Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li Jeovae jaʼ Jkʼanvanej Dios

Li Jeovae jaʼ Jkʼanvanej Dios

«Jaʼ kʼanelal li Diose.» (1 JUAN 4:8, 16)

KʼEJOJ: 18, 51

1. 1) ¿Bu junukal stalelal Dios ti mas tsots skʼoplale? 2) ¿Kʼu yelan chavaʼi aba ti jaʼ kʼanelal li Diose?

LI TA Vivliae chal ti «jaʼ kʼanelal li Diose» (1 Juan 4:8). Jech oxal chaʼa, li stalelal ti mas tsots skʼoplale, jaʼ li kʼanelale. Maʼuk noʼox ta xkʼanvan li Diose, yuʼun jaʼ kʼanelal. Skotol li kʼusitik ta spase jaʼ ta skoj ti chkʼanvane. Jaʼ yuʼun, ta jtojtik tajek ta vokol ti la spas vinajelbalumil xchiʼuk li kʼusitik kuxajtik ta skoj ti lek snaʼ xkʼanvane.

2. ¿Kʼusi jpatoj-o lek koʼontontik ta skoj ti jnaʼojtik ti skʼanojutik li Jeovae? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale.)

2 Jnaʼojtik ti skʼanoj skotol li kʼusitik spasoj Jeovae. Jaʼ yuʼun jpatoj lek koʼontontik ti tspas skotol li kʼusitik yalojbutike. Ta skoj ti skʼanojutike, «xchʼakojbe xa jun skʼakʼalil sventa lek tukʼ chchapan skotol li krixchanoetik ta spʼejel balumile». Sventa xkʼot ta pasel taje jaʼ svaʼanoj li Xnichʼone, li Jesukristoe (Echos 17:31). Ta melel, jchʼunojtik lek ti tukʼ chchapanutik li Jesuse. Vaʼun ta me skʼupinik muyubajel ta sbatel osil xchiʼuk kʼupil sba kuxlejal li jchʼunej mantal krixchanoetike.

 KʼUSI VINAJEM TAL TI KʼU XA SJALIL LI KUXLEJALE

3. ¿Kʼusi van ta jtatik ta mas tsʼakal ti muʼyukuk skʼanojutik li Jeovae?

3 ¿Kʼusi van ta jtatik ta mas tsʼakal ti muʼyukuk skʼanojutik li Jeovae? Jaʼ ti sventainoj sba-o stukik jechuk li krixchanoetik ti jaʼ pasbilik ta mantal yuʼun li Satanase, li chopol diose (2 Korintios 4:4; 1 Juan 5:19; kʼelo Apokalipsis 12:9, 12). ¡Muʼyuk kʼusi lek chkʼot ta pasel ta jkuxlejaltik ti jechuke!

4. ¿Kʼusi la spas Jeova kʼalal la stoy sba li Satanase?

4 Kʼalal la stoy sba ta stojolal Jeova li Satanase, la stijbe yoʼonton Adan xchiʼuk Eva ti akʼo stoy sbaik eke. La xchibal kʼoptabe li sderecho Dios sventa tspas mantal ta vinajelbalumile, laj yakʼ ta aʼyel ti jaʼ mas xtojob ta pasmantal li stuke (Génesis 3:1-5). Ta skoj ti jaʼ jun pʼijil Dios li Jeovae, laj yakʼ ti akʼo x-echʼ kʼuk sjalil sventa xakʼ ta ilel mi oy srason ta melel li Satanase. Pe jamal xa vinajem ti mu xtojobik ta ajvalil li Satanas xchiʼuk li krixchanoetike.

5. ¿Kʼusi vinajem tal ti kʼu xa sjalil kuxul talel li krixchanoe?

5 Yantik xa tsok batel tajek li balumil avie. Li ta slajebaltik tal sien jabile, mas xa ta sien miyon krixchanoetik chamemik ta skoj li paskʼopetike. Li Vivliae chal ti mas to tsok batel stalelal ‹ta slajebal kʼakʼal› li krixchanoetike (2 Timoteo 3:1, 13). Jech xtok, chal ti «mu xuʼ ta spas sba ta mantal stuquique» (Jeremías 10:23). Melel onoʼox maʼ li kʼusi chal Vivliae, yuʼun ti kʼu xa sjalil kuxul talel li krixchanoe, jamal vinajem ti mu jnaʼ jventain jba jtuktike. Jech xtok, muʼyuk jderechotik sventa jpas jba ta mantal jtuktik, yuʼun maʼuk jech la spasutik li Jeovae.

