Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Jelbat-o xkuxlejalik yuʼun li Vivliae

Jelbat-o xkuxlejalik yuʼun li Vivliae
  • KʼUSI ORA VOKʼ: 1960

  • SLUMAL: FINLANDIA

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: JKʼEJIMOL TA HEAVY METAL

LI JKUXLEJAL TOʼOXE:

Te lichʼi ta Turku lum, nopol ta tiʼ nab, abol noʼox sba li krixchanoetik tee. Li jtote jaʼ toʼox jun bankilal jpas kanal ta boks, li voʼon xchiʼuk kitsʼine lek xkaʼikutik xchanilanel ek. Kʼalal tikʼilun toʼox ta chanune ta onoʼox ximajvan mi tsabikun jole. Kʼalal chex keremun xaʼoxe la jtikʼ jba xtok ta pandiyeroal ti lek ojtikinbile, ta skoj taje la stikʼun ta tsatsal kʼopetik. Jech xtok, lik jkʼupin li son ti heavy metal sbie, taje jaʼ ayan-o ta koʼonton ti xikʼot ta jun jkʼejimol ta rok ti lek ojtikinbile.

Kʼalal jmanoj xaʼox jun jbateriae, lik jtsob jchiʼiltak ta kʼejimol, vaʼun ta tsʼakale voʼon lik kʼejinkun. Kʼalal chikʼejine kʼusiuk noʼox jpas ti muʼyuk smelolale. Ta skoj ti toj simaron, ti koʼol xchiʼuk chonbolom ta jpas jtalelalkutik kʼalal chikʼejinkutike, jaʼ mas laj kichʼkutik-o ojtikinel. Mas xa ep krixchanoetik tstsob sba kʼalal chikʼejinkutike xchiʼuk la jpaskutik gravar jayibuk diskoetik, li slajebe lek tajek kʼusi laj yalbeik skʼoplal. Tetik van ta 1980, li xanavkutik ta sjunul Estados Unidos sventa xkichʼkutik ojtikinel. Ep ta velta likʼejinkutik ta Nueva York xchiʼuk ta Los Ángeles, jech xtok, kʼalal skʼan toʼox xisutkutik ta Finlandiae laj kojtikinkutik jayvoʼuk li buchʼutik lek xtojobik ta spasel sone.

Akʼo mi lek chkaʼi ti te tikʼilun ta grupoe, ta jkʼan yaʼel ti oyuk mas sbalil li jkuxlejale. Muʼyuk lek laj kil ti naka noʼox tsalbail xchiʼuk ti simaronik li buchʼutik ch-abtejik ta spasel sone, muʼyuk lek chkil xtok ti muʼyuk sbalil li kʼusitik ta jpas ta jkuxlejale. Ta skoj ti chopol krixchano chkaʼi jbae chixiʼ ti xikʼakʼ ta kʼatinbake. La jsabe stakʼobiltak ta livroetik sventa relijion li kʼusitik ta jvul-o koʼontone xchiʼuk ta sjunul koʼonton la jkʼanbe koltael li Diose, akʼo mi ta jnop ti mu onoʼox xmuyubaj kuʼune.

TI KʼUYELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE:

Sventa ta jmakʼlin jbae chi-abtej ta jun ofisina sventa koreo. Jun kʼakʼale laj kaʼi ti jaʼ stestigo Jeova li jun jchiʼil ta abtele. Toj ep kʼusitik la jakʼbe. Ti lek jamal li kʼusitik laj yalbune xchiʼuk ti jech chal Vivliae, jaʼ la stijbun koʼonton sventa jchan-o batel mas li Skʼop Diose. Kʼalal jayib toʼox xemana likemun xchanel li  Vivliae, li ta jgrupokutike laj kichʼkutik albel ti xuʼ la spasik gravar li jdiskokutike xchiʼuk ti xuʼ la xichʼ chonel ta Estados Unidose. La jnop ti jaʼ to la jta li kʼusi oy onoʼox ta koʼontone.

