Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jun matanal ti muʼyuk toʼox smalaojike

Jun matanal ti muʼyuk toʼox smalaojike

LI TA lum Nagoya (Japón) echʼ jun tsobajel ti tsots skʼoplal ta 28 yuʼun avril ta 2013. Mas ta 210 mil krixchanoetik la skʼupinik li tsobajel taje, junantike te skʼelojik li buchʼu chetʼes mantale, li yane ta Internet la skʼelik. Li ta tsobajel taje ay Anthony Morris ti chtun li ta Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun Stestigotak Jeovae. Te laj yal jun mantal ti bu laj yakʼ ta ilel jlik achʼ livro ta japonés kʼop ti jaʼ sbi La Biblia: el Evangelio según Mateo. ¡Ep tajek xmuyubajik li ermanoetike yuʼun jal tajek la xtʼax skʼobik!

Li livro ti yichʼoj 128 pajinae jaʼ yichʼoj li Evanjelio yuʼun Mateoe, te laj yichʼ lokʼesel ta Traducción del Nuevo Mundo. Li ermano Morrise laj yal ti tsots skʼoplal li livro taje xchiʼuk laj yal ti jaʼ laj yichʼ pasel sventa xichʼik koltael li japonesetike. ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal li livro taje? ¿Kʼu yuʼun persa laj yichʼ pasel? ¿Kʼu yelan la xchʼamik li japonesetike?

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL LI LIVRO TAJE?

Ep buchʼutik labal laj yilik ti kʼu yelan tsʼibabil li livro taje. Li japonés kʼope xuʼ ta akʼol kʼalal ta olon xichʼ tsʼibael xchiʼuk stakʼ tsʼibael ta tsʼetkʼob kʼalal ta batsʼikʼob. Li avie jutuk mu skotoluk li vunetik ta japonese xcholet chlik stsʼibaik ta tsʼetkʼob kʼalal ta batsʼikʼob, jech kʼuchaʼal li ta tsotsile. Li vunetik tslokʼes li stestigotak Jeova ta japonés eke jaʼ jech tsʼibabil. Pe jaʼuk li livro taje xcholet yichʼoj tsʼibael yalel, jech kʼuchaʼal tstsʼibaik li periodikoetik xchiʼuk li yan vunetik ta japonese. ¿Kʼu yuʼun jech laj yichʼ tsʼibael? Yuʼun jaʼ mas kʼun chaʼiik skʼelel li epal japonesetike. Jech xtok, li kʼu yelan tsʼibabil tal li jaypʼel kʼop ta yakʼol jujun pajina li ta Vivliae chtun kʼuchaʼal sbikʼtal bitak ta yut li livroe taje. Kʼalal jech taje, li buchʼutik tskʼelike ta anil noʼox chaʼibeik smelolal li butik tsotsik skʼoplale.

Kʼalal la xchʼam slivroik li ermanoetike ta anil noʼox lik skʼelik. Xi laj yal jun ermana ti mas xa ta 80 sjabilale: «Ep xa ta velta jkʼeloj sliklej li slivroal Mateoe, pe koliyal li sbikʼtal bitak li livro liʼe xchiʼuk ti xcholet yichʼoj tsʼibael yalele, mas xa laj kaʼibe smelolal li Mantaletik ta Vitse». Jun ermana ti tseb toe xi laj yal eke: «Ta jun noʼox velta la jkʼel-o skotol. Akʼo mi jaʼ nopem xkaʼi skʼelel vunetik ti chichʼ kʼelel ta tsʼetkʼob kʼalal ta batsʼikʼobe, jnaʼoj onoʼox ti jaʼ mas lek chaʼiik skʼelel epal krixchanoetik kʼalal xcholet yalel tsʼibabile».

