«Li Mucʼul Diose chacʼ ta ilel svuʼel ta stojol li yajtuneltaque.» (ISAÍAS 66:14)

KʼEJOJ: 35, 26

1, 2. ¿Kʼusi tsnopik junantik krixchanoetik ta stojolal li Diose?

EPAL krixchanoetik avie tsnopik ti mu la sventauk Dios li kʼusi ta jpastike xchiʼuk li kʼusitik ta jnuptantike. Jech kʼuchaʼal liʼe, li ta noviembre ta 2013 echʼ jun mukʼta tsatsal ikʼaloʼ li ta jteklumetik joyol ta nab ta Filipinase. Ep lumetik la slajes. Kʼalal echʼ xaʼox li mukʼta tsatsal ikʼaloʼe, xi laj yal jun alkalte ta jun jteklume: «Te bu chʼay yoʼonton jnaʼ li Diose».

2 Yan krixchanoetik xtoke tsnopik ti mu la xil Dios li kʼusi tspasike (Isaías 26:10, 11; 3 Juan 11). Xkoʼolajik xchiʼuk li buchʼutik laj yalbe skʼoplal jtakbol Pablo ti «muʼyuk oy ta yoʼontonik yojtikinel lek li Diose», ti jaʼ oy ta yoʼontonik skotol li kʼusitik muʼyuk tukʼe, li chopol nopbenale xchiʼuk li pichʼ oʼontonale (Romanos 1:28, 29).

3. ¿Kʼusitik skʼan jakʼbe jbatik ta sventa li Diose?

3 Pe jaʼuk li voʼotike, jchʼunojtik lek ti xil skotol kʼusitik ta jpastik li Jeovae. Akʼo mi jech, skʼan xi jakʼbe jbatike: «¿Mi jchʼunoj ta melel ti skʼanojun li Diose? ¿Mi chkakʼ venta kʼuxi tskoltaun ta jkuxlejal li Jeovae?». Li Jesuse laj yal ti jlom krixchanoetike «ta xilik li Diose», jaʼ xkaltik, ti chakʼik venta ti chkoltaatik yuʼun  li Diose (Mateo 5:8). ¿Mi xavakʼ venta kʼu yelan tskoltaot ta akuxlejal li Diose? Li Vivliae chalbe skʼoplal krixchanoetik ti muʼyuk laj yakʼik venta kʼu yelan chkoltavan li Diose, pe chalbe skʼoplal krixchanoetik xtok ti laj yakʼik venta ti chkoltavan ta melele. Li ta xchanobil liʼe ta jchanbetik jlom skʼelobiltak taje. Li ta yan xchanobil chtale ta jkʼeltik kʼuxi tskoltautik li xchʼunel koʼontontik sventa xkakʼtik venta ti yakal chkoltavan li Diose.

MUʼYUK LAJ YAKʼIK VENTA TI TSKOLTA STEKLUMAL LI DIOSE

4. Li yajkontratak Israele, ¿kʼu yuʼun muʼyuk laj yakʼik venta ti yakal tskolta steklumal li Jeovae?

4 Epal krixchanoetik ta voʼnee xuʼ ox van laj yakʼik venta kʼuxi tskolta steklumal Israel li Diose. Jun skʼelobile jaʼ liʼe, li Jeovae la spas ep skʼelobiltak juʼelal sventa tskolta lokʼel ta Ejipto li steklumale xchiʼuk sventa spasik kanal epal paskʼopetik kʼalal te xaʼox oyik li ta Albil Balumile (Josué 9:3, 9, 10). Epal ajvaliletike snaʼojik lek li kʼusitik spasoj talel li Jeovae, akʼo mi jech, la stsob sbaik sventa «stsaquic ta pleito li Josuee xchiʼuc li israeletique» (Josué 9:1, 2). Kʼalal bat stsakik ta kʼop li Israele, li ajvaliletik taje xuʼ ox van laj yakʼik venta ek kʼuxi tskolta steklumal li Diose. Xi jun skʼelobile: li ajvaliletik taje laj yilik kʼuxi tskolta steklumal Dios sventa stsalik skotol li yajkontratake. ¿Kʼusi la spas li Jeovae? La spajes ta xanvil li Kʼakʼale xchiʼuk li Ue (Josué 10:13). Pe la stoy sbaik li ajvaliletike, muʼyuk laj yakʼik venta ti jaʼ yakal tskolta steklumal li Jeovae. Jech oxal lajik ta tsalel (Josué 11:20).

