Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Junio ta 2015

Ti kʼusi chakʼ jchantik li padrenuestroe (xchaʼvokʼal)

Ti kʼusi chakʼ jchantik li padrenuestroe (xchaʼvokʼal)

«Li Atotike snaʼoj xa onoʼox li kʼusi chtun avuʼunik[e].» (MATEO 6:8)

1-3. ¿Kʼu yuʼun xchʼunoj lek jun ermana ti takʼbat s-orasion yuʼun li Jeovae?

JUN prekursora regular ti Lana sbie oy kʼusi mu xchʼay ta sjol kʼalal jaʼo bat ta vulaʼal ta Alemania ta 2012. Laj yal ti takʼbat la yuʼun Jeova chib s-orasion kʼalal tsut xaʼox ta slumale. Li baʼyel s-orasione jaʼo la spas kʼalal yakal chanav ta tren sventa chbat ta syaleb avione. Li ta s-orasione la skʼanbe Jeova sventa oyuk buchʼu xcholbe mantal. Kʼalal kʼot li ta syaleb avione jaʼ to laj yaʼi ti jaʼ to ta yokʼomal ta xlokʼ li avione. Vaʼun la skʼanbe koltael Jeova ta orasion, yuʼun jutuk xaʼox tajek stakʼin xchiʼuk muʼyuk bu xkom vayuk. Taje jaʼ li xchibal orasion la spase.

2 Kʼalal laj xaʼox spas li s-orasione, oy buchʼu xi albate: «¿Kʼusi chapas liʼe, Lana?». Li buchʼu taje jaʼ toʼox xchiʼil ta chanun ti chbat ta Sudáfrica ti ay iktaatuk yuʼun smeʼ xchiʼuk syaya li ta syaleb avione. Kʼalal laj yal kʼusi la snuptan li Lanae, li meʼil xchiʼuk li yayaile laj yalik ti xuʼ te xkom ta snaike. Jech xtok, ep kʼusitik la sjakʼik ta sventa li kʼusitik xchʼunoje xchiʼuk ta sventa ti tspasbe yabtel Dios ta tsʼakal orae.

3 Ta yokʼomale, li Lanae ep to kʼusitik la stakʼanbe ta sventa  li Vivliae. Kʼalal tsut xaʼox batel ta slumale la stsakbe ta vun li sbiike xchiʼuk yan kʼusitik sventa xuʼ xichʼik-o vulaʼanel yuʼun li ermanoetik ti te nakalike. Li avie chtun-o ta prekursora xchiʼuk xchʼunoj lek ti jaʼ takʼbat yuʼun Jeova li s-orasione (Salmo 65:2).

4. ¿Kʼusi ta jchantik li ta xchanobil liʼe?

4 Kʼalal jaʼo ta jnuptantik junuk vokolile, ta anil noʼox ta jkʼopontik li Jeovae. Li stuke ta xaʼibutik xchiʼuk ta slekil yoʼonton tskoltautik (Salmo 34:15; Proverbios 15:8). Li ta orasion chanubtasvan Jesus ti padrenuestro sbie te laj yakʼ iluk ti oy kʼusitik mas tsotsik skʼoplal ti skʼan jkʼantike. Li ta xchanobil liʼe ta jchantik li slajeb chantos kʼusi xuʼ jkʼantik ta j-orasiontik ti te talem ta padrenuestroe xchiʼuk ti xuʼ skoltautik sventa tukʼuk xkakʼ jbatik ta stojolal li Diose (kʼelo Mateo 6:11-13).

«AKʼBUN JPANKUTIK TA SVENTA LI AVI KʼAKʼALE»

5, 6. ¿Kʼu yuʼun ta jkʼantik-o ti akʼo ‹yakʼ jpantik› Jeova akʼo mi oy noʼox kʼusi jlajestik li voʼotike?