6. ¿Kʼu yuʼun yakʼoj to permiso Jeova ti akʼo to xkuxi li chopol krixchanoetike?

6 ¿Kʼu yuʼun yakʼoj to permiso Jeova ti akʼo to xkuxi li chopol krixchanoetike? Jaʼ sventa jamal xvinaj ti jaʼ noʼox snaʼ lek spas mantal li Ajvalilal yuʼun Diose. Ta me xakʼbe slajeb skotol chopol krixchanoetik ta tsʼakal li Diose. Pe mi oy to buchʼu chchibal kʼoptabe li sderecho sventa tspas mantale, muʼyuk xa me chakʼ jelavuk kʼuk sjalil kʼuchaʼal la spas ta baʼyuke. Sventa xichʼ noʼox lajesel li jtoybaetike, jaʼ tstsak ta venta li kʼusitik kʼot ta pasel ti kʼu sjalil kuxiem talel li krixchanoe. Jaʼ yuʼun chaʼa, tstupʼbe-o skʼoplal li chopol krixchanoetike.

CHAKʼ TA ILEL TI SKʼANOJUTIK LI DIOSE

7, 8. ¿Kʼutik yelan yakʼoj ta ilel ti skʼanojutik li Jeovae?

7 Toj ep kʼu yelan chakʼ kiltik ti skʼanojutik li Jeovae. Jnoptik avaʼi kʼu to smukʼul xchiʼuk kʼu to yutsil li vinajelbalumile. Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun li ta vinajele ta smiyonal xa noʼox oy planetaetik xchiʼuk kʼanaletik. Jpʼej li kʼanal taje jaʼ li Kʼakʼale, ti muʼyukuke chʼabal kuxlejal ta Balumil ti jechuke. Xi chal li Romanos 1:20 ta sventa li Jeovae: «Li stalelaltak mu xvinaje, jamal xvinaj kʼalal laj yichʼ pasel tal li balumile, yuʼun te xvinaj ta skoj li kʼusitik pasbile, jaʼ xkaltik, li sjuʼel ti te oy-o sbatel osile xchiʼuk ti jaʼ Dios ta melele».

8 Jech xtok, lek tsʼakal la spas Balumil li Jpasvaneje, la stsʼun tsʼiʼleletik, la spas chonbolometik xchiʼuk la spas krixchanoetik, vaʼun jaʼ te laj yakʼ ta jun kʼupil sba nichimaltik. Lek tukʼ laj yakʼbe snopben xchiʼuk tukʼ laj yakʼbe sbekʼtal sventa xkuxiik sbatel osil (kʼelo Apokalipsis 4:11). Xi chal ta sventa Jeova li Salmo 136:25: «Jaʼ tsmacʼlin [...] scotol li cʼusitic cuxajtique, yuʼun sbatel osil mu xlaj o li cʼuxubinel yuʼune».

9. Akʼo mi jaʼ Jkʼanvanej Dios li Jeovae, ¿kʼusi ti kontra chile?

 9 Akʼo mi jaʼ Jkʼanvanej Dios li Jeovae, skontrainoj skotol li kʼusitik chopole. Jaʼ yuʼun xi chal li Salmo 5:4 kʼalal ta 6: «Voʼot Diosot ti mu xacʼupin cʼusi chopole; li bochʼotic chopolique mu xuʼ chcʼaliic [o chnopajik] ta atsʼel [...]; mu xacʼan xaqʼuel li bochʼotic chopol cʼusi tspasique, chavacʼbe stoj smul li jʼepalcʼopetique; chajip loqʼuel ta atojol [...] li jmilvanejetique».

POʼOT XLAJ LI JCHOPLEJALE

10, 11. 1) ¿Kʼusi jutuk xa skʼan xkʼot ta pasel ta stojolalik li chopol krixchanoetike? 2) ¿Kʼusi ch-akʼbatik yuʼun Jeova li jchʼunej mantal krixchanoetike?

