Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jtos kʼuxi ta jtojbetik ta vokol li slekil yoʼonton Jeovae

Jtos kʼuxi ta jtojbetik ta vokol li slekil yoʼonton Jeovae

TOJ lek yoʼonton li Jeovae (Santiago 1:17). Taje ta buyuk noʼox xvinaj, yuʼun noj ta kʼanaletik li vinajele xchiʼuk noj ta yaxal tsʼiʼleletik li Balumile, skotol li kʼusitik pasbile chalbeik slekilal li Jeovae (Salmo 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

Li Salmo 104 jaʼ jun kʼupil kʼejoj ti bu laj yichʼ kʼupil kʼoptael-o Jeova ti chkʼot ta koʼontontike. Ta melel, li buchʼu la stsʼiba li salmoe oy tajek ta yoʼonton tstojbe ta vokol li Jpasvaneje. Jaʼ me jech chavaʼi aba ek kʼalal mi la akʼel li kʼusi la stsʼibae. Xi chal li ta versikulo 33: «Cʼalal cuxulun toe, ta xiqʼuejin yuʼun li Mucʼul Diose; cʼalal liʼ to oyun ta sba banamile, ta jqʼuejinta li Dios cuʼune» (Salmo 104:33).

JAʼ NOʼOX STUK TI TOJ LEK YOʼONTONE

Li Diose tskʼan ti jchanbetik li stalelale. Jech xtok, ep kʼusitik yakʼojbutik sventa oyuk slekil koʼontontik kʼuchaʼal stuke. Kʼelavil li kʼusi akʼbat snaʼ yuʼun Dios li jtakbol Pabloe: «Albo mantal li buchʼutik jkʼulejetik ta skotol li kʼusitik oy ta balumil avie ti mu me xtoyetuk xa chaʼi sbaike, ti maʼukuk me te spat yoʼontonik ta kʼulejal ti muʼyuk sbalile, jaʼ te akʼo spat yoʼontonik ta stojolal li Dios ti ep tajek chakʼbutik li kʼusitik ta jkʼupintike. Alanbo yaʼiik ti akʼo yabtelanik li kʼusi leke, ti jkʼulejikuk ta spasel li lekil abtelale, ti lekuk yoʼontonike, ti mu sjalanbeik li yantike, mi jech tspasike chakʼbeik lek snakleb ta sventa li kʼusi tstaik ta jelavel ti xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼulejale», sventa stsakik lek li batsʼi mero kuxlejale (1 Timoteo 6:17-19).

Li ta xchibal skarta la stak batel Pablo ta tsobobbail Korintoe, te laj yal kʼu yelan skʼan xkaʼi ta koʼontontik kʼalal chkakʼtik matanale. Xi laj yale: «Ta jujuntal akʼik ti kʼu yelan chlokʼ ta avoʼontonike, mu me xchibetuk avoʼonton xavakʼik o mu me sujbiluk chavaʼi abaik, yuʼun kʼanbil yuʼun Dios li buchʼu xkuxet noʼox yoʼonton chakʼe» (2 Korintios 9:7). Laje laj yalbe skʼoplal ti maʼuk noʼox tstabe sbalil li buchʼu chichʼ akʼbel matanal sventa saʼ li kʼusi chtun yuʼune, moʼoj, yuʼun tstabe sbalil ek li buchʼu chakʼ matanale, yuʼun ch-akʼbat ep bendision yuʼun li Diose (2 Korintios 9:11-14).

Li ta stsutsebal skarta li Pabloe, te laj yalbe skʼoplal ti bu mas to vinaj ti toj lek yoʼonton li Jeovae. Xi laj yale: «Jaʼuk akʼo yichʼ tojbel ta vokol Dios ta skoj ti mu xa noʼox xlaj ta alel li matanal muʼyuk tojbil chakʼe» (2 Korintios 9:15). Li matanal taje jaʼ skʼoplal skotol li kʼusitik lek chakʼbe steklumal Jeova ta stojolal li Jesuse. ¡Mi jaʼuk xa noʼox x-al kuʼuntik kʼu to yutsil li matanal taje!

¿Kʼuxi xuʼ jtojbetik ta vokol Jeova xchiʼuk Jesus li kʼusi spasojik ta jtojolaltik xchiʼuk li kʼusi tspasik ta mas tsʼakale? Jaʼ ti jtunes jkʼakʼaltik, kipaltik xchiʼuk li kʼusitik x-ayan kuʼuntik sventa jkoltatik li s-organisasion Jeovae, mu ventauk mi ep o mi juteb li kʼusi xuʼ kuʼuntike (1 Crónicas 22:14; 29:3-5; Lukas 21:1-4).