JLIK LIVRO SVENTA LI JAPONESETIKE

Li livro taje ep chtun yuʼunik li japonesetike. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun akʼo mi ep buchʼutik mu snaʼik mas ta sventa li Vivliae oy ta yoʼontonik skʼelel. Li buchʼutik muʼyuk toʼox Svivliaike, xuʼ xa skʼelik jvokʼuk li avie.

Pe, ¿kʼu yuʼun jaʼ laj yichʼ tʼujel li slivroal Mateoe? Yuʼun kʼalal chaʼibeik skʼoplal Vivlia te ta Japone, jutuk mu skotolikuk jaʼ chtal ta sjolik li Jesucristoe. Yuʼun li ta Evanjelio yuʼun Mateoe chalbe skʼoplal kʼalal ayan li Jesuse, li smoltotake, li Mantaletik ta Vits ti lek ojtikinbile xchiʼuk li tsotsik skʼoplal albil  kʼopetik sventa slajebal kʼakʼale. Epal krixchanoetik ta Japone lek chaʼiik li loʼiletik taje.

Li ermanoetike lek tajek chaʼiik yakʼel ta cholmantal li livro taje xchiʼuk kʼalal chbat xchaʼvulaʼanik li krixchanoetik ti chkʼot ta yoʼontonik li mantale. Xi laj yal li jun ermanae: «Avie mas xa kʼun ta yalbel Skʼop Dios li krixchanoetike. Kʼalal jaʼo laj kichʼkutik akʼbel li livroe, jaʼo laj kiktabe komel xtok jun krixchano».

¿KʼU YELAN LA XCHʼAMIK LI JAPONESETIKE?

Li ta Japone, xi onoʼox nopoltik chalik li krixchanoetike: «Ochanic batel ta biqʼuit be», «Mu me xavacʼbeic chitometic li natsʼil ti toyol stojole» o «Mu me xloʼilaj avoʼntonic ta sventa yocʼomal» (Mateo 6:34; 7:6, 13). Pe ep buchʼutik mu snaʼik ti jaʼ laj yal Jesucristo li kʼusitik taje. Jaʼ yuʼun li ermanoetike mas kʼun chaʼiik yakʼel ta ilel ta achʼ livro li loʼiletik taje. Labal to chaʼiik li krixchanoetike, yuʼun chalik ti oy onoʼox ta yoʼontonik skʼelel li Vivliae, akʼo mi jun noʼox velta.

Li ermanoetike chalik ti kʼalal chbat xchaʼvulaʼanik li krixchanoetik ti la xchʼamik li livroe, ch-albatik la ti ta anil noʼox la skʼelike. ¡Jlome sliklejal xaʼox skʼelojik! Jun vinik ti mas xa ta 60 sjabilale xi laj yalbe jun ermanoe: «Ep xa ta velta la jkʼel xchiʼuk ep la stijbun koʼonton. ¿Mi xuʼ to xachanubtasun mas ta sventa li Vivliae?».

Li ermanoetik xtoke chakʼik kʼalal chcholik mantal ta buyuk noʼox xchiʼuk li grupoe. Jun ermanae laj yakʼbe skoreo elektroniko jun tseb ti la xchʼam li jlik livroe. Jun ora ta mas tsʼakale, li tsebe la stakbe batel jun koreo li ermanae xchiʼuk laj yalbe batel ti laj xa skʼel jutuk li livroe xchiʼuk laj yalbe ti tskʼanbe mas yaʼyejale. Kʼalal echʼ xaʼox jun xemanae lik xchan Vivlia, ta jelavele lik batuk ta tsobajeletik.

Li tsobobbailetik ta Japone yichʼojik xa mas ta jun miyon 600 mil li livro taje. Li stestigotak Jeovae ta smilal noʼox tspukik jujun u. Li ta slikeb loʼil ta livroe te chal kʼusi oy ta yoʼontonik li ermanoetik ti la spasike, xi chalike: «Oy ta koʼontonkutik ti kʼalal chakʼelik li livro liʼe x-ayan mas ta avoʼontonik xchanel li Vivliae».