KʼALAL och ta stestigo Jeova li Andreae, ilin-o tajek li smalale. * (Kʼelo li tsʼib ta yok vune.) Albat yuʼun smalal ti mu xbat li ta Salon sventa Tsobobbaile xchiʼuk ti mi jaʼuk stakʼ xalbe li sbi Diose. Mi laj yal «Jeova» li yajnile, solel ch-ilin-o tajek.

Albat yuʼun smalal xtok ti mu xchanubtasbat xnichʼnabtak ta sventa Jeovae xchiʼuk albat ti mu xikʼanan batel ta tsobajeletike. Taje toj vokol laj yaʼi, jech oxal persa ta mukul chchanubtas li yalabtake.

¿Mi oy jech anuptanoj kʼuchaʼal taje? Yikʼaluk van oy junuk avutsʼ avalal ti kontra chil ti stestigoot Jeovae. O xuʼ van yakal chavil avokol ta skoj junuk chamel ti voʼne xa stsakojote. O yikʼaluk van chamem junuk avutsʼ avalal, jech kʼuchaʼal atseb, akerem, amalal o avajnil. O xuʼ van lokʼ ta tsobobbail junuk avutsʼ avalal. Mi jech anuptanoj kʼuchaʼal taje, ¿kʼusi xuʼ skoltaot sventa tukʼ xatun-o batel ta stojolal li Jeovae?

Xi laj yal li jtakbol Pabloe: «Skʼan xkuch avuʼunik» (Evreos 10:36). Mi jeche, ¿kʼusi xuʼ skoltautik yoʼ xkuch kuʼuntike?

KʼANBO KOLTAEL LI JEOVAE

Mi jaʼo oy avokole kʼanbo koltael Jeova sventa xkuch avuʼun. Pe sventa skoltaote skʼan xapas orasion. Taje jech la spas jun ermana ti Ana sbie, 30 jabil xaʼox snupunelik kʼalal ta anil noʼox cham li smalale. Xi chale: «Kʼalal bat ta yabtele, chʼabal xa sut-o talel. Kʼajomal toʼox 52 sjabilal li jmalale».

Li Anae jaʼ mas laj yakʼ ta yoʼonton li yabtele, taje jaʼ la sventa mu xvul ta sjol li xkʼuxul chaʼi ti cham li smalale. ¿Kʼusi la spas? Xi chale: «Ta xkalbe Jeova ti kʼu yelan chkaʼi jbae xchiʼuk tsots ta jkʼanbe vokol ti akʼo skoltaune». Li Anae chal ta jamal ti koltaat yuʼun li Jeovae, yuʼun kʼalal chlaj yoʼonton ta spasel orasione jun xa yoʼonton chkom chaʼi. Jech xtok, chpatbat yoʼonton ti snaʼoj chchaʼkuxesbat yuʼun Jeova ta Paraiso li smalale (Filipenses 4:6, 7).

Li Jeovae chalbe ta jamal yajtuneltak ti chaʼibe onoʼox li s-orasionike (Salmo 65:2). Jech xtok, chakʼbe li kʼusitik chtun yuʼunik sventa xtunik-o batel ta stojolale. Jech oxal, li Jeovae xuʼ xa skoltaot ek sventa xatun-o batel ta stojolal akʼo mi oy vokoliletik.

NOPOLUK OYOT TA STOJOLAL LI ERMANOETIKE

¿Kʼuxi yan tskoltautik Jeova yoʼ xkuch kuʼuntik li jvokoltike? Jaʼ ta stojolal li ermanoetik ta tsobobbaile. Nopo ta stojolal li ermanoetik ta voʼneal jteklum Tesalonikae. Li yajtsʼaklomtak Kristoe la snuptanik tsatsal nutsel, jaʼ yuʼun persa la spatbe sba yoʼontonik xchiʼuk la stsatsubtasbe sba yoʼontonik sventa tukʼ xakʼ-o sbaik ta stojolal li Jeovae (1 Tesalonisenses 2:14; 5:11). ¿Kʼuxi la spatbe sba yoʼontonik xchiʼuk la stsatsubtasbe sba yoʼontonik? Jaʼo kʼalal tstsob sbaike xchiʼuk kʼalal tskʼel sbaik ta jujuntal ta skoj ti jech chil sbaik kʼuchaʼal yamigo sbaike. ¿Kʼuxi xuʼ jchanbetik li kʼusi la spasike?

Skʼan oyuk lek kamigotik li ta tsobobbaile xchiʼuk jpatbe jba koʼontontik ta jujuntal. Taje mas tsots skʼoplal skʼan jech jpastik kʼalal jaʼo oy jvokoltike (Romanos 14:19). Li jtakbol Pabloe tsʼik yuʼun kontrainel xchiʼuk yan tsatsal vokoliletik. Pe koltaat yuʼun Jeova kʼalal patbat yoʼonton yuʼun li yermanotak ta chʼunolajele. Jech oxal, li Pabloe laj yal ti patbat tajek yoʼonton yuʼun li yermanotake (Kolosenses 4:10, 11). Kʼalal jech la spasik li ermanoetik taje laj yakʼik ta ilel ti skʼanojik li Pabloe. ¿Mi oy xvul ta ajol junuk velta ti oy kʼusi la spasik o laj yalboxuk li ermanoetik sventa spatboxuk avoʼontone?

