Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

¿Mi xuʼ van jtabetik sbalil li jkuxlejaltike?

¿Mi xuʼ van jtabetik sbalil li jkuxlejaltike?

¿MI OY sbalil xkuxlejal echʼ li Jesuse? Yaʼeluke, li kʼuyelan chʼi li Jesuse abol noʼox sba xchiʼuk muʼyuk ep kʼusitik ayan yuʼun ta xkuxlejal; yuʼun xi laj yale: «Muʼyuc bu xuʼ ta jmochan jba» (Lucas 9:57, 58). Jech xtok, oy yajkontratak la spʼajik, la sjutbeik smul xchiʼuk la smilik ta tsʼakal.

Xuʼ van oy buchʼu xi chale: «Li kuxlejal jech taje, muʼyuk sbalil yaʼeluk». Pe oy to yan kʼusitik echʼ ta xkuxlejal Jesús ti sta-o jkʼelbetik skʼoplale. Jkʼeltik chantosuk.

1. OY TA YOʼONTON SPASEL KʼUSI TSKʼAN YOʼONTON DIOS.

«Li jveʼele jaʼ ti ta jpasbe cʼusi tscʼan li Bochʼo la stacun tale.» (Juan 4:34.)

Li Jesuse laj yakʼ persa spasel kʼusi tskʼan yoʼonton li Stot ta vinajele, ti jaʼ li Jeovae; mu kʼajomaluk noʼox laj yal, laj yakʼ ta ilel ta xkuxlejal. * Jech kʼuchaʼal laj yal li tekstoe xmuyubaj kʼalal jech tspase, yuʼun koʼol xchiʼuk sveʼel laj yaʼi. Jkʼeltik kʼusi yakal chkʼot ta pasel kʼalal jech la skoʼoltase.

Oʼlol xaʼox kʼakʼal kʼalal jech laj yal li Jesuse (Juan 4:6). Ta sobe te xanav batel ta Samaria ti vitstikaltik sbelele, ta melel chviʼnaj xaʼox van. Pe li yajtsʼaklomtake xi xa onoʼox yalojbeike: «Jchanubtasvanej, veʼan» (Juan 4:31). Ti kʼuyelan la stakʼe laj yakʼ ta ilel ti tstsatsubtasat kʼuchaʼal sveʼel yaʼeluk li spasbel yabtel Diose. ¿Mi mu meleluk ti oy sbalil xkuxlejal echʼ li Jesuse?

2. SKʼANOJ TA SJUNUL YOʼONTON LI STOTE.

«Lec jcʼanoj ti Jtote.» (Juan 14:31.)

Kʼalal te toʼox oy ta vinajel xchiʼuk Stote toj lek laj yil sbaik. Ta skoj ti skʼanoj tajek li Stote laj yakʼ ta ojtikinbel sbi, li kʼusitik tskʼan tspase xchiʼuk li stalelaltake. Ta sventa li kʼusitik laj yal, kʼusitik la spas xchiʼuk stalelal li Jesuse, jaʼ laj yakʼ ta ilel lek li stalelal Stote, jech oxal xuʼ xkaltik ti koʼol tajek stalelalike. Jaʼ yuʼun, kʼalal xi laj yal li Felipee: «Acʼbun cotquincutic li Jtotic Diose», xi la stakʼ li Jesuse: «Li bochʼotic laj xa yilicune laj xa yilic o li Jtote» (Juan 14:8, 9).

Skʼanoj tajek Stot li Jesuse, yuʼun jchʼunej mantal-o akʼo mi laj yichʼ milel (Filipenses 2:7, 8; 1 Juan 5:3). Ta skoj taje, oy lek sbalil laj yaʼi li xkuxlejale.

 3. SKʼANOJ LI KRIXCHANOETIKE.

«Muʼyuc bochʼo jech toj ep cʼanel yuʼun, muʼyuc bochʼo xuʼ ta xacʼ sba ta milel ta scoj li bochʼo lec scʼopan sba xchiʼuque.» (Juan 15:13.)

Ta skoj ti jmulavilutike, mu stakʼ jmalatik ti lek kʼusi chkʼot ta jkuxlejaltike. Xi chal li Vivliae: «Ta jnaʼtic ti ta sventa jun vinic [Adán] iʼoch li mulil liʼ ta banamile, xchiʼuc ti jaʼ ta sventa mulil iʼoch li lajele, jech scotol cristiano chchamic, yuʼun scotol cristiano jpasmulil icʼotic» (Romanos 5:12). Jech, ta skoj ti jmulavilutike chijcham jkotoltik, muʼyuk buchʼu xuʼ spoj sba ta stuk (Romanos 6:23).

Koliyal li Jeovae, ta slekil yoʼonton laj yakʼbe xchapanobil li svokol krixchanoetike. Sventa spojutik li ta mulil xchiʼuk ta lajelale, laj yakʼ xil svokol xchiʼuk xichʼ milel li Nichʼone. Li Xnichʼon taje tukʼil krixchano xchiʼuk muʼyuk smul. Ta skoj ti skʼanoj Stot li Jesuse xchiʼuk ti skʼanoj li krixchanoetike ta sjunul yoʼonton la spas li kʼusi albate, laj yakʼ li stukʼil kuxlejal sventa tspojutike (Romanos 5:6-8). Ti kʼuyelan kʼanvan akʼo mi laj yichʼ svokole, jaʼ laj yakʼ ti oyuk sbalil li xkuxlejale. *

4. SNAʼOJ TI LEK ILBIL XCHIʼUK KʼANBIL YUʼUN STOTE.

«Liʼi jaʼ Jnichʼon; lec jcʼanoj, lec jpatoj coʼnton yuʼun.» (Mateo 3:17.)

Li kʼusi laj yichʼ alel taje lik tal ta vinajel, jaʼ laj yal Jeova yakal chichʼ voʼ li Jesuse. Jech laj yakʼ ta aʼiel Jeova ti skʼanoj xchiʼuk lek chil li Xnichʼone. Jech oxal, ta sjunul yoʼonton xi laj yal li Jesuse: «Lec scʼanojun li Jtote» (Juan 10:17). Ta skoj ti snaʼoj ti kʼanbil xchiʼuk lek ilbil yuʼun li Stote, lek tsots yoʼonton kuch yuʼun kʼusiuk prevail o ti chchopol kʼoptavanik li yajkontratake. Jech xtok, mi jaʼuk chibaj-o kʼalal laj yichʼ milele (Juan 10:18). Ta skoj ti snaʼoj lek ti kʼanbil yuʼun Stot xchiʼuk ti lek ilbile oy sbalil laj yaʼi li xkuxlejale.

Ta melel, oy sbalil echʼ xkuxlejal li Jesuse. Li voʼotike ep me kʼusitik xuʼ jchanbetik. Li ta yan mantale chichʼ alel jaytosuk tojobtasel ti jaʼ laj yakʼbe yajtsʼaklomtak li Jesuse, taje jaʼ sventa oyuk sbalil li jkuxlejaltike.

^ par. 6 Li ta Vivliae chal ti jaʼ Jeova sbi li Diose.

^ par. 15 Mi chakʼan chanabe mas yaʼyejal ti la spojutik li Jesuse, kʼelo li kapitulo 5 ta livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, ti pasbil yuʼun stestigotak Jeovae.