10 Kʼuchaʼal laj xa jkʼeltike, jaʼ jun Jkʼanvanej Dios li Jeovae xchiʼuk ti kontra chil li kʼusitik chopole. Jaʼ yuʼun, kʼalal mi kʼot yorail yuʼune, ta me smes lokʼel skotol li kʼusitik chopol ta balumile. Xi chal li Vivliae: «Li bochʼo chopolique, jʼechʼel chlajic o; yan li bochʼo jaʼ nabalic o ta stojol Mucʼul Diose jaʼ chuʼuninic o li yosilalique». Jech xtok, chal ti jutuk xa skʼan slajes yajkontratak li Jeovae (Salmo 37:9, 10, 20).

11 ¿Kʼusi ch-akʼbatik yuʼun Jeova li jchʼunej mantal krixchanoetik ti tstojik ta vokol ti kʼanbilike? Toj labal xa noʼox sba kʼusi ch-akʼbatik «li bochʼo tucʼ yoʼntonique», yuʼun «jaʼ chuʼuninic o li yosilique, jech jun yoʼnton te chnaquiic o» (Salmo 37:29). Xmuyubajik xa noʼox me li krixchanoetik ti tukʼ yakʼoj sbaike xchiʼuk jun noʼox yoʼontonik (Salmo 37:11). ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun li Jkʼanvanej Dios kuʼuntike jaʼ onoʼox tspas li kʼusitik lek ta sventa li yajtuneltak ti tukʼ yakʼoj sbaike. Xi chal li Vivliae: «Tskusbat skotol yaʼlel satik yuʼun li Diose, muʼyuk xa lajelal, muʼyuk xa at-oʼonton, muʼyuk xa okʼel ta skoj vokolil xchiʼuk mi jaʼuk xa kʼusi kʼux ta aʼiel. Jelav xa skʼoplal skotol li kʼusitik oy toʼoxe» (Apokalipsis 21:4).

12. ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa tukʼuk koʼonton xilutik li Jeovae?

12 Xi chal li Skʼop Diose: «Qʼuelo lec avil li bochʼo lec [o tukʼ] yoʼntone, ti lec cʼusitic tspase; oy cʼusi tsta ta tsʼacal ti toj leque, jaʼ ti jun yoʼnton oe. Yan li jbajmantaletique jʼechʼel chbatic o; li smomnichʼnab bochʼotic chopolique jʼechʼel ch-ulic o» (Salmo 37:37, 38). Jaʼ yuʼun chaʼa, mi ta jkʼan tukʼ koʼonton xilutik li Jeovae, skʼan me xkojtikintik xchiʼuk xkojtikinbetik li Xnichʼon eke, jech xtok skʼan jchʼunbetik skotol li kʼusitik chalbutike (kʼelo Juan 17:3). Ta melel, skʼan me jpʼeluk koʼonton jchʼuntik ti poʼot xa xlaj li kʼusitik chopole, ti jaʼ «te chkom-o sbatel osil li buchʼu tspas kʼusi tskʼan yoʼonton Diose» (1 Juan 2:17). Ta skoj ti poʼot xa tajek li slajeb kʼusitik chopol ta balumile, toj tsots me skʼoplal ti jchʼuntik li tojobtasel liʼe: «Jaʼ noʼox naban aba o ta stojol li Mucʼul Diose; chʼunbo li cʼusitic chayalbote» (Salmo 37:34).

TI BU MAS LAJ YAKʼ TA ILEL TI SKʼANOJUTIKE

13. ¿Bu ti mas laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Jeovae?