5 Kʼalal chanubtasvan ta spasel orasion li Jesuse, mu xiuk laj yal ti akʼo jkʼantike: «Akʼbun jpan», moʼoj, yuʼun laj yal ti xi akʼo jkʼantike: «Akʼbun jpankutik». Jkʼeltik kʼuxi jech-o tskʼan jun jkʼelvanej ta sirkuito ta África ti Victor sbie. Xi chale: «Li kajnil xchiʼuk li voʼone ta jtojbekutik ta vokol Jeova ti muʼyuk kʼusi ta jvul-o koʼontonkutik ta sventa li kʼusi ta jlajeskutike xchiʼuk ta sventa bu ta jtakutik takʼin sventa jtojkutik li bu nakalunkutike. Yuʼun li ermanoetike jaʼ chakʼbunkutik li kʼusitik chtun kuʼunkutik taje. Manchuk mi jech, ta jkʼanbe Dios ti akʼo skolta sventa xakʼbeik yipal li ermanoetik ti chil svokolik ta takʼine».

6 Li voʼotike xuʼ van oy noʼox kʼusi jlajestik, pe oy epal kermanotik ti povreike o ti yakal chil yan tsots svokolike. Skʼan jpastik orasion ta stojolalik. Pe oy yan kʼusi xuʼ jpastik sventa jkoltatik. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ xkakʼbetik li kʼusitik oy kuʼuntike. Xuʼ xkakʼtik matanal takʼin ek ta sventa li abtelal ta spʼejel balumile. Jnaʼojtik xtok ti ta onoʼox xtun sventa xichʼik-o koltael kermanotaktik li matanal takʼin chkakʼtike (1 Juan 3:17).

7. ¿Kʼusi skʼelobil laj yal Jesus yoʼ chakʼ jchantik ti mu jvul tajek koʼontontik ta sventa li kʼusitik chtun kuʼuntike?

7 Kʼalal chanubtasvan xaʼox Jesus ta sventa li padrenuestroe, laj yakʼ ta ilel jun skʼelobil sventa chakʼ jchantik ti skʼan mu jvul tajek koʼontontik ta sventa li kʼusitik chtun kuʼuntik jujun kʼakʼale. Li Jesuse laj yal ti muʼyuk tsvul yoʼontonik ta saʼel kʼusi chtun yuʼunik li nichimetike, yuʼun chabibilik yuʼun li Jeovae. Li voʼotik eke skʼan mu jvul koʼontontik kʼuxi ta jtatik li kʼusi chtun kuʼuntike (Mateo 6:30-34). Skʼan junuk noʼox koʼontontik yuʼun li kʼusitik oy kuʼuntik jujun kʼakʼale. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ jkʼanbetik Dios bu xuʼ xijnakiutik, xuʼ jkʼanbe kabteltik sventa jta stojol jveʼeltik xchiʼuk ti lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik mi jaʼo lij-ipajutike. Pe oy kʼusi ti mas tsots skʼoplal skʼan jkʼantik li ta orasione. ¿Kʼusi jaʼ taje?

8. ¿Kʼusi tsvules ta joltik kʼalal chal «akʼbun jpankutik ta sventa li avi kʼakʼal[e]»?

8 Kʼalal «akʼbun jpankutik ta sventa li avi kʼakʼal» xie, tsvules ta joltik ti jtunel kuʼuntik li jveʼeltik ta mantale. ¿Kʼu yuʼun jech chkaltik taje? Yuʼun xi laj yal xtok li Jesuse: «Maʼuk noʼox ta pan kuxul li krixchanoe, yuʼun jaʼ kuxul-o skotol li kʼusitik chlokʼ ta ye Jeovae» (Mateo 4:4).

«PASBUNKUTIK PERTON KILKUTIK»

9. ¿Kʼu yuʼun chkaltik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal ilil li jmultike?

9 Li ta orasion padrenuestroe, xi laj yal  li Jesuse: «Pasbunkutik perton kilkutik». Ta yan velta xtoke xi laj yale: «Pasbunkutik perton jmulkutik» (Mateo 6:12; Lukas 11:4). Ti jech laj yal Jesus taje, yuʼun xkoʼolaj la kʼuchaʼal ilil li jmultike. Li ta 1952, li revista liʼe laj yalbutik ti skʼan jkʼantik li Diose xchiʼuk ti jchʼunbetik li smantaltake. Jaʼ yuʼun, kʼalal ta jpas jmultike jaʼ muʼyuk ta xkakʼbetik li kʼusi smalaoj chkakʼbetike. Jech oxal oy kiltik ta stojolal. Li revistae laj yal ti skʼanuk la li Jeovae, xuʼ xal ti maʼuk xa yamigoutike. Xi to laj yal xtoke: «Li mulil ta jpastike jaʼ chakʼ ta ilel ti muʼyuk jkʼanojtik li Diose» (1 Juan 5:3).