5. ¿Kʼusi muʼyuk la skʼan la xchʼun li ajvalil Acabe?

5 Kʼalal echʼ xaʼox jayibuk jabile, oy jun ajvalil ti oy jayibuk velta xuʼ ox laj yakʼ venta kʼuxi tskolta steklumal li Diose. Li ajvalil taje Acab sbi, pe toj chopol stalelal echʼ. Xi albat yuʼun li j-alkʼop Eliase: «Muʼyuc ta xacʼ voʼ, xchiʼuc muʼyuc ta xyal job osil li jabil liʼi, jaʼ to me laj cal ti chtale» (1 Reyes 17:1). Melel onoʼox ti jaʼ noʼox Dios xuʼ xakʼbe snaʼ Elias ti bakʼin ta xakʼ voʼe, pe li Acabe muʼyuk la skʼan la xchʼun. Ta tsʼakale, li Eliase la skʼanbe Jeova ti akʼo yaluk talel kʼokʼ ta vinajele, vaʼun li Jeovae la stakʼbe li s-orasione. Laj yalbe Acab xtok ti ta xakʼ taluk tsatsal voʼ li Jeovae, vaʼun jech kʼot ta pasel ta melel (1 Reyes 18:22-45). Pe li Acabe muʼyuk la skʼan la xchʼun ti jaʼ Jeova laj yakʼ kʼotuk ta pasel skotol li skʼelobiltak juʼelal taje. Ta skoj li kʼusitik laj xa jkʼeltik li ta parafo liʼe xchiʼuk li parafo echʼe, ¿kʼusi chakʼ jchantik? Jaʼ ti skʼan vikʼiluk jsatik yoʼ xkakʼtik venta kʼu yelan tskoltautik li Diose.

LAJ YAKʼIK VENTA TI TSKOLTA STEKLUMAL LI DIOSE

6, 7. ¿Kʼusi laj yakʼik venta li jgabaonetik xchiʼuk li Raabe?

6 Li ta skʼakʼalil j-israeletike, oy toʼox jun lum ti Gabaón sbie. Mu xkoʼolajik tajek kʼuchaʼal yantik lum li jgabaonetike. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun yaʼiojik skotol li kʼusitik la spas Jeova ta stojolal li j-israeletike xchiʼuk laj yakʼik venta ti tskolta li steklumale. Jaʼ yuʼun, muʼyuk bat stsakik ta kʼop j-israeletik li jgabaonetike, yuʼun la sabeik smelolal sventa lekuk x-ilatik (Josué 9:3, 9, 10). Toj lek tajek ti laj yakʼik venta ti jaʼ Jeova li buchʼu yakal tspas kʼop ta stojolal li j-israeletike.

7 Jun ants ti laj yakʼ venta ek ti yakal tskolta steklumal li Jeovae, jaʼ li Raabe. Maʼuk j-israelal ants, pe oy xa onoʼox yaʼioj ti la slokʼes ta Ejipto j-israeletik li Jeovae. Kʼalal kʼot ta sna Raab chaʼvoʼ jpaʼivanejetik ti jaʼ j-israeletike, laj yalanbe ti lek xchʼunoj ti jaʼ Jeova chkoltavan sventa xichʼik li osil ti bu nakale. Akʼo mi snaʼoj ti xuʼ xakʼ ta vokol xkuxlejal xchiʼuk li xkuxlejal yutsʼ yalale, laj yakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal Jeova ti chkoltaatike (Josué 2:9-13; 4:23, 24).

8. ¿Kʼusi laj yakʼik venta li jlom j-israeletike?

 8 Kalbetik skʼoplal yan velta li Acabe. Kʼalal laj yil ti yal tal kʼokʼ ta vinajele, muʼyuk la skʼan laj yakʼ venta ti jaʼ Dios li buchʼu la stakʼbe s-orasion li Eliase. Pe jlom j-israeletike laj yakʼik venta ti jaʼ Dios li buchʼu la spas li skʼelobil juʼelal taje. Jaʼ yuʼun xi avanike: «Li Mucʼul Diose jaʼ Dios ta melel» (1 Reyes 18:39).

9. ¿Kʼuxi xuʼ xkakʼtik venta ti tskoltautik Jeova li avie?

