Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Marso ta 2015

Jaʼ noʼox xuʼ xnupunik xchiʼuk li buchʼu «xchʼunoj Cajvaltique»: ¿mi kʼun van ta chʼunel li mantal taje?

Jaʼ noʼox xuʼ xnupunik xchiʼuk li buchʼu «xchʼunoj Cajvaltique»: ¿mi kʼun van ta chʼunel li mantal taje?

«Chixiʼ mi jtuk xa chikom-o, yuʼun muʼyuk jtaoj junuk stestigo Jeova ti xuʼ chinupun jchiʼuke

«Junantik keremetik ti maʼuk stestigotak Jeovae lek stalelalik. Lek yoʼontonik, chkʼuxubinvanik xchiʼuk tstsakvanik ta venta. Jech xtok, muʼyuk chopol chilik ti stestigoun Jeovae. Xchiʼuk jaʼ mas kʼupilik sba chkil xtok kʼuchaʼal li ermanoetike

Junantik ermanoetik ti muʼyuk to snup xchiʼilike jechtik yalojik kʼuchaʼal taje. Pe snaʼojik xtok ti jech tskʼan Jeova ti jaʼ noʼox xuʼ chnupunik xchiʼuk li buchʼutik ‹xchʼunoj Kajvaltik› li yajtuneltake. Taje jaʼ skʼan xal ti jaʼ noʼox xuʼ xijnupun xchiʼuk li jun stestigo Jeova ti yichʼoj xa voʼe (1 Corintios 7:39). Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun jech tsnopik li ermanoetik taje?

TI KʼU YUʼUN JECH TSNOPIKE

Junantike jech tsnopik yuʼun chalik ti jaʼ epik li tsebetik xchiʼuk ti jaʼ jutuk li keremetike. Ta epal lumetike jaʼ jech taje. Jech kʼuchaʼal li ta Coreae li ta sien stestigotak Jeovae 57 jaʼ ermanaetik xchiʼuk jaʼ noʼox 43 ti jaʼik ermanoetike. Li ta Colombia xtoke, ta sien stestigotak Jeovae 66 jaʼ ermanaetik xchiʼuk jaʼ noʼox 34 ti jaʼik ermanoetike.

Ta junantik lumetike, li totil meʼiletike nopem xaʼiik tskʼanbeik takʼin o matanaletik li kerem kʼalal tskʼan ch-ikʼbat junuk stsebike. Kʼalal maʼuk stestigotak Jeova li totil meʼiletike xuʼ van skʼanik epal takʼin o matanaletik ti toyolik stojole. Pe ep ermanoetike mu xtoj yuʼunik skotol li kʼusitik chichʼ kʼanele. Jech oxal, junantik ermanaetike tsnopik ti muʼyuk xa chnupunik xchiʼuk junuk stestigo Jeovae. * (Kʼelo li tsʼib ta yok vune.)

PATO AVOʼONTON TA STOJOLAL JEOVA

Mi jaʼ jech kʼotem ta nopel avuʼun junuk velta kʼuchaʼal  taje, vuleso ta ajol ti snaʼoj kʼu yelan chavaʼi aba li Jeovae (2 Crónicas 6:29, 30).