SAʼO KOLTAEL TA STOJOLAL LI MOLETIKE

Yan ti kʼu yelan tskoltautik li Jeovae jaʼ ta stojolal li moletik ta tsobobbaile. ¿Kʼu yuʼun jech chkaltik  taje? Yuʼun li moletike tstunesik Vivlia sventa spatbutik koʼontontik xchiʼuk kʼalal chakʼbutik tojobtaseletike. Li Vivliae chal ti moletik ta tsobobbaile «jaʼ jech chcʼotic jech chac cʼu chaʼal jpojubbailtic ta tsatsal icʼ, jaʼ jech chac cʼu chaʼal jnacʼubbailtic cʼalal chtal tsots icʼal voʼ, jaʼ jech chac cʼu chaʼal jun bevoʼ ti chatʼes lec taqui banamile, jaʼ jech chac cʼu chaʼal xyaxinal mucʼta chʼen ta scʼuxul cʼacʼal ta qʼuixin osil» (Isaías 32:2). ¿Mi mu jechuk ti tspat koʼontontik ti oy moletik li ta tsobobbaile? Jaʼ yuʼun chaʼa, kʼalal oy junuk avokole chiʼino ta loʼil li moletike. Mi jech chapase, jaʼ tskoltaot sventa xatun-o batel ta stojolal li Jeovae.

Melel onoʼox ti maʼuk tukʼil krixchanoetik li moletike (Echos 14:15). Jaʼ yuʼun mu xchapaj yuʼunik skotol li jvokoltike. Pe xuʼ spasik orasion ta jtojolaltik kʼalal jaʼo oy jvokoltike, kʼalal jech tspasik taje xkuxet koʼontontik chijkom (Santiago 5:14, 15). Jun ermano ta Italiae jal xaʼox tajek ip. Pe koliyal ti nopoltik noʼox chvulaʼanat yuʼun li moletike xchiʼuk ti ch-akʼbat iluk ti kʼanbile jaʼ tsʼikem-o talel yuʼun li svokole. Jaʼ yuʼun, kʼalal jaʼo oy jvokoltike, li Jeovae chalbutik ti akʼo jsaʼtik koltael ta stojolal li moletike.

TUNAN-O BATEL TA STOJOLAL LI JEOVAE

Li Jeovae tskoltautik mi chijtun-o batel ta stojolale, akʼo mi oy jvokoltik. Taje jech kʼot ta stojolal jun ermano ti John sbie. Kʼalal 39 xaʼox sjabilale laj yichʼ tabel kanser. Ta skoj ti kerem toe mu xchʼun yaʼeluk ti tsots ipe. Tsvul tajek yoʼonton ta stojolal li yajnile xchiʼuk li xkʼox kerem ti oxib jabil yichʼoje. Xi chale: «Li kajnile maʼuk xa noʼox jaʼ chchabi li jkeremkutike, yuʼun chchabiun ek xchiʼuk chikʼun batel li ta jkonsultatake». Ti kʼu yelan chichʼ poxtael li Johne, kʼunibem tajek ch-iktaat xchiʼuk ch-akʼbat ib-oʼonton. Mas to tsatsaj svokol xtok kʼalal laj yaʼi ti skʼan chabiel stot ta skoj ti tsots ipaje xchiʼuk ti jutuk xa mu xcham yilele.

¿Kʼusi koltaat John xchiʼuk li yutsʼ yalale? Akʼo mi jutuk mu skotoluk kʼakʼal lubem chaʼi sba li Johne, chakʼ persa skʼelel ti xtunik-o batel ta stojolal li Jeovae. Xi chale: «Akʼo mi tsots chkaʼikutik bakʼintik, chibatkutik onoʼox ta tsobajeletik, ta cholmantal xchiʼuk ta jpaskutik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalalkutike». Li Johne laj yakʼ venta ti tsots skʼoplal ti skʼan lekuk tajek xil sbaik xchiʼuk li Diose. Akʼo mi ep xiʼ kʼalal laj yaʼi ti ip ta kansere, pe laj yakʼ venta ti jaʼ koltaat yuʼun li Jeovae, ti jaʼ akʼbat spatobil yoʼontone xchiʼuk ti jaʼ akʼbat li stsatsale. Li Johne chal ti Jeovae xuʼ xakʼbe stsatsal yajtuneltak jech kʼuchaʼal akʼbat li stuke. Li Jeovae xuʼ skoltaot ek yoʼ stsal avuʼun li kʼusi chaxiʼoe o li kʼusi chavul-o avoʼontone.

Kʼalal mi la anuptan avokole vuleso me ta ajol ti xi laj yal li jtakbol Pabloe: «Skʼan xkuch avuʼunik». Jaʼ yuʼun kʼopono li Jeovae, nopoluk oyot ta stojolal li ermanoetike, saʼo koltael ta stojolal li moletike xchiʼuk tunan-o batel ta stojolal li Jeovae. Mi jech chapase, li Jeovae tskoltaot sventa xkuch avuʼun li avokol chanuptan avie xchiʼuk li ta jelavele.

^ par. 2 Jlom biiletike jelbil.