9 Laj xa jchanbetik jayibuk skʼelobil ti oy buchʼutik laj yakʼik venta ti la skolta yajtuneltak li Diose xchiʼuk laj xa jchantik xtok ta stojolal li buchʼutik muʼyuk jech la spasike. Li avie, oy ep yajtuneltak Jeova ti chakʼik venta eke. Li voʼotike ta jkʼan jechukutik kʼuchaʼal li buchʼutik laj yakʼik ventae. ¿Kʼusi xuʼ jpastik? Jaʼ ti xkojtikintik mas li Jeovae xchiʼuk li stalelaltake. Pe, ¿kʼusi sprevail oy kuʼuntik avi ti yakal tskolta krixchanoetik li Jeovae?

XVINAJ TI CHKOLTAVAN JEOVA LI AVIE

10. ¿Kʼusi sprevailtak oy ti chakʼ ta ilel ti yakal tskolta krixchanoetik li Jeovae? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale.)

10 Oy ep sprevailtak ti chakʼ ta ilel ti yakal tskolta krixchanoetik li Jeovae. Nopoltik noʼox chkaʼitik kʼuxi tstakʼbe s-orasion krixchanoetik kʼalal tskʼanik koltaele (Salmo 53:2). Xi jun skʼelobile: jun stestigo Jeova ti Allan sbie la sta jun ants kʼalal jaʼo yakal chchol mantal ta jun lum joyol ta nab te ta Filipinase, vaʼun lik okʼuk li antse. ¿Kʼu yuʼun? Xi chal li Allane: «Li ants taje la skʼanbe Jeova ta sob ti akʼo xvulaʼanat yuʼun li stestigotak Jeovae. Kʼalal tseb toʼoxe la xchan Vivlia, pe kʼalal nupune bat nakluk ta yan lum, jech oxal muʼyuk xa bu vulaʼanat yuʼun junuk stestigo Jeova. Xmuyubaj xa tajek, yuʼun anil takʼbat li s-orasione». Mu sta jun jabil jelav sventa xichʼ voʼ li ants taje.

Skʼan vikʼiluk jsatik sventa xkakʼtik venta kʼuxi yakal tskoltautik li Jeovae (Kʼelo parafo 11-13)

11, 12. 1) ¿Kʼu yelan skoltaoj yajtuneltak Jeova li avie? 2) Albo skʼoplal kʼu yelan koltaat yuʼun Jeova li Amie.

11 Li Jeovae skoltaoj ep yajtuneltak li avie. Kʼalal maʼuk toʼox stestigotak Jeova li jlome ta toʼox sikʼolajik, tstunesik droga o tskʼelik pornografia. Jlome chalik ti tskʼanik ox chiktaik li kʼusitik chopol taje, pe muʼyuk xuʼ yuʼunik. Pe kʼalal la skʼanbeik koltael li Jeovae, akʼbatik «li juʼelal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe», vaʼun tsal yuʼunik li kʼusitik chopole (2 Korintios 4:7; Salmo 37:23, 24).

12 Jech xtok, li Jeovae skoltaoj yajtuneltak sventa stsal yuʼunik yan kʼusitik. Jkʼeltik kʼusi kʼot ta pasel ta stojolal jun ermana ti Ami sbie. Li ermana taje albat ti akʼo bat koltavanuk ti bu tsvaʼanik jpʼej Salon sventa Tsobobbail xchiʼuk jpʼej na ti bu chnakiik misioneroetik ta jun lum ti joyol ta nab Pacificoe. Pe toj jelel tajek li kuxlejal tee, yuʼun bakʼintike muʼyuk lek yaʼalik, slusik xchiʼuk ep ta veltae chnoj ta voʼ li kayeetike. Jech xtok, bikʼit tajek li yuni kuarto la sta ta jun otele xchiʼuk tsnaʼ tajek li yutsʼ yalale. Jun veltae, li Amie tsots laj yut jun ermana kʼalal koʼol ch-abtejike. Chopol tajek laj yaʼi sba kʼalal sut ta skuartoe. Li vaʼ ora taje jaʼo chʼabal lus, jaʼ yuʼun ikʼpulan li skuartoe. Lik skʼopon li Jeovae, kʼalal tal li luse, la sta jlik revista ti chal tojobtaseletik sventa misioneroetike. Li revistae chalbe skʼoplal kʼuxi ta tsalel li at-oʼontone xchiʼuk kʼusi stakʼ pasel kʼalal jelel jlumaltik xchiʼuk li yantike. Jaʼ xa chkʼoponat yuʼun Jeova laj yaʼi li ermanae. Jaʼ koltaat-o yuʼun taje (Salmo 44:25, 26; Isaías 41:10, 13).

