Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Buchʼu jaʼ skʼoplal li Gog ta Magog ti chalbe skʼoplal ta slivroal Ezequiele?

Jal tajek laj yichʼ alel tal ta jvuntik ti kʼalal chal ta Vivlia li biil Gog ta Magog xie, jaʼ la skʼoplal Satanas kʼalal laj xaʼox yichʼ jipel lokʼel ta vinajele. ¿Kʼu yuʼun jech laj yal li ta jvuntike? Yuʼun li ta slivroal Apokalipsise chal ti Satanase tstsak ta kʼop steklumal Jeova li ta spʼejel Balumile (Apokalipsis 12:1-17). Jaʼ yuʼun laj toʼox kaʼibetik smelolal ti jaʼ yan sbi Satanas kʼalal Gog xie.

Pe chjel xa ti kʼu yelan kaʼiojbetik talel smelolale. Jkʼeltik kʼu yuʼun. Baʼyel, yuʼun xi chal Jeova ta Vivlia ti kʼu yelan chichʼ lajesel li Gogue: «Ta xcacʼot ta sveʼel xulemetic, xchiʼuc ta sveʼel chonbolometic ta teʼtic» (Ezequiel 39:4). Xchiʼuk chal xtok ti Jeovae ‹ta xakʼbe smukinal te ta Israel balumil li Gogue› (Ezequiel 39:11). Pe, ¿kʼuxi ti chlaj ta tiʼel ta xulemetik o ta chonbolometik ti jaʼ jun espiritu o kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelel li Satanase? Xchiʼuk, ¿kʼuxi ti chichʼ mukel ta lum xtoke? Li ta Vivliae muʼyuk chal ti chlaj ta tiʼel o ti chichʼ mukel li Satanase, moʼoj, jaʼ noʼox chal ti chichʼ jipel ochel ta xab jmil jabile (Apokalipsis 20:1, 2).

Xchibal, li ta Vivliae chal ti Satanase chichʼ lokʼesel ta xab kʼalal mi tsʼaki li jmil jabile, vaʼun tsloʼla «li lumetik ti oyik ta xchanjotal xchikin balumile, li Gog xchiʼuk Magogue, sventa xichʼik tsobel li ta paskʼope» (Apokalipsis 20:8). Ti jaʼuk Satanas li Gogue, ta sloʼla sba stuk ti jechuke. Pe taje mu xuʼ jech xkʼot ta pasel. Lek xvinaj ti kʼalal Gog xi chal li ta slivroal Ezequiel xchiʼuk ta Apokalipsise, maʼuk skʼoplal li Satanase.

Mi jech taje, ¿buchʼu jaʼ skʼoplal li Gog ta Magogue? Sventa jnaʼtike, skʼan jchantik li Vivliae xchiʼuk jnaʼtik buchʼu ti tstsak ta kʼop li steklumal Diose. Li Vivliae chalbe skʼoplal ti tstsakvan ta kʼop li Gog ta Magogue, «li ajvalil ta nortee» xchiʼuk ‹li ajvaliletik ta balumile› (Ezequiel 38:2, 10-13; Daniel 11:40, 44, 45; Apokalipsis 17:14; 19:19). Yaʼeluke jun noʼox skʼoplalik taje, maʼuk yuʼun oxib velta tstsakvanik ta kʼop, jaʼ noʼox ti jelel sbie. ¿Kʼu yuʼun jech chkaltik taje? Yuʼun li ta Vivliae chal ti skotol li jteklumetik ta Balumile ta skolta sbaik sventa stsakik ta kʼop li steklumal Diose. Mi laj une ta xlik li Armajedone (Apokalipsis 16:14, 16).

Mi la jkoʼoltastik skotol li tekstoetik ti chalbe skʼoplal ti chbat tstsak ta kʼop steklumal Jeova skotol li jteklumetik ta Balumile, jaʼ te chkakʼtik venta  ti maʼuk Satanas li Gog ta Magogue. Li Gog ta Magogue jaʼ skʼoplal jtsop jteklumetik. ¿Mi jaʼ van tsbeiltasatik yuʼun ‹ajvalil ta norte› li jtsop jteklumetik taje? Mu jnaʼtik lek, pe xuʼ van jech chkʼot ta pasel yuʼun xi ch-albat yuʼun Jeova li Gogue: «Chatots tal ta alumal ta norte banamil; chachiʼin tal epal cristianoetic ta ep lumetic xchiʼuc epal soldadoetic cajajtic ta caʼ; batsʼi ep chatalic» (Ezequiel 38:6, 15).