13 Akʼo mi jpasmulilutik, xchʼun me kuʼuntik smantal li Diose. Jech xtok, xuʼ me xijkʼot ta yamigo koliyal ti laj yakʼ sba ta milbil matanal li Jesuse. Taje jaʼ me ti bu mas laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Jeovae. Yuʼun sventa xkolik lokʼel ta mulil xchiʼuk ta lajelal li jchʼunej mantal krixchanoetike, la stak tal Xnichʼon yoʼ xcham ta jtojolaltik (kʼelo Romanos 5:12 xchiʼuk 6:23). Spatoj lek yoʼonton Jeova ti tukʼ chakʼ sba ta Balumil li Jesuse, yuʼun jal xa onoʼox jech laj yakʼ ta ilel ta vinajel. Kʼux tajek laj yaʼi Jeova ti kʼu yelan laj yilbajinbeik li Xnichʼon ti skʼanoj tajeke. Akʼo mi  jech, li Jesuse laj onoʼox spakbe skʼoplal ti jaʼ noʼox oy sderecho Dios sventa tspas mantale. Jech xtok, laj yakʼ ta ilel ti xuʼ tukʼ xakʼ sba li jun tukʼil krixchano akʼo mi toj echʼ xa noʼox tsots chil svokole.

Ta skoj ti skʼanojutik li Diose la stak tal ta Balumil li Xnichʼone (Kʼelo parafo 13)

14, 15. ¿Kʼuxi tstabeik sbalil skotol krixchanoetik ti cham li Jesuse?

14 Akʼo mi toj echʼ xa noʼox laj yil svokol li Jesuse xchiʼuk ti laj yichʼ milele, tukʼ laj yakʼ-o sba xchiʼuk la spakbe skʼoplal li sderecho sventa tspas mantal li Stote. ¿Kʼuxi tstabeik sbalil skotol krixchanoetik ti cham li Jesuse? Jaʼ ti xuʼ xijkuxiutik sbatel osil ta Paraisoe. Li jtakbol Pabloe laj yal ti kʼalal cham ta jtojolaltik li Jesuse, laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik tajek li Jeova xchiʼuk Xnichʼone. Xi laj yale: «Kʼalal kʼunutik toʼoxe, cham Kristo ta stojolal li buchʼutik toj chopol li ta yorail albil onoʼoxe. Yuʼun muʼyuk van buchʼu chakʼ xkuxlejal ta stojolal li jun tukʼil vinike; pe yikʼaluk van oy buchʼu chakʼ xkuxlejal ta stojolal li jun lekil vinike. Pe laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Diose, yuʼun cham ta jtojolaltik Kristo kʼalal jpasmulilutik toʼoxe» (Romanos 5:6-8). Xi la stsʼiba ek li jtakbol Juane: «Laj yichʼ akʼel ta ilel ta jtojolaltik li kʼanelal yuʼun Diose, yuʼun la stak talel ta balumil li jun noʼox Xnichʼon sventa jtatik li kuxlejal ta stojolale. Xi yelan li kʼanelale, mu yuʼunuk voʼotik la jkʼantik li Diose, moʼoj, yuʼun jaʼ la skʼanutik xchiʼuk la stakbutik talel Xnichʼon kʼuchaʼal milbil matanal sventa jmultik  yoʼ lek xkil jbatik xchiʼuk li Diose» (1 Juan 4:9, 10).

15 Xi laj yal stuk li Jesukristoe: «Skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose, jaʼ yuʼun laj yakʼ li jun noʼox Xnichʼon sventa mu xichʼ lajesel li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa tsta-o xkuxlejal sbatel osil» (Juan 3:16). Manchuk mi toj kʼux laj yaʼi li Jeovae, muʼyuk la sjalan li Xnichʼone. Taje jaʼ chakʼ kiltik ti skʼanojutik tajeke xchiʼuk jech-o me yoʼonton ta jtojolaltik. Jaʼ yuʼun xi la stsʼiba li Pabloe: «Jnaʼoj lek ti mi jaʼuk lajelal, mi jaʼuk kuxlejal, mi jaʼuk anjeletik, mi jaʼuk ajvaliletik, mi jaʼuk li kʼusitik oy avie, mi jaʼuk li kʼusi jaʼ to chtale, mi jaʼuk li kʼusi oy sjuʼele, mi jaʼuk li kʼusi toyole, mi jaʼuk li kʼusi ta olone, mi jaʼuk jtosuk li kʼusitik meltsanbil ti xuʼ xchʼakutik lokʼel li ta kʼanelal yuʼun Dios ti te oy ta stojolal Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike» (Romanos 8:38, 39).