13. ¿Kʼusitik sprevail oy ti tskolta yajtuneltak Jeova sventa spakbeik skʼoplal li sderechoik ta xcholel mantale?

13 Li Jeova xtoke skoltaoj yajtuneltak yoʼ spakbeik skʼoplal sventa oyuk sderechoik ta xcholel li lekil aʼyejetike (Filipenses 1:7). Kʼalal oy mu xakʼik jcholtik mantal li jlom ajvaliletike,  jkʼanojtik parte ta nail chapanobbailetik. Li avie oy xa jpasojtik kanal 268 ta velta li ta snail chapanobbailetik ti mas tsotsik skʼoplal ta spʼejel Balumile. Xi jun skʼelobile: li ta sjabilal 2000 kʼalal to avie jpasojtik kanal 24 ta velta li ta Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lek xvinaj ti kʼalal chkoltavan li Jeovae, mi junuk krixchano xuʼ xmakvan (Isaías 54:17; kʼelo Isaías 59:1).

14. ¿Kʼusi yan sprevailtak oy ti yakal tskoltautik li Diose?

14 ¿Kʼusi yan sprevailtak oy ti yakal tskoltautik li Diose? June jaʼ ti yakal ta jcholtik mantal ta spʼejel Balumile (Mateo 24:14; Echos 1:8). Yan xtoke jaʼ ti jmoj tsobolutik jkotoltik li yajtunelutik Dios akʼo mi jelel jlumaltike. Muʼyuk bu yan jech xvinaj ti jmoj tsobolik li krixchanoetike. Taje lek chakʼik venta li buchʼutik maʼuk yajtuneltak Jeovae, yuʼun xi chalike: «Te oy ta atojolalik ta melel li Diose» (1 Korintios 14:25). Kʼuchaʼal chkiltike, oy ep sprevailtak kuʼuntik ti tskoltautik li Diose (kʼelo Isaías 66:14). Li voʼot une, ¿mi avakʼoj venta kʼu yelan yakal tskoltaot ta akuxlejal li Jeovae?

¿MI AVAKʼOJ VENTA KʼU YELAN YAKAL TSKOLTAOT LI JEOVAE?

15. ¿Kʼu van yuʼun mu xkakʼtik venta bateltik ti yakal tskoltautik li Jeovae?

15 Bateltike xuʼ van mu xkakʼtik venta ti yakal tskoltautik li Jeovae. ¿Kʼu yuʼun? Jaʼ van ta skoj ti mas ta jvul-o koʼontontik li jvokoltike, vaʼun chchʼay xkaʼitik ti ep ta tos kʼu yelan la skoltautik tal li Jeovae. Taje jech kʼot ta pasel ta stojolal li Eliase. Akʼo mi jaʼ jun vinik ti tsots yoʼontone, kʼalal albat ti ta xichʼ milel yuʼun li meʼ ajvalil Jesabele, chʼay xaʼi kʼu yelan koltaat talel yuʼun li Jeovae. Xiʼ tajek, jaʼ yuʼun la skʼan ti akʼo xchame (1 Reyes 19:1-4). ¿Kʼuxi xuʼ stsatsub yan velta li yoʼontone? Jaʼ mi la saʼ koltael ta stojolal li Jeovae (1 Reyes 19:14-18).

16. ¿Kʼusi van tskoltautik sventa xkakʼtik venta ti yakal tskoltautik Jeova kʼalal oy jvokoltike?