10. 1) ¿Kʼu yuʼun xuʼ chakʼutik ta perton li Jeovae? 2) ¿Kʼu yelan chkaʼi jbatik ta sventa li kʼusi spasoj ta jtojolaltik li Jeovae?

10 Li voʼotike ta jkʼantik ti xakʼutik ta perton jujun kʼakʼal li Jeovae. Koliyal ti cham Jesus ta jkojtik leʼ xa ta chaʼmil jabile xuʼ xakʼutik ta perton li Jeovae. Skʼan jtojbetik ta vokol Jeova ta sventa li matanal ti toj ep sbalile. Ti muʼyukuk xcham ta jtojolaltik li Jesuse, mu xijkol ta mulil xchiʼuk ta lajelal ti jechuke (kʼelo Salmo 49:7-9; 1 Pedro 1:18, 19). Kʼalal chal «pasbunkutik perton jmulkutik» xie, tsvules ta joltik ti chtun yuʼun kermanotaktik ek li matanal laj yakʼ Jesuse. Lek xvinaj ti Jeovae tskʼan akʼo jnoptik ta stojolal li kermanotaktike xchiʼuk ti kʼu yelan xil sbaik xchiʼuke. Jtos ti kʼuxi xuʼ jpastike jaʼ ti xkakʼbetik perton kʼalal oy kʼusi chopol tspasbutik o chalbutike. Jutuk mu skotoluk velta muʼyuk kʼusi mas tsots skʼoplal li kʼusi tspasbutik o chalbutike. Kʼalal chkakʼbetik perton li kermanotaktike, chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojantike xchiʼuk ti ta jtojbetik ta vokol Jeova ti chakʼutik ta pertone (Kolosenses 3:13).

Mi chakʼan chakʼbot perton li Diose, skʼan xavakʼ ta perton li yantik eke (Kʼelo parafo 11)

11. ¿Kʼu yuʼun skʼan xkakʼtik ta perton li yantike?

11 Ta skoj ti jpasmulilutike xuʼ van toj vokol chkaʼitik yakʼel ta perton li jun ermanoe (Levítico 19:18). Mas to mi la jchapbetik yantik li kʼusi la spasbutik li jun ermanoe, xuʼ van voʼotik xa chʼunbil chkʼot li kʼusi chkaltike, vaʼun muʼyuk xa lek chilik li ermanoe. Taje xuʼ me sok-o kuʼuntik ti kʼu yelan lek xil sbaik li ermanoetik ta tsobobbaile. Mi jech kʼot ta pasel taje xchiʼuk mi muʼyuk kʼusi ta jpastik sventa jchapantik li jkʼoptike yakal  chkakʼtik ta ilel ti muʼyuk sbalil chkiltik ti cham ta jkojtik li Jesuse (Mateo 18:35). Mi muʼyuk chkakʼbetik perton li yantike, muʼyuk me chakʼutik ta perton li Jeova eke (kʼelo Mateo 6:14, 15). Jech xtok, mi ta jkʼan chakʼutik ta perton li Jeovae, skʼan me mu jpastik tsatsal mulil (1 Juan 3:4, 6).

«MU ME XAVAKʼUNKUTIK TA PREVA»

12, 13. 1) ¿Kʼusi kʼot ta stojolal Jesus kʼalal laj xaʼox yichʼ voʼe? 2) ¿Kʼu yuʼun skʼan mu xkakʼbetik smulin yantik kʼalal mu stsʼik kuʼuntik junuk prevae? 3) ¿Kʼusi laj yakʼ ta ilel Jesus kʼalal laj onoʼox xchʼunbe smantal li Diose?

