LI TA jteklum ti Pittsburgh sbi avi ta Estados Unidose, lik xchanik Vivlia jtsop krixchanoetik ta 1870 ti jaʼ beiltasatik yuʼun Charles Russell. La xchanbeik skʼoplal li chanubtasel ta sventa li pojelale, koliyal taje laj yaʼibeik smelolal ti tsots skʼoplal sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeovae. Solel muyubajik kʼalal laj yaʼibeik smelolal ti xuʼ xkolik xchiʼuk ti xuʼ xkolik ek li buchʼutik muʼyuk to yaʼiojik ta sventa pojelale. Li kʼusi laj yaʼibeik smelolale jaʼ tijbat-o yoʼontonik ta spasel jujun jabil li snaʼobil slajel Cristoe (1 Corintios 11:23-26).

Li ta revista lik slokʼes Russell ti Zionʼs Watch Tower (La Torre del Vigía de Sión) sbie te laj yal ti skʼanojutik tajek Jeova kʼalal laj yakʼ li pojelale. Li revista taje jaʼ laj yalbe skʼoplal ti kʼalal tspasik li Snaʼobil slajel Cristoe «jaʼo yorail ti tsots skʼoplale», jaʼ yuʼun laj yalbe krixchanoetik ti akʼo spasilanik jech li ta Pittsburgh o ta yantik bu, akʼo mi juteb tstsob sbaik. Laj yal xtok ti «akʼo mi jaʼ noʼox chib o oxib ti koʼol xchʼunojike» o mi stuk noʼox ti bu oye «te onoʼox oy li Cristo ta stojolalike».

Ta jelavel jutuke, mas xaʼox ep chbat krixchanoetik jujun jabil ta Snaʼobil slajel Cristo li ta jteklum taje. Xi chal li takel ta ikʼel sventa Snaʼobil slajel Cristoe: «Te chata krixchanoetik ti xmuyubajik noʼoxe xchiʼuk lek chʼambil chakʼotik». Li Jchanolajeletik ta Vivlia li ta jteklum taje ta slekil yoʼonton ta xchʼam ta snaik xchiʼuk chakʼbeik sveʼel li ermanoetik ti te chkʼotike. Li ta yorail Snaʼobil slajel Cristo ta sjabilal 1886 laj yichʼ pasel jun tsobajel ti jalij jayibuk kʼakʼal ti «Reunión General» la sbiine. Xi laj yal li revista Watch Tower sbie: «Talanik mi akʼanojik li Kajvaltike, li yermanotake xchiʼuk li kʼusi melel ta sventae».

Svunal kʼuxi ta jelubtasel pan xchiʼuk vino li ta Tabernáculo ta Londrese

Li Jchanolajeletik ta Vivliae oy jayibuk jabil la spasik asambleaetik ta Pittsburgh. Taje jech la spasik ta skoj li buchʼutik chtalik ta Snaʼobil slajel Cristo ti yakʼoj xchʼunel yoʼontonik ta sventa li pojelale. Ta kʼunkʼun epajik batel li Jchanolajeletik ta Vivliae, jech xtok epajik li buchʼutik chkʼotike, jaʼ yuʼun ta butikuk xa noʼox tspasik ta spʼejel Balumil li Snaʼobil slajel Cristoe. Jun ermano ti Ray Bopp sbie te toʼox oy ta jun eclesia o tsobobbail ta Chicago. Li ermano taje laj yal ti ta sjabilaltik batel 1910 chichʼ toʼox la jayibuk ora sjelubtasel li pan xchiʼuk vinoe, yuʼun la jutuk mu skotolikuk ta sveʼik li pane xchiʼuk ta xuchʼik li vinoe.

Li jchanolajeletik ta Vivliae snaʼojik ti Jesuse la stunes vino li ta Snaʼobil slajele, akʼo mi jech oy kʼu sjalil ti laj yichʼ alel ta revista Watch Tower ti jaʼ lek akʼo yichʼ tunesel yaʼlel tsʼusub o yaʼlel takintasbil tsʼusub ti lakanbile. Taje jech la spasik ta sventa li buchʼutik oy toʼox svokolik ta uchʼ poxe. Pe oy vino xtok ta sventa li buchʼutik jaʼ mas lek chilik ti jaʼ akʼo xichʼ tunesele. Ta tsʼakale, li Jchanolajeletik ta Vivliae laj yaʼibeik smelolal ti skʼan mu xakʼbeik skap li vino tstunesik ta Snaʼobil slajel Cristoe, yuʼun jaʼ skʼelobil xchʼichʼel li Jesuse.

Vun xchiʼuk uni lapis ti jelav ta jujun chukinab sventa snaʼik jayib ayik li ta Snaʼobil slajel Cristo ta jun chukinab ta Nicaraguae

 Li ta Snaʼobil slajel Cristoe solel ch-akʼbat snopik tajek ti kʼu yuʼun cham li Cristoe. Pe ta junantik tsobajeletike solel chat tajek yoʼontonik kʼalal jaʼo ch-echʼ li mantal sventa li Snaʼobil slajel Cristoe, jaʼ yuʼun kʼalal naka noʼox chlaj li tsobajele mu xa kʼusi chalik komel li ermanoetike. Ta skoj taje li livro Jehová ti lokʼ ta 1934 te laj yal ti skʼan jun noʼox yoʼonton x-echʼ yuʼunik li Snaʼobil slajel Cristoe, ti skʼan mu xat yoʼontonike. Laj yal xtok ti mu jaʼuk snopbeik skʼoplal li kʼusitik kʼux pasbat kʼalal laj yichʼ milel li Jesuse, ti jaʼ akʼo snopik ta sventa ti lik ajvalilajuk ta 1914.

