Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  Avril de 2013

Li Jesuse: jaʼ chakʼbe sbalil li jkuxlejaltike

Li Jesuse: jaʼ chakʼbe sbalil li jkuxlejaltike

«Cuxiuc jech cʼu chaʼal cuxi ti Jesucristoe.» (1 Juan 2:6, Ch)

KʼUCHAʼAL laj kiltik li ta yan mantal echʼe oy sbalil xkuxlejal echʼ li Jesuse. Mi jech ta jkʼan jkuxlejaltik eke skʼan jchanbetik li stalelale xchiʼuk xkakʼ ta jkuxlejaltik li tojobtaseletik laj yakʼe.

Jech kʼuchaʼal chal li teksto ta akʼole li Jeovae tskʼan chijkuxi kʼuchaʼal li Jesuse, taje jaʼ skʼan xal ti ta jchanbetik li stalelale xchiʼuk ti chkakʼ ta jkuxlejaltik li kʼusi laj yakʼ ta chanele. Mi jech ta jpastike lek chilutik li Diose xchiʼuk ta jtabetik sbalil li jkuxlejaltike.

Li Jesuse laj yakʼ beiltaseletik sventa xuʼ jchanbetik li stalelale. Ep li beiltaseletik taje te ta jtatik li ta mantaletik laj yal ta Vits ti lek ojtikinbile. Ta jkʼeltik oxtosuk xchiʼuk ta jkʼeltik kʼuxi xuʼ xkakʼ ta jkuxlejaltik taje.

BEILTASEL: «Xmuyubajik li buchʼutik oy ta sjol yoʼontonik ti chtun yuʼunik mantale» (Mateo 5:3, TNM).

KʼUXI CHKOLTAVAN LI TEKSTO LIʼE:

Li Jesuse laj yal ti stalel onoʼox ti oy kʼusi chtun kuʼuntik ta mantal li krixchanoutike. Jaʼ yuʼun, ta jkʼan ta jtabetik stakʼobil li sjakʼobiltak liʼe: ¿Kʼu yuʼun liʼ oyutike? ¿Kʼu yuʼun oy ep vokolil? ¿Mi oyutik van ta yoʼonton li Diose? ¿Mi oy kʼusi kuxul chkom kʼalal chcham jun krixchanoe? Sventa oyuk sbalil xkaʼi li jkuxlejaltike skʼan jtabetik li stakʼobiltake. Li Jesuse snaʼoj ti jaʼ noʼox ta Skʼop Dios xuʼ jtatik li stakʼobile. Xi laj yal jun velta kʼalal la skʼopon li Stote: «Li acʼope jaʼ melel» (Juan 17:17). ¿Mi ta melel van xuʼ skoltautik sventa kʼusitik chtun kuʼuntik ta mantal li Vivliae?

JECH KʼOT TA PASEL:

Jun kerem ti Esa sbie, jaʼ toʼox jun jkʼejimol ta rok ta jun grupo xchiʼuk ti poʼot xaʼox lek xichʼ ojtikinele. Akʼo mi jech, oy noʼox kʼusi skʼan chaʼi li ta xkuxlejale. Xi chale: «Akʼo mi lek chkaʼi ti te tikʼilun ta grupoe, ta jkʼan yaʼel ti oyuk mas sbalil li jkuxlejale». Ta mas tsʼakale laj yojtikin jun stestigo Jeova. Xi to chal xtoke: «Toj ep kʼusitik la jakʼbe. Ti lek jamal li kʼusitik laj yalbune xchiʼuk ti jech chal Vivliae, jaʼ la stijbun koʼonton sventa jchan-o batel mas li Skʼop Diose». Li kʼusitik la xchane kʼupil laj yaʼi, taje jaʼ tijbat-o yoʼonton sventa xakʼ xkuxlejal ta stojolal Jeova. Xi chale: «Nopajtik toʼox tajek ta jtikʼ jba ta kʼopetik. Li avie oy xa sbalil chkaʼi li jkuxlejale». *

BEILTASEL: «Xcuxet noʼox yoʼnton li bochʼo ta xcʼuxubinvanique» (Mateo 5:7).