12 Li ta padrenuestroe, xi laj yal li Jesuse: «Mu me xavakʼunkutik ta preva». Taje tsvules ta joltik li kʼusi kʼot ta stojolal Jesus kʼalal laj xaʼox yichʼ voʼe. Li Jeovae laj yakʼ ti akʼo x-akʼat ta preva yuʼun Diablo li Jesuse (Mateo 4:1; 6:13). ¿Kʼu yuʼun laj yakʼ ti jech xkʼot ta pasele? Yuʼun li Adan xchiʼuk Evae la spʼajik kʼuchaʼal ajvalil li Diose, jaʼ yuʼun skʼan takʼel li sjakʼobiltak liʼe: ¿Mi oy xchopolal la spas Jeova li krixchanoetike? ¿Mi xuʼ tukʼ chakʼ sba ta stojolal Dios jun tukʼil krixchano mi laj yichʼ akʼel ta prevae? Jech kʼuchaʼal laj yakʼ ta aʼiel li Satanase, ¿mi jaʼ van mas lek ti sventain sba stukik li krixchanoetike? (Génesis 3:4, 5). Li Jeovae la stak talel Jesus sventa tstakʼ li sjakʼobiltak taje. Pe skotol li sjakʼobiltak taje jaʼ to ta xichʼ takʼel ta j-echʼel li ta jelavele. Vaʼun, skotol li krixchanoetik xchiʼuk li anjeletike tsnaʼik lek ti jaʼ lekil ajvalil li Jeovae.

13 Toj chʼul li Jeovae, jaʼ yuʼun muʼyuk onoʼox buchʼu chakʼ ta preva. Li buchʼu jech tspas ta melele jaʼ li Satanase (Mateo 4:3). Pe voʼotik noʼox xuʼ jnoptik mi ta jpʼajtik li akʼel ta prevae o mi muʼyuk (kʼelo Santiago 1:13-15). Jnoptik ta stojolal li Jesuse. ¿Kʼusi la spas kʼalal akʼat ta preva yuʼun li Satanase? Ta anil noʼox la spʼaj xchiʼuk laj yalbe li kʼusi tsʼibabil ta Skʼop Diose. Li Jesuse kʼot ta nopel yuʼun ti tukʼ chakʼ sba ta stojolal li Jeovae. Pe muʼyuk te iktaat-o yuʼun li Satanase, yuʼun la smala sventa skʼel kʼusi ora chakʼ ta preva yan velta (Lukas 4:13). Akʼo mi jech, li Jesuse laj onoʼox xchʼunbe smantal li Diose. Ti jech la spase jaʼ te laj yakʼ ta ilel ti xuʼ tukʼ xakʼ sba ta stojolal Jeova li jun tukʼil krixchano kʼalal jaʼo tsnuptan junuk tsatsal prevae. Pe avie, li Satanase chakʼutik-o ta preva sventa mu jchʼunbetik smantal li Jeovae.

14. ¿Kʼusi skʼan jpastik mi ta jkʼan ta jtsaltik junuk prevae?

14 Li kʼusitik la xchibal kʼopta Satanase jaʼ to ta xichʼ chapanel ta jelavel. Jech oxal, li Jeovae yakʼoj to ti xakʼutik ta preva li Satanase. Pe jvules me ta joltik ti muʼyuk onoʼox chakʼutik ta preva li Diose, yuʼun spatoj yoʼonton ta jtojolaltik xchiʼuk tskoltautik. Jaʼ noʼoxe, muʼyuk ta sujutik ta xchʼunbel ta persa li smantaltake. Yuʼun chakʼ jnop jtuktik mi tukʼ chkakʼ jbatik o mi moʼoj. ¿Kʼusi skʼan jpastik mi ta jkʼan ta jtsaltik junuk prevae? Jaʼ ti lekuk xkamigointik li Jeovae xchiʼuk ti jpastik orasion sventa skoltautike. ¿Kʼuxi tstakʼ li j-orasiontike? Jkʼeltik batel.

Lekuk me xavamigoin abaik xchiʼuk li Jeovae xchiʼuk muyubajan noʼox li ta cholmantale (Kʼelo parafo 15)

15, 16. 1) ¿Kʼusitik junantik prevaetik ti skʼan jtsaltike? 2) Mi lijpʼaj ta junuk prevae, ¿buchʼu van ta smul?