Akʼo mi jech, li Jeovae chalbutik ti jaʼ noʼox xuʼ xijnupun xchiʼuk li buchʼu jaʼ yajtunele. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun li stuke snaʼoj li kʼusi mas lek ta sventa jkuxlejaltike xchiʼuk tskʼan chchabiutik. Li Jeovae mu skʼan ti jta-o jvokoltik ta skoj li kʼusi chkʼot ta nopel kuʼuntike. Li ta skʼakʼalil j-alkʼop Nehemiase epal judioetike jaʼ nupun xchiʼukik li antsetik ti maʼuk yajtuneltak Jeovae. Jaʼ yuʼun li j-alkʼope la svulesbe ta sjolik li kʼusi kʼot ta stojolal li ajvalil Salomone. Laj yalanbe ti ep kʼanat yuʼun Jeova li Salomone xchiʼuk tikʼat ta ajvalil ta Israel. Pe li stuke jaʼ nupun xchiʼuk li antsetik ti muʼyuk yichʼojik ta mukʼ li Jeovae, ta skoj taje laj yakʼbeik saʼ smul Salomón li antsetike (Nehemías 13:23-26). Li Jeovae jaʼ noʼox tskʼan ti lekuk xbat li jkuxlejaltike. Jaʼ yuʼun chalbe yajtuneltak ti jaʼ noʼox xuʼ xnupun xchiʼukik li buchʼutik chtun ta stojolale (Salmo 19:7-10; Isaías 48:17, 18). Jnaʼojtik ti oy sderecho chalbutik li kʼusi xuʼ jpastike xchiʼuk li kʼusi mu xuʼ jpastike. Jech xtok, li tojobtaseletik chakʼbutike jaʼ noʼox sventa jlekilaltik, jech oxal ta jtojbetik ta vokol yuʼun jaʼ yakʼobil ta ilel ti skʼanojutike (Proverbios 1:5).

Mi jaʼ chanupun achiʼuk li buchʼu muʼyuk skʼanoj ta melel li Jeovae xuʼ van mu xa xakʼ xatun ta stojolal ta tsʼakal. Melel onoʼox ti mu xakʼan ti jechuk xkʼot ta pasele (2 Corintios 6:14). Vuleso ta ajol ti jaʼ sventa jlekilaltik skotol li tojobtasel chakʼbutik Jeovae. Yuʼun ep onoʼox yajtuneltak Jeova avi ti lek onoʼox li kʼusitik kʼotem ta nopel yuʼunike xchiʼuk xchʼunojik li tojobtasel taje. Pe jaʼuk li jlome muʼyuk jech spasojik taje.

¿MI KʼUN VAN TA CHʼUNEL LI MANTALE?

Jun ermana ta Australia ti Maggy sbie lik skʼopon sbaik xchiʼuk jun kerem ti maʼuk stestigo Jeovae. * (Kʼelo li tsʼib ta yok vune.) Li ermana taje chal ti ep ta velta la xchʼay sba ta tsobajel ta skoj ti chbat xchiʼuk li kereme. Ta skoj taje muʼyuk xa lek laj yil sba xchiʼuk li Jeovae. Yan ants ti Ratana sbi ti likem ta Indiae lik skʼop jun xchiʼil ta chanun. Vaʼun lik xchan Vivlia li kereme pe jaʼ noʼox sventa xchiʼin li tsebe. Li ants taje nupun xchiʼuk li kereme, ta tsʼakale laj yikta komel li Jeovae xchiʼuk la sjel li srelijione.

Jun ermana ti Ndenguè sbi ti likem ta Camerune kʼalal balunlajuneb toʼox sjabilale nupun xchiʼuk jun kerem ti maʼuk stestigo Jeovae. Li ermana taje albat ti xuʼ xtun-o ta stojolal li Jeovae. Pe kʼalal chib xaʼox xemana snupunele albat ti mu xa xbat li ta tsobajeletike. Li ermana taje chal ti stuk laj yaʼi sbae xchiʼuk ti chokʼita-o sbae. Laj yakʼ venta ti maʼuk xa tsnop stuk li kʼusi tspas ta xkuxlejale. Jech xtok, chopol chaʼi sba ta skotol velta ti jech la spase.

Xuʼ van xi chanope: «Oy ermanoetik ti nupunik xchiʼuk li buchʼutik maʼuk stestigotak Jeovae, pe lek yoʼontonik». Taje melel onoʼox. Pe mi lanupun xchiʼuk junuk krixchano kʼuchaʼal taje, ¿mi avamigo-o van li Jeovae? ¿Kʼu van yelan chavaʼi aba ti muʼyuk la achʼun li tojobtasel laj yakʼbot Jeova ti jaʼ sventa alekilale? Pe li kʼusi mas tsots skʼoplale, ¿kʼu van yelan chaʼi li Jeovae? (Proverbios 1:33.)