KʼUXI CHKOLTAVAN LI TEKSTO LIʼE:

Ti chijkʼuxubinvane jaʼ skʼan xal ti ta jtsaktik ta venta xchiʼuk oy slekil koʼontontik ta stojolal li yantike. Li Jesuse la xkʼuxubin li buchʼutik abol sbaike. Ta xkʼuxul yoʼonton la xpoxta li buchʼu oy svokolike, manchuk mi muʼyuk kʼanbat (Mateo 14:14; 20:30-34). Kʼalal jech ta jpastik eke, xuʼ chijmuyubaj, taje jaʼ chakʼbe sbalil li jkuxlejaltike (Hechos 20:35). Li ta jkʼopojeltik o li ta kʼusitik ta jpastike xuʼ xkakʼtik ta ilel xkʼuxul koʼontontik ta stojolal li buchʼu tskʼanik koltaele. Pe xuʼ van xi ta jakʼbe jbatike: «¿Mi melel van ti mas lek chkaʼi jba kʼalal chkakʼ ta ilel xkʼuxul koʼontone?».

Maria xchiʼuk Carlos

JECH KʼOT TA PASEL:

Li Maria xchiʼuk Carlose jaʼ jun nupultsʼakal ti lek snaʼ xkʼuxubinvanike. Li stot Mariae meʼonal vinik, jaʼ yuʼun laj yikʼik batel ta snaik sventa te skʼelik lek, yuʼun oy xa jayibuk jabil ti telel ta teme. Ep ta velta chchabiik ta akʼobaltik xchiʼuk oy jayib velta ti ta anil noʼox chikʼik batel ta ospital ta skoj ti ip ta askal chamele. Akʼo mi lubem chaʼi sbaik, xmuyubajik jech kʼuchaʼal laj yal li Jesuse, yuʼun snaʼojik ti yakal tskʼelike.

 BEILTASEL: «Xcuxet noʼox yoʼnton li bochʼo yacʼoj svocolic ta spajesel cʼope» (Mateo 5:9).

KʼUXI CHKOLTAVAN LI TEKSTO LIʼE:

Kʼalal laj yal Jesús ti skʼan pajesel kʼope, jaʼ skʼan xal ti «mu jsaʼtik kʼope». ¿Kʼuxi tskoltautik sventa oyuk sbalil xkaʼi jkuxlejaltik ti mu jsaʼtik kʼope? June jaʼ ti mas lek xkil jbatik xchiʼuk li yantike. Jaʼ yuʼun, skʼan xkakʼ ta jkuxlejaltik li tojobtasel liʼe: «Li cʼusi oy ta aventaic ti me xuʼe, jaʼ ti acʼo avaqʼuic persa ti muʼyucuc cʼop avuʼunic achiʼuquic scotol cristianoetique» (Romanos 12:18). Kʼalal «scotol cristianoeti[k]» xie, te tsakal skʼoplal li utsʼ alaliletike xchiʼuk li buchʼutik mu koʼoluk kʼusi jchʼunojtik xchiʼukike. ¿Mi chakʼbe van sbalil jkuxlejaltik ta melel mi mu jsaʼtik ta kʼop «scotol cristianoetique»?

