Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li kʼusi chaval chapase: ¿mi xuʼ xachi, ti tsʼakal mu xuʼ xachie?

Li kʼusi chaval chapase: ¿mi xuʼ xachi, ti tsʼakal mu xuʼ xachie?

Nopo avaʼi ta sventa liʼe. Jun mol ta tsobobbail ti oy yabtel ta Komite ti Tsbeiltasvan batel ta Ospitaletike laj yalbe jun kerem ta stsobobbail ti chlokʼ xchiʼuk ta cholmantal li ta domingo ta sobe. Pe kʼalal kʼot skʼakʼalile, kʼoponat tal yuʼun jun ermano ti laj la ta karo li yajnile. Ta anil noʼox laj yikʼik batel ta ospital. Li ermanoe laj yalbe li mol ta tsobobbail ti akʼo xkoltaat ta saʼel junuk doktor sventa xichʼ operasion yajnil ti mu stunesik chʼichʼe. Ta skoj taje la sutes ye xchiʼuk li kereme sventa jaʼ chbat skolta li nupultsʼakal ti oy tsots svokolike.

Nopo ta sventa liʼ xtoke. Jun nupultsʼakal chikʼ ta veʼel jun meʼil ti stuk tstsʼites chaʼvoʼ yalabtake sventa jmoj chchʼay yoʼontonik jlikeluk. Kʼalal laj yalbe yalabtake xmuyubajik tajek. Mu xa smalaik xkʼot skʼakʼalil taje. Akʼo mi jech, kʼalal jun xaʼox kʼakʼal skʼane, li nupultsʼakal taje la skʼoponik li meʼil ti chikʼik ox ta veʼele ti mu xa xuʼ yuʼunik ta skoj ti oy kʼusi kʼot ta pasele. Ta tsʼakale laj yaʼi ti kʼusi kʼot ta pasel li meʼile. Yuʼun ikʼatik yuʼun yamigoik li nupultsʼakal li vaʼ kʼakʼal taje, vaʼun la xchʼamik.

Melel onoʼox ti yajtsʼaklomutik Cristoe skʼan melel xijkʼopoj. Kʼalal chkakʼ ketik ta jpastik kʼusie skʼan me meleluk maʼuk ti ta tsʼakal mu xuʼ xijchie (2 Cor. 1:18). Pe jech kʼuchaʼal laj yakʼ ta ilel li chib skʼelobile, mu koʼoluk li kʼusitik chkʼot ta pasele. Bakʼintike oy kʼusi tsots skʼoplal chkʼot ta pasel ti jaʼ yuʼun ta jsutes ketike. Jun veltae, jaʼ jech kʼot ta pasel ta stojolal li jtakbol Pabloe.

¿MI MUʼYUK XKʼOT XKʼOPOJ LI PABLOE?

Kʼalal jaʼo te oy ta Éfeso ta sjabilal 55 li Pabloe, kʼalal yoxibal xaʼox velta chchol mantal ta misioneroale tskʼan ox chbat ta Corinto ti te ch-echʼ xtuchʼ li nab Egeoe, vaʼun te chlik batel ta Macedonia. Kʼalal tsut xaʼox batel ta Jerusalene, la snop tsvulaʼan tsobobbail ta Corinto ta xchibal velta, xuʼ van jaʼ sventa xichʼ batel li matanal takʼin stsobojik ti ta yutsil yoʼonton chakʼik sventa skoltaik li ermanoetik ta Jerusalene (1 Cor. 16:3). Jaʼ jech chakʼ ta ilel ta 2 Corintios 1:15, 16, xi chale: «Ta sventa ti jech jchʼunoje, jech ta jcʼan ox voʼoxuc baʼyuc te ch-echʼ jqʼueloxuc tal ti cʼalal lital liʼ ta Macedonia banamile, xchiʼuc te ch-echʼ jqʼueloxuc noxtoc ti cʼalal chisut batele, yuʼun jech xuʼ chataic chib velta xcuxetel avoʼntonic. Tsʼacal xuʼ chacoltaicun batel ti cʼalal chisut batel ta Judea banamile».