YAKAL XA CH-AJVALILAJ LI AJVALILAL YUʼUN DIOSE

16. 1) ¿Kʼuxi yan yakʼoj ta ilel ti skʼanojutik li Diose? 2) ¿Buchʼu svaʼanoj Dios sventa x-och ta ajvalil?

16 Li Ajvalilal yuʼun Mesiase jaʼ yan svinajeb ti skʼanojutik li Jpasvanej kuʼuntike. Li ajvalil vaʼanbile skʼanoj tajek li krixchanoetike xchiʼuk lek xtojob ta ajvalil (Proverbios 8:31). Li ajvalil taje jaʼ li Jesukristoe, li Mesiase. Jech xtok, laj yichʼ tʼujel 144 mil krixchanoetik sventa ch-ajvalilajik ta vinajel xchiʼuk li Kristoe. Kʼalal mi chaʼkuxiike, muʼyuk me chchʼay ta sjolik li kʼusitik laj yil ta xkuxlejalik kʼalal liʼ toʼox oyik ta Balumile (Apokalipsis 14:1). Li kʼusi mas la xcholbe skʼoplal kʼalal ay ta Balumil li Jesuse, jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose. Xi la xchanubtas ta spasel orasion li yajchankʼoptake: «Jtotik ta vinajel, akʼo yichʼ chʼultajesel li abie. Akʼo taluk li Ajvalilal avuʼune. Akʼo kʼotuk ta pasel avuʼun li kʼusi tskʼan avoʼonton ta sba balumil jech kʼuchaʼal ta vinajele» (Mateo 6:9, 10). Ta jkʼantik tajek ti akʼo xa xkʼot ta pasel li kʼusi laj yal ta s-orasion li Jesuse xchiʼuk ti xakʼbutik xa bendision li Ajvalilal taje.

17. ¿Kʼu yuʼun mu xkoʼolaj ti kʼu yelan ch-ajvalilaj li Jesus xchiʼuk ti kʼu yelan ch-ajvalilaj li krixchanoetike?

17 Ti kʼu yelan ch-ajvalilaj li Jesuse solel mu xkoʼolaj xchiʼuk ti kʼu yelan snaʼ x-ajvalilaj li krixchanoetike. Li ajvalilal yuʼun krixchanoetike slikesoj ep paskʼopetik, jaʼ yuʼun ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik chamemik. Jaʼuk li Jesuse skʼanojutik xchiʼuk jaʼ jech toj kʼupil sba stalelal kʼuchaʼal li Stote, toj lek snaʼ xkʼanvan ek (Apokalipsis 7:10, 16, 17). Xi tspat koʼontontike: «Laʼik ta jtojolal akotolik, voʼoxuk ti tsots tajek cha-abtejike xchiʼuk ti ol avikatsike, voʼon ta jsikubtas avoʼontonik. Jaʼ kuchik li kʼatlom teʼ kuʼune xchiʼuk chanbeikun jtalelal, yuʼun manxoun xchiʼuk bikʼit kakʼoj jba, vaʼun chata siketel avoʼontonik. Yuʼun li kʼatlom teʼ kuʼune kʼun ta kuchel xchiʼuk muʼyuk bu ol li kikatse» (Mateo 11:28-30). ¡Skʼanojutik ta jyalel li Jesuse!

18. 1) ¿Kʼusi kʼot ta pasel ta 1914? 2) ¿Kʼusi ta jchantik li ta yan xchanobil chtale?

18 Li Vivliae chakʼ ta chanel ti lik ta abtel ta 1914 li Ajvalilal yuʼun Diose. Jaʼo te lik yichʼ tsobel tal ti jayvoʼ to skʼan sventa stsʼaki li 144 mil ti chchiʼinik ta ajvalil ta vinajel li Jesuse. Jech xtok, yakal chichʼ tsobel jtsop krixchanoetik ti kuxul chkomik kʼalal mi laj yichʼ lajesel li kʼusitik chopol ta balumile xchiʼuk ti chkuxiik ta Paraisoe. Li jtsop krixchanoetik taje «epal krixchanoetik» sbiinojik (Apokalipsis 7:9, 13, 14). ¿Jayvoʼik van? ¿Kʼusi van skʼan spasik sventa sta skolelik? Te ta jchantik li ta yan xchanobil chtale.