Nair

JECH KʼOT TA PASEL:

Jun ants ti Nair sbie toj vokol chaʼi ti mu saʼ kʼope, mas to li ta yutsʼ yalale, yuʼun oy jayibuk jabil yiloj ep svokol. Kʼalal iktaat yuʼun smalal ti oy xa ta voʼlajuneb jabile, stuk la stsʼites li yalabe. Li jun skereme lik stunes droga xchiʼuk kʼalal chlik skʼakʼal yoʼontone ta sibtas li smeʼ xchiʼuk yan xchiʼiltak ta vokʼele. Akʼo mi tsots svokol li Naire, ta xakʼ persa mu saʼ kʼop, yuʼun snaʼoj ta melel ti chkoltaat yuʼun li Vivliae. Muʼyuk tsaʼ kʼop ta kʼusitik ti mu tsotsuk skʼoplale, moʼoj, yuʼun chakʼ persa ti oyuk slekil yoʼontone xchiʼuk ti stsak ta venta li yantike (Efesios 4:31, 32). Ta skoj ti mu saʼ kʼope jaʼ koltaat sventa mas lek xil sba xchiʼuk li yutsʼ yalale, pe maʼuk noʼox, yuʼun mas lek xil sba xchiʼuk li yantike.

OYUK TA KOʼONTONTIK LI KʼUSI CHKʼOT TA PASEL TA TSʼAKALE

Mi chkakʼ ta jkuxlejaltik li tojobtaseletik laj yakʼ Jesuse, chijmuyubaj xchiʼuk jun noʼox koʼontontik. Pe sventa oyuk sbalil xkaʼitik ta melele, skʼan jnaʼtik xtok li kʼusi chkʼot ta jtojolaltik ta tsʼakale. Yuʼun mi jaʼ noʼox jnaʼojtik ti chijyijub, chij-ipaj xchiʼuk chijchame, ¿kʼusi sbalil xuʼ jtabetik li jkuxlejaltike? Kʼux ta alel, pe li avie jech to chkʼot ta pasel.

Akʼo mi jech, oy kʼusitik lek chkʼot ta pasel. Li buchʼutik tspasik «jech cʼu chaʼal cuxi ti Jesucristoe», ch-akʼbatik epal bendision yuʼun Jeova. Yuʼun yaloj onoʼox ti poʼot xa tspas jun achʼ balumil jech kʼuchaʼal snopoj onoʼox tspase: te taje chkuxiik ta sbatel osil li krixchanoetike xchiʼuk muʼyuk xa bu ch-ipajik. Li ta Skʼope xi chale: «Qʼuelo avilic, liʼi jaʼ xa snaic xchiʼuc cristianoetic li Diose. Te ta xchiʼin o ta naclej. Jaʼ xa steclumal chcʼot o, jech ec li stuquique jaʼ Dios yuʼunic o. Li Diose ta scusbe loqʼuel scotol yaʼlel satic, jech muʼyuc xa bochʼo chcham, muʼyuc xa bochʼo chat yoʼnton, muʼyuc xa bochʼo ch-ocʼ, muʼyuc xa bochʼo cʼusi cʼux chaʼay. Yuʼun ilaj xa scʼoplal scotol ti jech toʼox oy ta baʼyuque» (Apocalipsis 21:3, 4).

Maria, li ants ti 84 sjabilal ti laj xa kalbetik skʼoplal ta baʼyel mantal li ta revista liʼe, xmuyubaj tajek ti snaʼoj ti chkʼot ta xkuxlejal li kʼusi chal Vivlia taje. Li voʼote, ¿mi oy ta avoʼonton chanabe mas skʼoplal li jun kuxlejal kʼalal jaʼo ch-ajvalilaj li Ajvalilal yuʼun Diose? (1 Timoteo 6:19.) Mi jeche, ta jtijkutik avoʼonton sventa xajakʼbe stestigotak Jeova ti bu nakalote o li jtsʼibajometik yuʼun li revista liʼe. *

^ par. 8 Kʼelbo sloʼil xkuxlejal Esa li ta mantal ti jaʼ sbi: Jelbat-o xkuxlejalik yuʼun li Vivliae «Toj chopol toʼox li jtalelale».

^ par. 18 Li livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, ti pasbil yuʼun stestigotak Jeovae, skoltaoj epal krixchanoetik sventa xchanik ta jujun li jeltos chanubtaseletik ta Vivliae.