Laj kalbe li buchʼu chchanubtasun ta Vivlia ti ta jkʼan to ta jpas gravar junuk diskoe, mi laj xaʼox jpas gravare chkakʼbe yipal sventa chkakʼ ta jkuxlejal li beiltaseletik ta Vivliae. Muʼyuk xalbun li kʼusi tsnop stuke, jaʼ noʼox laj yal akʼo jkʼel Mateo 6:24 ti xi chale: «Muʼyuc bochʼo xuʼ yuʼun me tsaʼ chib yajval[e]». Labal sba laj kil li kʼusi la skʼan laj yal Jesuse. Pe ta mas tsʼakale oy kʼusi laj kalbe ti jaʼ xa labal sba laj yaʼi li buchʼu chchanubtasune, yuʼun laj kalbe ti laj kikta li grupoe, ti jaʼ ta jkʼan ta jtsʼakli li Jesuse.

Li Vivliae koʼol xchiʼuk jun nen ti laj yakʼ kil li jchopoliltake (Santiago 1:22-25). Laj kakʼ venta ti toj chopol toʼox li jtalelale: toj jtoyobbaun xchiʼuk muʼyuk spajeb ta jkʼan tajek kʼusitik, naka chopol kʼopetik ta jtunes, ta xisikʼolaj xchiʼuk toj echʼem xkuchʼ pox. Toj chopol laj kaʼi jba kʼalal laj kil ti skontrainoj kʼusi chal Vivlia li kʼuyelan jkuxlejale. Akʼo mi jech, oy ta koʼonton ta jel li kʼusitik skʼan jelele (Efesios 4:22-24).

«Kʼuxutik ta yoʼonton li Jtotik ta vinajele xchiʼuk tskʼan chpoxtabe syayijemal li buchʼu tsutes yoʼontonik ta melele»

Ta slikebale mas toʼox chopol chkaʼi jba kʼalal chvul ta jol li kʼusitik chopol la jpas ta voʼnee. Pe la skoltaun tajek li stestigo Jeova ti jaʼ la xchanubtasun ta Vivliae. Laj yakʼ kil Isaías 1:18 ti xi chale: «Acʼo me batsʼi cuxul tsoj li amulique, sac chcom jech chac cʼu chaʼal tayo [o taiv]». Li teksto taje xchiʼuk yan tekstoetike laj yakʼ kil ta melel ti kʼuxutik ta yoʼonton li Jtotik ta vinajele xchiʼuk oy ta yoʼonton chpoxtabe syayijemal li buchʼu tsutes yoʼontonik ta melele.

Kʼalal laj kojtikin xchiʼuk la jkʼan li Jeovae, la stij koʼonton sventa xkakʼ jkuxlejal ta stojolal (Salmo 40:8). Laj kichʼ voʼ ta jun mukʼta tsobajel internasional yuʼun stestigotak Jeova ta 1992, te ta San Petersburgo (Rusia).

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN:

Li ta slumal Jeovae jtaoj ep jlekil amigotak. Ta jtsob jbakutik bakʼintik sventa jtijkutik xchiʼuk jkʼupinkutik lekil sonetik, ti jaʼ jun matanal yakʼoj Diose (Santiago 1:17). Ti nupunemun xchiʼuk Kristina ti jkʼanoj tajeke jaʼ jun lekil bendision chkaʼi. Ta jchaʼvoʼalkutik kuchem kuʼunkutik li kʼusitik echʼem ta jkuxlejalkutike, akʼo mi lek o mi chopol o jaʼ ti kʼuyelan chkaʼi jbae.

Xuʼ van muʼyuk xa kuxulun ti muʼyukuk likʼot ta stestigo Jeovae. Nopajtik toʼox tajek ta jtikʼ jba ta kʼopetik. Li avie oy xa sbalil chkaʼi li jkuxlejale xchiʼuk oy xa smelolal chkaʼi skotol.