15 Li Jeovae tstunes xchʼul espiritu sventa tskoltautik ta stsalel li prevaetik chakʼ Satanase. Jech xtok, sventa tspʼijubtasutik ta jtosuk li kʼusitik xibal sbae tstunes Vivlia xchiʼuk tsobobbail. Jech kʼuchaʼal liʼe, tstojobtasutik sventa mu jaʼuk te jlajes kiptik, jkʼakʼaltik xchiʼuk jtakʼintik li ta kʼusitik muʼyuk tsotsik skʼoplale. Jkʼeltik kʼusi kʼot ta stojolalik Espen xchiʼuk Janne. Li jun nupultsʼakal taje te nakalik ta jun jkʼulej lum ta Europa. Epal jabil  tunik ta prekursor regular ti bu chtun mas jcholmantaletike. Pe li avie oy chaʼvoʼ yalab xnichʼnabik, jech oxal laj yiktaik li prekursorale. Xi chal li Espene: «Ta jkʼanilanbekutik onoʼox Jeova ti akʼo skoltaunkutik sventa mu xipʼajkutik ta prevaetik ta skoj ti muʼyuk xa mas ta jpasbekutik yabtele. Ta jkʼanbekutik xtok ti stsatsubuk mas ti kʼu yelan xkil jbakutik xchiʼuke xchiʼuk ti ximuyubajkutik noʼox ta xcholel li mantale».

16 Yan preva ti skʼan jtsaltik xtoke jaʼ li skʼelel pornografiae. Junantike tskʼelik pornografia, taje jaʼ ta skoj ti muʼyuk la slokʼes ta snopbenik li kʼusitik chopole. Jaʼ yuʼun mi lijpʼaj li ta preva taje, mu me stakʼ ti jaʼ xkakʼbetik smulin li Satanase o li sbalumile. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun mu xuʼ sujutik ta spasel li kʼusitik chopole. Pe oy epal ermanoetik xchiʼuk ermanaetik ti stsalojik komel li preva taje. Jaʼ yuʼun xuʼ jech jpastik ek (1 Korintios 10:12, 13).

«KOLTAUNKUTIK SVENTA MU XI-OCHKUTIK TA SKʼOB LI BUCHʼU TOJ CHOPOLE»

17. 1) ¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti ta jkʼantik ti akʼo xchabiutik ta stojolal Satanas li Jeovae? 2) ¿Kʼusi ti jutuk xa tajek skʼan spas li Jeovae?

17 Kʼalal «koltaunkutik sventa mu xi-ochkutik ta skʼob li buchʼu toj chopol» xijchie, yakal ta jkʼanbetik Jeova ti akʼo xchabiutik sventa mu xijpʼaj li ta sprevatak Satanase. ¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti jech ta jkʼantik chabiele? Jaʼo kʼalal muʼyuk te kapal jkʼoplaltik li ta balumile xchiʼuk ti mu jaʼuk jkʼantik «li kʼusitik oy ta balumile» (Juan 15:19; 1 Juan 2:15-17). Li Jeovae jutuk xa tajek skʼan sbaj ta xab li Satanase xchiʼuk ti xakʼbe slajeb li chopol balumil liʼe. Yoʼ to ta jmalatik ti xkʼot ta pasel taje, skʼan jvules ta joltik ti oy tajek skʼakʼal yoʼonton li Satanase, yuʼun komkom xa li yoraile. Jaʼ yuʼun, chakʼ persa bu kʼalal xuʼ yuʼun sventa mu tukʼuk xkakʼ jbatik ta stojolal li Jeovae. Jech oxal, skʼan jkʼanilanbetik-o Dios ti akʼo xchabiutik ta stojolal li Satanase (Apokalipsis 12:12, 17).

18. Mi ta jkʼan chijkuxiutik ti bu chʼabal xa Satanase, ¿kʼusi skʼan jpastik?

18 Mi ta jkʼan chijkuxiutik ti bu chʼabal xa Satanase, skʼan me jkuxlebintik kʼusi chal li padrenuestroe. ¿Kʼuxi? Jaʼ ti jkʼanbetik Dios ti akʼo taluk li Ajvalilal yuʼune, ti xichʼ chʼultajesbel sbie xchiʼuk ti akʼo kʼotuk ta pasel ta balumil li kʼusi tskʼan yoʼontone. Jpat koʼontontik ti ta onoʼox xakʼbutik skotol li kʼusitik chtun kuʼuntik li Jeovae xchiʼuk ti tskoltautik sventa tukʼ-o xkakʼ jbatik ta stojolale.