Ep tajek li buchʼutik chchʼunik li tojobtaseletik chakʼ Jeovae, vaʼun jaʼ noʼox ta xnupunik xchiʼuk li yajtuneltake. Yuʼun snaʼojik ti lek kʼusi chakʼ kʼotuk ta pasel mi jech la spasike xchiʼuk tskʼanik xtok ti xmuyubajuk yuʼunik li Jeovae. Jun skʼelobil ti tskʼan chchʼunbe smantal li Jeovae jaʼ li ermana ta Japón ti Michiko sbie, li yutsʼ yalale tskʼanik ox ti akʼo xnupun xchiʼuk li buchʼu maʼuk stestigo Jeovae. Jech xtok, chakʼ venta ti jaʼ xa chnupunik li yantik ermanaetike, pe jaʼuk li stuke chʼabal chmalij-o. Tsots laj yaʼi taje. Pe li kʼusi koltaate, jaʼ ti tsvules ta sjol ti mu persauk skʼan xnupun mi tskʼan chmuyubaje. Li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ ti xijtun ta stojolal li Jeovae, ti jaʼ li «Dios ti xmuyubaje» (1 Timoteo 1:11TNM). Li ermanae snaʼoj lek ti chakʼbutik Jeova li kʼusi oy ta koʼontontike. Jaʼ yuʼun chal ti mi oy buchʼu tskʼan chnupune, pe mi muʼyuk buchʼu staoj ti jaʼ yajtunel Jeovae, jaʼ mas lek ti mu to xnupune. Ta tsʼakale, li ermana Michikoe nupun xchiʼuk jun stestigo Jeova ti lek yoʼontone. Xmuyubaj tajek li kʼusi la spase, yuʼun la xchʼunbe smantal li Jeovae.

Oy ermanoetik xtok ti smalaojik sventa jaʼ xnupun xchiʼukik li buchʼu lek snup-o sbaike. Jech kʼuchaʼal li jun ermano ta Australia ti Bill sbie laj yal ta jamal ti oy kʼupil sba laj yil tsebetik ti  maʼuk stestigotak Jeovae. Pe muʼyuk onoʼox laj yakʼ ta ilel ti lek chile, yuʼun mu skʼan ti xnupun xchiʼuk li buchʼu maʼuk stestigo Jeovae. Ta tsʼakale kʼupil sba laj yil junantik ermanaetik, pe muʼyuk buchʼu xchʼunbat. Li Bille 30 jabil la smala jaʼ to ti la sta jun ermana ti koʼol li kʼusi oy ta yoʼontonik stael ta mantale. Chal ti muʼyuk kʼusi ta xchaʼnaʼe. Yuʼun xmuyubaj noʼox ta skoj ti koʼol chchol mantal xchiʼuk yajnile, ti chchanik Vivliae xchiʼuk ti koʼol chtunik ta stojolal Jeovae. Xchiʼuk tskʼupin xtok kʼalal te xchiʼuk li yamigotak yajnile, yuʼun chtunik ta stojolal Jeova ek. Kʼalal tstsak ta venta li tojobtaseletik ta Vivliae chal ti jaʼ la tstsatsub-o li snupunele.