Koʼoltik kʼusi laj yal j-alkʼop Daniel ta stojolal li ajvalil ta norte eke: «Cʼalal chaʼay aʼyej chlic tal ta sloqʼuem cʼacʼal xchiʼuc ta nortee, ta xʼoch xiʼel ta yoʼnton. Jech toj tsots chlic scʼacʼal yoʼnton; batsʼi ep bochʼo chbat smil. Ta svaʼan naetic te ta oʼlol yuʼunic li nab xchiʼuc li chʼul vits te ta lequil banamile. Pero te noʼox tsta yorail ta xcham; muʼyuc bochʼo chtal coltaatuc yuʼun» (Daniel 11:44, 45). Li kʼusi laj yal li Daniele xkoʼolaj tajek xchiʼuk li kʼusi laj yal ta sventa Gog li ta slivroal Ezequiele (Ezequiel 38:8-12, 16).

¿Kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal mi laj xaʼox yichʼ tsakel ta kʼop li steklumal Diose? Xi chal li Daniel 12:1: «Cʼalal jaʼo jech chcʼot ta pasele, jaʼo chlic [ta Armajedon] li banquilal jʼalmantal Miguele [li Jesukristoe], jaʼ li bochʼo tscolta achiʼiltaque». Chal xtok ti «jaʼ yorail chlic tsots vocol cʼuuc sjalil [mukʼta tsatsal vokolil]. Li vocol chtale muʼyuc onoʼox bu jech cʼotem ta pasel cʼalal lic ayinuc li cristianoetique». Ta slajebal xa une, chal ti steklumal Diose chkolik «li bochʼotic tsacajtic ta vun sbiique». ¿Kʼusi skʼan xal li Daniel 12:1? Jaʼ ti chtal pojvanuk ta Armajedon li Jesukristoe, ti te xa onoʼox oy kʼuchaʼal ajvalil ta 1914. Ta Apokalipsis 19:11 kʼalal ta 21 koʼol chalbe smelolal ti kʼusi tspas Jesukristo kalal mi laj xaʼox yichʼ tsakel ta kʼop li steklumal Diose.

Pe, ¿buchʼu jaʼ skʼoplal li Gog xchiʼuk Magog chal ta Apokalipsis 20:8? Jaʼ skʼoplal skotol li buchʼutik ta stoy sbaik ta stojolal Jeova xchiʼuk ti tstsakik ta kʼop li yajtuneltak Dios li ta slajebal preva kʼalal mi tsuts xaʼox li jmil jabile. Li krixchanoetik taje ta skontrainik li steklumal Diose, jech ta spasik kʼuchaʼal la spas li Gog ta Magogue, jech oxal chichʼik lajesel yuʼun li Diose. Jech chichʼ lajesbel skʼoplalik yuʼun Dios jech kʼuchaʼal chichʼ lajesel li Gog ta Magog ta Armajedone (Apokalipsis 19:20, 21; 20:9). Jech oxal li ta Vivliae chal ti jaʼ Gog xchiʼuk Magog skotol li buchʼutik tstoy sbaik ta stojolal Dios kʼalal tstsuts xaʼox li jmil jabile.

Li stestigoutik Jeovae lek tajek xkaʼitik xchanel li Vivliae. Jaʼ yuʼun oy tajek ta koʼontontik snaʼel buchʼu jaʼ skʼoplal chkʼot «li ajvalil ta nortee». Pe buchʼuuk noʼox ti tsbeiltas li jtsop jteklumetik sventa tstsakutik ta kʼope, jnaʼojtik lek ti chichʼik tsalel xchiʼuk ti chichʼik lajesel li Gog ta Magog xchiʼuk li yajsoltarotake. Lek jnaʼojtik xtok ti Ajvalil kuʼuntik ti jaʼ li Jesukristoe ta spojutik xchiʼuk chakʼ xijkuxi ta jun achʼ balumil ti naka jun oʼontonal xchiʼuk lekilal xa noʼox oye (Apokalipsis 7:14-17).