Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

¿Mi xvul ta ajol?

¿Mi xvul ta ajol?

¿Mi akʼupinoj skʼelel Li Jkʼel osil ta toyole, ti achʼik to lokʼem tale? Mi jeche, paso preva mi xtakʼ avuʼun li kʼusitik liʼe:

¿Mi xuʼ xchʼamik yajtsʼaklomtak Cristo ti chichʼ chikʼel li animaetike?

Li snopel ta sventa mi chichʼ chikʼel jun animae maʼuk noʼox skʼan tsakel ta venta li kʼusi ta jkʼantike. Li Vivliae muʼyuk chalbe lek tajek skʼoplal ta sventa taje, pe chalbe skʼoplal kʼalaluk cham li ajvalil Saúl xchiʼuk li skerem Jonatane, li j-israeletike la xchikʼbeik sbekʼtal stakopal xchiʼuk la smukbeik li sbakiltake (1 Sam. 31:2, 8-13) (15/6, paj. 7).

¿Kʼuxi jnaʼtik ti maʼuk ta smul Dios ti oy kʼusi chopol tsnuptan li krixchanoetike?

Li Jeovae tukʼ skotol kʼusi tspas; mu snaʼ x-epalkʼopoj, melelik skotol kʼusi chal, oy slekil yoʼonton xchiʼuk chkʼuxubinvan (Deut. 32:4; Sal. 145:17; Sant. 5:11) (1/7, paj. 4).

¿Kʼusi vokoliletik tsnuptanik li buchʼutik chbat tunikuk ta yan lum ti bu chtun mas jcholmantaletike?

Oxib vokoliletik ti xuʼ van jaʼ liʼe: 1) lek noʼox sba kuxlejalil, 2) chakʼ at-oʼonton xchiʼuk 3) kʼalal chijnopaj ta stojolal ermanoetik ti yan-o stalel xkuxlejalike. Li buchʼutik chkuch yuʼunik taje chichʼik epal bendision (15/7, paj. 4, 5).

¿Kʼu yuʼun la spʼajik José li sbankiltake?

Li Jacobe jaʼ mas lek chchabi li Josee, taje jaʼ jun srasonal, yuʼun la skʼelanbe jlik natil kʼuʼil ti lek kʼupil sbae xchiʼuk ti nat skʼobe. Li sbankiltake itʼixajik, vaʼun la xchonik batel ta mosoil (1/8, paj. 11-13).

¿Kʼu yuʼun lek ta tunesel xchiʼuk toj kʼunik ta tunesel li achʼik tratadoe?

Skotol li tratadoetik lokʼe koʼol yelan laj yichʼ pasel. Li jujulik tratadoe chakʼ akʼo jkʼeltik jun teksto ta Vivlia xchiʼuk oy sjakʼobil. Mu ventauk kʼusi tstakʼ li yajval nae, xuʼ xkakʼbetik yil tratado sventa xkakʼbetik yil li kʼusi chal li Vivliae. Jech xtok xuʼ jtʼujtik junuk sjakʼobil sventa xichʼ takʼel mi bat jchaʼvulaʼantike (15/8, paj. 13, 14).

¿Kʼusi jaʼ li Peshitta siriacoe?

Jaʼ jtos kʼop ta arameo, li kʼu yelan chichʼ tsʼibael li kʼop siriacoe lik yichʼ tunesel mas ta siglo 2 o 3. Xuʼ van jaʼ ta siríaco kʼop li baʼyel laj yichʼ jelubtasel li jayvokʼ Tsʼibetik ta Griego Kʼop ti chalbe skʼoplal Cristoe. Li Vivlia ta siriacoe laj yichʼ ojtikinel kʼuchaʼal Peshitta (1/9, paj. 13, 14).

¿Kʼusi xuʼ spas totil meʼiletik sventa xchabi lek li yalab xnichʼnabike?

Tsots skʼoplal ti xavaʼiik li kʼusi chalike, vaʼun chavojtikinik. Li totil meʼiletike skʼan smakʼlin ta mantal li yalab xnichʼnabike xchiʼuk ta slekil yoʼonton skʼan sbeiltasik, mas to kʼalal oy kʼusi xnaʼetik ta sventa li mantale (15/9, paj. 18-21).

¿Kʼusitik chakʼbe slajeb li Ajvalilal yuʼun Diose?

Li chameletike, li lajelale, ti chʼabal abtelale, li paskʼope, ti chʼabal veʼlile xchiʼuk li povreale (1/10, paj. 6, 7).

¿Kʼusi trato laj yichʼ pasel ti chal Vivlia ti chakʼ x-ajvalilaj yantik xchiʼuk li Cristoe?

Kʼalal laj xaʼox spasik li kʼin Koltaele, li Jesuse la spas jun trato xchiʼuk li tukʼil yajtakboltake: jaʼ li trato ta sventa Ajvalilal yuʼun Diose (Luc. 22:28-30). Li trato taje jaʼ laj yakʼ ta ilel ti ch-ajvalilajik xchiʼuk te ta vinajele (15/10, paj. 16, 17).

Alo chib skʼelobil ti chakʼ ta ilel ti oy li Satanase.

Li Vivliae chal ti loʼilaj xchiʼuk Jesús sventa xakʼ ta prevae. Li Diabloe loʼilaj xchiʼuk Dios li ta skʼakʼalil Jobe. Li loʼiletik taje chakʼ ta ilel ti oy ta melel li Satanase (1/11, paj. 4, 5).

¿Buchʼutik jaʼik li «jun jteklum ta sventa li sbie» ti laj yalbe skʼoplal Santiago li ta Hechos 15:14?

Jaʼ li yajtsʼaklomtak Cristo ti judioetik xchiʼuk maʼuk judioetik ti la stsob talel Dios kʼuchaʼal li «[stsʼunubal] xa li bochʼo tʼujbil yuʼun Diose [...]. Yuʼun jech acʼo [s]pucbeic batel li cʼusitic toj lec la spas Diose, ti laj [yikʼ] loqʼuel ta icʼal osile» (1 Ped. 2:9, 10) (15/11, paj. 24, 25).

¿Bu xkom li Timgade, xchiʼuk kʼusi nopem xaʼiik spasel li jnaklejetik tee?

Li Timgade jaʼ jun lum ta Roma ti te xkom ta stukʼil snorteal Africae (avie jaʼ xa Argelia). Jun skʼelobil ti kʼusi xchʼunojik junantik jnaklejetik tee jaʼ ti te la staik kʼusi tsʼibabil ti mukajtik ta lume: «Li nutsol, atimol, tajimol, tseʼimole. ¡Jaʼ mero kuxlejal maʼ taje!». Li kʼusi tsnopik ta sventa li kuxlejal taje xkoʼolaj kʼuchaʼal chal li ta 1 Corintios 15:32 (1/12, paj. 8-10).