; 1 Juan 4:8). La spasutik yuʼun oy ta yoʼonton ti akʼo jkʼupintik li kuxlejale. Laj kaʼibe smelolal ti akʼo mi yakʼoj to oyuk chkʼot ta pasel vokoliletik li avie, chopol chil xchiʼuk poʼot xa chakʼbe slajebal. Jech xtok la jchan ti ta skoj ti la saʼ smulik li Adán xchiʼuk Evae oyik ta vokolil li krixchanoetike (Romanos 5:12). Jtos li vokolil taje jaʼ li kʼusi la snuptan li jtote, jaʼ ti chchamik li buchʼutik jkʼanojtike. Pe li ta achʼ balumil ti yaloj chakʼ Diose, chlaj skʼoplal skotol li vokolile xchiʼuk chchaʼkuxiik li buchʼutik chamemike (Hechos 24:15).

Li kʼusitik la jchan ta Vivliae, la stakʼ li kʼusitik ta jkʼan ta jnaʼe. Lik jchʼun yan velta ti oy jun Diose. Ta kʼunkʼun lik kojtikin lek li stestigotak Jeovae xchiʼuk laj kakʼ venta ti koʼol yermano sbaik ta spʼejel Balumile. Toj labal sba laj kil ti jmoj tsobolik xchiʼuk ti skʼanoj sbaike (Juan 13:34, 35). Skotol li kʼusitik ta jchanilan batel ta sventa Diose jaʼ la stij koʼonton yoʼ xitun ta stojolal xchiʼuk xi-och ta stestigo Jeova. Laj kichʼ voʼ ta 8 yuʼun enero ta 2005.

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN:

Ta skoj ti stakʼ noʼox chʼunel li kʼusitik chal li Vivliae, jelem xa li kʼusi toʼox ta jnop ta sventa li kuxlejale xchiʼuk jun koʼonton. Kʼalal laj xa jnaʼ ti chchaʼkuxesat yuʼun Dios li jtote tspatbun koʼonton xchiʼuk chakʼbun-o muyubajel (Juan 5:28, 29).

Oy xa ta vakib jabil jun koʼonton jnupunel xchiʼuk Jonathan, ti jaʼ jun yajtsʼaklom Cristo ti tukʼ yakʼoj sbae. Kakʼojkutik venta ti stakʼ chʼunel li kʼusi chal Skʼop Diose, kʼun ta aʼiel xchiʼuk ti mu albajuk xa noʼox sbalile. Jech oxal ta jkʼupinkutik tajek yalbel krixchanoetik li kʼusi chal Vivliae xchiʼuk ta sventa li spatobil koʼontonkutike. Li avie jnaʼoj xa ti jaʼ melel yajtsʼaklomtak Cristo li stestigotak Jeovae, maʼuk ti solel toj jot-o kʼusi xchʼunojike.

^ par. 15 Pasbil yuʼun stestigotak Jeova. Chʼabal xa.