TI KʼUSI XUʼ XAPAS YOʼ TO CHAMALA LI BUCHʼU LEK XANUP-OE

Mi muʼyuk to nupunemot ta skoj ti chakʼan chachʼunbe smantal li Jeovae, ¿kʼusi xuʼ xapas yoʼ to chamala li buchʼu lek xanup-oe? Xuʼ jaʼ xanop ti ep xmuyubaj Jeova kʼalal chil chakʼan chachʼunbe smantale (1 Samuel 15:22; Proverbios 27:11). Tskoltaot xtok ti xapasilan orasion sventa xavalbe ti kʼu yelan chavaʼi abae (Salmo 62:8). Mi chavakʼ persa stsalel komel li akʼel ta prevae xchiʼuk li kʼusitik chopol oy ta avoʼontone, mas me tstsatsub ti kʼu yelan xavil aba xchiʼuk li Jeovae. Vuleso ta ajol ti skʼanojot tajek li Jeovae. Xuʼ xa xapat avoʼonton ti snaʼoj li kʼusitik chtun avuʼune. Melel onoʼox ti muʼyuk chal ti chakʼbe snup xchiʼil junuk ermanoe, pe snaʼoj kʼuxi xuʼ skoltaot sventa xamuyubaje (Salmo 145:16; Mateo 6:32).

Xuʼ van jech chavaʼi aba kʼuchaʼal li Davide. Li jun veltae la skʼanbe tsots vokol li Jeovae yuʼun chat tajek yoʼonton, laj yalbe ti akʼo xa xkoltaat ta orae ‹yuʼun ch-alub xa li yoʼonton chaʼie› (Salmo 143:5-7, 10). Pe mu xalubtsaj. Malao akʼo stakʼbot aorasion li Jeovae. Kʼelo li Vivliae xchiʼuk nopbo skʼoplal li kʼusi chale. Mi jech chapase chavaʼibe smelol li kʼusi tskʼan Jeova ta atojolale xchiʼuk te chavakʼ venta ti kʼu yelan la skolta li yajtuneltak ta voʼnee. Taje jaʼ tskoltaot sventa xapat avoʼonton ta stojolal xchiʼuk ti xachʼunbe li smantale.

Li tsobobbaile toj tsots skʼoplal chilik li tojol kerem tsebetike. Yuʼun ep tskoltaik li utsʼ alaliletike xchiʼuk li yantike

¿Kʼusi mas xuʼ xapas yoʼ to chamala li buchʼu lek xanup-oe? Xuʼ xavakʼ persa ti xatsatsubtas ti kʼu yelan xavil abaik xchiʼuk li Jeovae xchiʼuk ti lekuk akʼoplale. Xchiʼuk xtok lekuk xavil aba xchiʼuk li yantike, akʼo ta ilel slekil avoʼonton, baxbolukot ta abtel xchiʼuk tukʼ tunan ta stojolal li Jeovae. Li talelaletik taje tsots skʼoplal sventa oyuk muyubajel li ta nupunele (Génesis 24:16-21; Rut 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Proverbios 31:10-27). Baxbolukot ta cholmantal xchiʼuk paso abtelaletik ta tsobobbail. Taje jaʼ tskoltaot sventa lekuk xbat ta nopel avuʼun li kʼusi chapase. Ta skoj ti chtun ta prekursor li Bille, mu jaluk laj yaʼi ti kʼu sjalil chʼabal snup xchiʼile.

Tsots skʼoplal ti xichʼ chʼunbel smantal li Jeovae xchiʼuk ti jaʼ noʼox xijnupun xchiʼuk li buchʼu «xchʼunoj Cajvaltique». Mi jaʼ chijnupun xchiʼuk li buchʼu jaʼ stestigo Jeovae ta xkakʼtik ta ilel ti kichʼojtik ta mukʼe xchiʼuk jech ta xijmuyubaj. Li buchʼu ta skotol yoʼonton ta xchʼunbe smantal li Jeovae, li Vivliae ta xal ti chmuyubaj-o sbatel osile (Salmo 112:1, 3). Jaʼ yuʼun, mu me xchʼay ta ajol li mantal chakʼ Jeova ti jaʼ noʼox xuʼ xanupun achiʼuk li buchʼu «xchʼunoj Cajvaltique».

^ par. 7 Li ta xchanobil liʼe jaʼ ta xkalbetik batel skʼoplal li kʼusi tsnop li tsebetike. Pe li tojobtaseletik chichʼ alele chtun yuʼunik xtok li keremetike.

^ par. 13 Jlom biiletike jelbil.