Yaʼeluk li Pabloe laj xa onoʼox yalbe batel ta jun karta ermanoetik ta Corinto ti kʼusi tskʼan tspase (1 Cor. 5:9). Pe ta tsʼakal jutuke, kʼalal laj xaʼox stsʼiba li karta taje, li Cloe xchiʼuk li  buchʼutik te oyik ta snae laj yalbeik Pablo ti oy tsots skʼopik li tsobobbail ta Corintoe (1 Cor. 1:10, 11). Ta skoj taje la sjel li kʼusi snopoj toʼox tspase, vaʼun la stsʼiba li Baʼyel karta sventa jcorintoetik ti jech ojtikinbil avie. Li ta karta taje ta slekil yoʼonton te la stukʼibtas xchiʼuk laj yalbe mantal li ermanoetike. Jaʼ te laj yal xtok ti la sjel ti kʼu yelan snopoj toʼoxe ti baʼyel chbat ta Macedoniae xchiʼuk ti jaʼ to ta tsʼakal chbat li ta Corintoe (1 Cor. 16:5, 6). *

Kʼalal la xchʼamik yajtsʼaklomtak Cristo ta Corinto li kartae, junantik «mucʼtiquil jcholcʼopetic» ti yichʼojik ta mukʼ ta alel li tsobobbaile laj yalik ti mu la xkʼot xkʼopoj li Pabloe. Kʼalal la spak skʼoplale, xi la sjakʼ li Pabloe: «Cʼalal jech jnopoj ox ta jpase, ¿me chanopic ti toj anil la jnope? ¿Me chanopic ti ta sventa noʼox jbecʼtal jech ta jpas jech chac cʼu chaʼal tspas li cristianoetic ti chalic “xuʼ” xiic; tsʼacal “mu xuʼ” xiique?» (2 Cor. 1:17; 11:5).

¿Mi ta anil noʼox la snop kʼusi tspas li Pabloe? ¡Moʼoj ta melel! Li jpʼel kʼop ti chichʼ jelubtasel «ti toj anil la [jnop]» xie jaʼ skʼan xal ti mu xuʼ jpat koʼontontik ta stojolale xchiʼuk jaʼ xuʼ xichʼ albel skʼoplal jun krixchano ti mu xkʼot ta pasel yuʼun li kʼusi chale. Xi laj yal li Pabloe: «¿Me chanopic ti ta sventa noʼox jbecʼtal jech ta jpas[?]». Li sjakʼobil laj yal li Pabloe jaʼ akʼbat snopik jechuk jcorintoetik ti mu ta aniluk noʼox la snop sventa jech kʼot ta nopel yuʼun taje.

Xi la spak skʼoplal Pablo ta sventa li kʼusi albat ta stojolal ti mu jechuke: «Jaʼ tuqʼuil testigo cuʼuncutic li Diose. Snaʼoj ti muʼyuc baqʼuin xcalcutic ta atojolic “xuʼ” xichicutic, ti tsʼacal “mu xuʼ” xichicutique» (2 Cor. 1:18). Ta melel, li Pabloe muʼyuk ay svulaʼan Corinto ta skoj li yermanotak tee. Li ta 2 Corintios 1:23 laj yal ti jel li kʼusi snopoj toʼox tspase, taje jaʼ ta sventa slekilalik. Yuʼun jaʼ jech xuʼ sjel stalelalik kʼalal skʼan toʼox xbat kʼelatikuk yuʼun li Pabloe. Kʼalal te toʼox oy li ta Macedoniae li Pabloe albat yuʼun Tito ti koltaat jcorintoetik li karta la stak batele, yuʼun laj yaʼibeik smelolal ti chopol li kʼusi yakalik spasele, vaʼun albat yuʼun Tito ti la sutes yoʼontonike. Taje jaʼ muyubaj-o tajek li Pabloe (2 Cor. 6:11; 7:5-7).

TI «JECHUC» XIJCHI KʼALAL TA JKʼOPONTIK DIOSE

Li smul la snopbeik li Pabloe te smakojbe skʼoplal ek ti mi mu meleluk li kʼusi chal kʼalal mu toj masuk tsots skʼoplale, jaʼ noʼox jech ek kʼalal chchol mantale. Akʼo mi jech, li Pabloe la svulesbe ta sjol jcorintoetik kʼalal laj yalbe li lekil aʼyej ta sventa li Jesucristoe. Xi laj yalanbee: «Li Jesucristo Xnichʼon Diose, jaʼ ti la jcholboxuc avaʼyic scʼoplal jchiʼuc Silas jchiʼuc Timoteoe, leʼe mu snaʼ xal “xuʼ”; tsʼacal chal “moʼoj”. Li stuque puru melel cʼusi chal» (2 Cor. 1:19). Li Pabloe jaʼ la xchanbe li Jesucristoe ti stakʼ jpat koʼontontik ta stojolale. Ti kʼu sjalil kuxie xchiʼuk ti kʼu sjalil la xchol mantale, persa onoʼox jaʼ laj yal li kʼusi melele (Juan 14:6; 18:37). Mi melel xchiʼuk mi xuʼ jpat koʼontontik ta sventa li kʼusi laj yal Jesuse jaʼ jech xuʼ jpat koʼontontik ta sventa li kʼusi laj yal Pablo eke, yuʼun jaʼ koʼol li aʼyej laj yalike.