Jtsop ermanoetik ti te la spasik Snaʼobil slajel Cristo ti bu ikʼbilik batel ta tsatsal abtelal ta Mordvinia (Rusia) ta 1957

Li ta 1935 lik vinajuk buchʼutik jaʼik li «epal cristianoetic» chal ta Apocalipsis 7:9. Ta skoj taje ep kʼusitik jel. Yuʼun chichʼ toʼox nopel ti «epal cristianoetic» taje muʼyuk toʼox la mas yakʼoj ta yoʼontonik Dios manchuk mi yakʼoj sbaik ta stojolal. Pe li ta jabil taje laj yaʼibeik smelolal ti jaʼ jtsop tukʼil yajtuneltak Jeova ti chnakiik ta Balumile. Ta jelavel jutuke, xi laj yal kʼalal laj xaʼox snopbe lek skʼoplal li ermano Russell Poggensee: «Li Jeovae muʼyuk stunesoj-o xchʼul espiritu ta jtojolal sventa x-ayan ta koʼonton ti xibat li ta vinajele». Jaʼ yuʼun muʼyuk xa la sveʼ pan xchiʼuk ti xuchʼ vino li ermano taje, jech la spasik epal ermanoetik ek. Akʼo mi jech, muʼyuk laj yikta sbaik-o li ta Snaʼobil slajel Cristoe.

Kʼalal jaʼo la spasik li Snaʼobil slajel Cristo li vaʼ kʼakʼale, li Jchanolajeletik ta Vivliae la slikesik jun kampanya sventa cholmantal. Ti jech la spasike, jaʼ la sventa xakʼik ta ilel ti tstojik ta vokol li matanal pojelal laj yakʼ Jesuse. Li ta 1932 li vun ti Bulletin sbie, laj yal ti skʼan mu «chʼuluk xa tajek xaʼi sbaik» li yajtsʼaklomtak Cristoe. Ti skʼan xcholik mantale, ti mu jaʼuk noʼox chbatik li ta Snaʼobil slajel Cristoe. Jech xtok, skʼan baxbolikuk ta xcholel li lekil aʼyej ta Vivliae. Ta 1934 li Bulletin sbie la skʼan ti oyuk buchʼutik xkoltavanik sventa xcholik li mantale. Li sbi li mantal taje jaʼ «¿Mi ta van xijkʼotutik jmil li ta yorail Snaʼobil slajel Cristoe?». Li Informador sbie xi laj yal ta sventa li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele: «Jaʼ noʼox me chamuyubajik mi chacholik li mantale». * (Kʼelo li tsʼib ta yok vune.) Ta jelavele, xuʼ xa skʼupinik xcholel mantal ek li buchʼutik ta xkuxiik ta Balumile.

Kʼalal stuk te oy ta jun chukinab li Harold King la stsʼiba kʼejojetik xchiʼuk nichimal kʼopetik ti chalbe skʼoplal Snaʼobil slajel Cristo

Li stestigotak Jeovae toj tsots skʼoplal chaʼiik li Snaʼobil slajel Cristoe. Jaʼ yuʼun ta xbatilanik akʼo mi tsnuptanik vokoliletik bakʼintik kʼalal chbatike. Jun skʼelobil taje, jaʼ li kʼusi kʼot ta stojolalik ta 1930 li Pearl English xchiʼuk li xvixe, yuʼun 80 kilometro xanavik sventa xbatik li ta Snaʼobil slajel Cristoe. Li yan xtoke, jaʼ li kʼusi kʼot ta stojolal li misionero Harold King ti stuk te laj yichʼ tikʼel ta jun chukinab ta Chinae, li ta chukinab taje te la stsʼiba kʼejojetik xchiʼuk nichimal kʼopetik ti chalbe skʼoplal li Snaʼobil slajel Cristoe. Kʼalal la spas li Snaʼobil slajel Cristoe la stunes aros sventa spas li pane xchiʼuk la stunes jtos ikʼal sat teʼ ti grosella sbi sventa spas li vinoe. Li ermanoetik ta slokʼeb Kʼakʼal ta Europa, li ta Centroamérica xchiʼuk ta Africae spasojik Snaʼobil slajel Cristo kʼalal jaʼo oy paskʼopetike xchiʼuk kʼalal jaʼo chichʼik nutsele. Mu ventauk bu nakalutik o kʼusitik yakal ta jnuptan ta jkuxlejaltik jkotoltik ta onoʼox xkichʼtik ta mukʼ Jeova xchiʼuk Jesús li ta yorail Snaʼobil slajel Cristoe.

^ par. 10 Li vun ti Bulletin sbie ta tsʼakale jel sbi. Li ta españole, Informador la sbiin. Li avie Kabteltik sventa Dios sbi.