Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKʼELVUNETIKE TSKʼAN TSNAʼIK

¿Kʼu yuʼun yakʼoj to Dios ti x-utsʼintavanik li buchʼutik tsots yabtelike?

¿Kʼu yuʼun yakʼoj to Dios ti x-utsʼintavanik li buchʼutik tsots yabtelike?

Li ta Vivliae chalbe skʼoplal jlom krixchanoetik ti tsots yabtelik ti laj yutsʼintaik li buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike. Jech kʼuchaʼal liʼe, li Acabe —ti ajvalilaj ta Israel ta slajunebal siglo kʼalal maʼuk toʼox jkʼakʼaliltike— la skʼan chuʼunin li tsʼusubtik ti jaʼ yuʼun li Nabot xchiʼuk li xnichʼnabtake. * Li meʼajvalil Jezabele, la snop kʼuxi xuʼ tsmil li Nabot xchiʼuk yutsʼ yalal sventa tspojbe li yosilike, li ajvalile muʼyuk kʼusi la spas yoʼ mu xkʼot ta pasel taje (1 Reyes 21:1-16; 2 Reyes 9:26). ¿Kʼu yuʼun laj yakʼ kʼotuk ta pasel Dios taje?

«mu snaʼ xʼepalcʼopoj». (Tito 1:2)

Jun srasonal ti toj tsots skʼoplale jaʼ ti «mu snaʼ xʼepalcʼopoj» li Diose (Tito 1:2). Pe, ¿kʼuxi te stsakojbe sba skʼoplal li buchʼutik ch-utsʼintavanik ta skoj ti tsots yabtelike? Ta slikebale, li Diose laj yalbe krixchanoetik ti chchamik mi la stoy sbaik ta stojolale, taje jech onoʼox kʼot ta pasel. Ti kʼuxi lik li toybail ta nichimaltik Edene muʼyuk bu kolemik-o ta lajelal li krixchanoetike. Yuʼun li baʼyel krixchano ti chame jaʼ ta skoj ti laj ta utsʼintaele, jaʼo kʼalal la smil yitsʼin li Caine, ti jaʼ li Abele (Génesis 2:16, 17; 4:8).

Li Vivliae chal kʼusi kʼotem ta pasel ti kʼu sjalil echʼem tal li kuxlejale: «Ta xpechʼ ta teqʼuel xchiʼil li cristianoe» (Eclesiastés 8:9). ¿Mi kʼot van ta pasel taje? Li Jeovae laj onoʼox spʼijubtas li j-israeletike, li slumale, ti ch-ilbajinatik yuʼun li ajvaliletik yuʼunike xchiʼuk ti chlik okʼikuk ta stojolal Dios ta skoj taje (1 Samuel 8:11-18). Yuʼun kʼalal ta pʼijil ajvalil Salomón tsots laj yakʼ sba ta stojolal li jteklum eke (1 Reyes 11:43; 12:3, 4). Pe li chopol ajvaliletike, ti xkoʼolajik kʼuchaʼal li Acabe, mas to laj yutsʼintaik li krixchanoetike. Nopo ta sventa liʼe, ti muʼyukuk laj yakʼ kʼotuk ta pasel Dios taje, ¿mi mu lajuk sjut kʼop xanaʼ?

«Ta xpechʼ ta teqʼuel xchiʼil li cristianoe.» (Eclesiastés 8:9)

Ta yan xtoke, li Satanase chal ti jaʼ noʼox la tsaʼ slekilal stukik kʼalal chtunik ta stojolal Dios li krixchanoetike (Job 1:9, 10; 2:4). Ti chchabiuk sventa mu jsetʼuk kʼusi chopol xkʼot ta stojolal yajtuneltak li Diose, ¿mi mu oyuk srasonal li kʼusi laj yal li Satanase? Xchiʼuk ti muʼyukuk chakʼ kʼotuk ta pasel jsetʼuk kʼusi chopol li Diose, ta sjut kʼop ti jechuke. Epal krixchanoetik xuʼ tsnopik ti xuʼ sventain sba stukike. Pe li Vivliae chal ti mu xuʼ tsventain sba stukike (Jeremías 10:23). Ta jkʼantik ti xtal li Ajvalilal yuʼun Diose, yuʼun jaʼ noʼox xuʼ slajesbe skʼoplal li utsʼintaele.

¿Mi jaʼ skʼan xal ti te noʼox skʼeloj li kʼusitik chkʼot ta pasel li Diose? Moʼoj. Jkʼeltik chaʼtos li kʼusi tspase. Li baʼyele, jaʼ ti chakʼ ta ojtikinel li buchʼu chakʼ vokolile. Jech kʼuchaʼal liʼe, li ta Skʼope chalbe lek smelolal li kʼusitik la snop tspas Jezabel sventa tsmil li Nabote. Jech xtok, li Vivliae chal ti jaʼ chakʼ vokolil li bankilal jpasmantal ta balumile, akʼo mi mu xakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal li krixchanoetike (Juan 14:30; 2 Corintios 11:14). Taje jaʼ li Satanase. Kʼalal chal ta jamal Dios li vokoliletik oye xchiʼuk li buchʼu chakʼe, jaʼ tskoltautik sventa mu jpastik kʼusitik chopol, vaʼun jech chchabi li spatobil koʼontontik ta sventa li kuxlejal ta sbatel osile.

Li ta xchibale, jaʼ ti yaloj ta melel Dios ti chakʼbe slajeb li buchʼutik ch-utsʼintavanik ta skoj ti tsots yabtelike. Ti kʼu yelan laj yakʼbe ta ojtikinel smul, ti kʼuxi la xchapan xchiʼuk laj yakʼbe kastigo Acab xchiʼuk li Jezabele —xchiʼuk oy ep krixchanoetik ti jech kʼot ta stojolalik eke— jaʼ tspat koʼontontik ti chakʼbe stoj smul skotol li buchʼutik chopol kʼusi tspasike (Salmo 52:1-5). Jech xtok, li krixchanoetik ti skʼanojik li Diose ta x-albatik ta melel yuʼun Dios ti chakʼbe slajeb li vokoliletik yakʼoj li choplejale xchiʼuk li utsʼintael ta skoj li buchʼutik tsots yabtelike. * Ta melel, li Nabot xchiʼuk li xnichʼnabtake ta xkuxiik ta sbatel osil ta jun Balumil ti kʼatajem ta paraiso ti bu chʼabal xa utsʼintaele (Salmo 37:34).

^ par. 3 Kʼelo li mantal «Jchanbetik li xchʼunel yoʼontone», li ta revista liʼe.