16 Jech kʼuchaʼal kʼot ta pasel ta stojolal li Eliase, jechtik kʼot ta pasel ta stojolal li Job  eke. Jaʼ mas laj yakʼ ta yoʼonton li svokole, jech oxal, mu xa jechuk la snop kʼuchaʼal li Jeovae (Job 42:3-6). Kʼalal oy jvokoltik li voʼotik eke, xuʼ van mu xa xkakʼtik venta ti yakal tskoltautik li Jeovae. ¿Kʼusi van tskoltautik? Skʼan jkʼel li Jvivliatike, jnopbetik skʼoplal li kʼusi ta jkʼeltike xchiʼuk jnoptik kʼusi tojobtasel chalbutik. Jaʼ yuʼun, kʼalal chkakʼtik venta kʼuxi tskoltautik li kʼusitik taje, xkoʼolaj chkaʼitik ti yakal tskʼoponutik li Diose. Kʼalal jech ta jpastike mas me kuxul chkiltik li Jeovae, vaʼun xuʼ jech chkaltik kʼuchaʼal li Jobe: «Liʼ ta orae ta xquilot lec ta jsat».

Xuʼ van stunesutik Jeova sventa jkoltatik li yantike (Kʼelo parafo 17, 18)

17, 18. 1) ¿Kʼu van yelan skoltaojutik li Jeovae? 2) ¿Kʼu yelan koltaat yuʼun Jeova li jun ermanae?

17 Li voʼot une, ¿mi avakʼoj venta kʼu yelan yakal tskoltaot ta akuxlejal li Jeovae? Jlom ermanoetike jaʼo koltaat chaʼiik kʼalal la staik li melel relijione. Jlom xtoke tsnopik ti koltaatik yuʼun Jeova ta skoj li kʼusi laj yal ta tsobobbail li jun ermanoe. Oy buchʼutik chalik xtok ti koltaatik yuʼun Dios ta skoj ti takʼbat jun s-orasionike. Yantik xtoke, xuʼ van chalik ti koltaatik yuʼun Jeova ta stael li kʼusi onoʼox tskʼan tstaik ta mantal yoʼ xtunik mas li ta steklumale. Li buchʼutik laj yikta yabtelik ta skoj ti chmakatik toʼox sventa xbatik ta cholmantal o ta tsobajeletike chalik ti koltaatik yuʼun Jeovae, yuʼun akʼbatik li kʼusitik chtun yuʼunik jujun kʼakʼale (Evreos 13:5). Mi jaʼ kamigotik ta melel li Jeovae, xuʼ me xkakʼtik venta ti ep ta tos kʼu yelan tskoltautike.

18 Li ta Keniae oy jun ermana ti Sarah sbie, laj yakʼbe estudio jun krixchano ti muʼyuk chakʼ ta yoʼonton yilel li kʼusi yakal chchane. Xi chal li ermanae: «La jkʼopon Jeova sventa xakʼbun jnaʼ mi jaʼ van lek ti muʼyuk xa chbat jvulaʼan li krixchano taje. Pe kʼalal naka toʼox ‹jechuk› xichie, jaʼo nik li jtelefonoe. Jaʼ la skʼoponun tal li buchʼu chkakʼbe estudioe, kʼopoj tal sventa sjakʼbun mi xuʼ la koʼol xibatkutik ta tsobajel. ¡Jachʼal to kom ke ti vaʼ yelan kʼot ta pasele!». Mi lek vikʼil jsatike ta me xkakʼtik venta ti yakal tskoltautik li Jeovae. Li jun ermana ti Rhonna sbi ti te nakal ta Asia lume chal ti skʼan jnaʼtik skʼelel kʼu yelan tskoltautik li Jeovae. Kʼalal mi laj kiltik kʼu yelan tskoltautike, toj labal sba chkiltik ti oyutik tajek ta yoʼontone.

19. ¿Kʼusi yan skʼan jpastik sventa xkakʼtik venta kʼu yelan yakal tskoltautik li Jeovae?

19 Xi laj yal li Jesuse: «Xmuyubajik noʼox li buchʼutik tukʼ yoʼontonike, yuʼun jaʼ ta xilik li Diose» (Mateo 5:8). Taje jaʼ skʼan xal xtok ti skʼan jnopbetik skʼoplal li kʼusitik leke xchiʼuk ti xkiktatik spasel li kʼusitik chopole (kʼelo 2 Korintios 4:2). Li ta xchanobil liʼe la jchantik ti skʼan lek xkamigoin jbatik xchiʼuk Jeova sventa xkakʼtik venta ti kʼu yelan yakal tskoltautike. Li ta yan xchanobil chtale, ta jchantik kʼuxi tskoltautik li xchʼunel koʼontontik sventa xkakʼtik venta ti yakal tskoltautik li Jeovae.