Li Jeovae jaʼ «li Dios[...] ta melele» (Sal. 31:5). Jaʼ jech chakʼ ta ilel li kʼusi la stsʼiba li Pablo liʼe: «Scotol li cʼusitic yaloj Diose chcʼot ta pasel yuʼun ta sventa li Jesucristoe». Ti kʼu yelan tukʼ tajek laj yakʼ sba kʼalal ay ta Balumile jaʼ jech laj yakʼ ta ilel ti chkʼot ta pasel kʼusi yaloj tspas li Jeovae. Xi to chal xtok li Pabloe: «Jaʼ yuʼun “Jechuc” xijchi ti cʼalal ta jcʼopantic Diose, jech ichʼbil ta mucʼ chcʼot li Diose» (2 Cor. 1:20). Li Jesuse jaʼ li «Jechuc» xie, taje jaʼ chakʼ ta aʼiel ti chkʼot ta pasel skotol li kʼusi yaloj tspas li Jeovae.

Li Jeova xchiʼuk Jesucristoe persa onoʼox tspasik li kʼusi chalike, li Pablo eke melel onoʼox li kʼusi laj yale (2 Cor. 1:19). Maʼuk jun krixchano ti mu jpat koʼontontik ta stojolale, ti buchʼu jaʼ noʼox tspas ti kʼuchaʼal tskʼan  sbekʼtale (2 Cor. 1:17). Moʼoj, yuʼun jaʼ yakal tspas li «cʼusi tscʼan li Chʼul Espiritue» (Gál. 5:16). Skotol li kʼusitik tspase jaʼ laj yakʼ ta ilel ti oy ta yoʼonton li yantike. Kʼalal chal xuʼ xie, yuʼun xuʼ onoʼox yuʼun.

¿MI XUʼ XACHIE MI MELEL ONOʼOX?

Li avie, li buchʼutik muʼyuk beiltasbilik ta sventa li kʼusi chal Vivliae nopem xaʼiik chalik ti oy kʼusi tspasike, pe kʼalal oy kʼusi mas lek chilike muʼyuk xa tspasik. Ta sventa li trato chichʼ pasel li ta pʼolmajele li xuʼ xiike mu onoʼox jechuk chkʼot ta pasel, akʼo mi lek tsʼibabil chkom ta vun. Ep buchʼutik muʼyuk xa sbalil chilik li nupunel ti jaʼ sventa sbatel osile, ti jaʼ jun trato la spas xchaʼvoʼalike. Moʼoj, yuʼun ta skoj ti toj ep xa chtuchʼ snupunelike jaʼ chakʼ ta ilel ti muʼyuk xa sbalil chilik li kʼusi laj yalik kʼalal nupunike, ta skoj taje toj kʼun xa chaʼiik chikta sbaik (2 Tim. 3:1, 2).

Li voʼote, ¿mi xuʼ xachie mi melel jech chkʼot ta pasel avuʼun? Jech kʼuchaʼal laj kiltik ta slikebal li xchanobil liʼe, xuʼ van stakʼ jsutes ketik, pe maʼuk ta skoj ti mu meleluk xijkʼopoje, yuʼun jaʼ ta skoj ti oy kʼusi tsots kʼot ta pasele. Pe mi oy kʼusi laj aval ti chapase skʼan me xavakʼ persa spasel (Sal. 15:4; Mat. 5:37). Mi jech chapase ta me xavichʼ ojtikinel ti xuʼ spat yoʼontonik ta atojolal li yantike, jun krixchano ti tspas li kʼusi chale xchiʼuk ti melel onoʼox li kʼusi chale (Efes. 4:15, 25; Sant. 5:12). Kʼalaluk chilik ti xuʼ spat yoʼontonik ta atojolal ta skoj ti chavakʼ ta ilel ta akuxlejal ta jujun kʼakʼale, xuʼ van mas chaʼiik li aʼyej ta sventa li Ajvalilal yuʼun Dios mi laj avalbee. Jaʼ yuʼun chaʼa, akʼo me ta avoʼonton ti kʼalal chaval xuʼ mi xachie yuʼun xuʼ avuʼun.

^ par. 7 Kʼalal mu toʼox jaluk la stsʼiba li Baʼyel karta sventa jcorintoetike, li Pabloe bat ta Troas vaʼun te lik batel kʼalal bat ta Macedoniae, ti jaʼ te la stsʼiba li Xchibal karta sventa jcorintoetike (2 Cor. 2:12; 7:5). Ta mas tsʼakale bat onoʼox ta vulaʼal li ta Corintoe.