Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li xchanel Vivlia ta kutsʼ kalaltike: ¿Mi xuʼ van mas jkʼupintik?

Li xchanel Vivlia ta kutsʼ kalaltike: ¿Mi xuʼ van mas jkʼupintik?

«Ta skoj ti chʼayal koʼontonkutik ta loʼil li ta Akʼobal sventa Yichʼel ta Mukʼ Jeova ta Kutsʼ Kalaltike mu xkaʼikutik kʼu yelan ch-echʼ li orae», xi chal jun totil ta Brasil. Jun jolil ta utsʼ alalil ta Japone chal ti skerem ti lajuneb jabil yichʼoje mu xaʼi kʼu yelan ch-echʼ li orae, persa onoʼox tskʼan xchanik mas. ¿Kʼu yuʼun? Xi chal stuke: «Chtijbat yoʼonton chaʼi, vaʼun jaʼ chmuyubaj-o».

Pe melel onoʼox ti mu skotoluk jech chaʼi sbaik li ololetike. Ti melel xkaltike, oy onoʼox junantik ti mu skʼupinik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun chtavan xaʼiik. Jech kʼuchaʼal chal jun totil ta Togoe, «li yichʼel ta mukʼ Jeovae skʼan mu xtavan chkaʼitik». Pe mi jeche, ¿mi jaʼ van ta skoj ti kʼu yelan chichʼ pasel li yichʼel ta mukʼ li Jeovae? Epal utsʼ alaliletik yakʼojik venta ti xuʼ «xcuxet noʼox [yoʼontonik]» x-echʼ yuʼunik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike, jech kʼuchaʼal chal ta slivroal Isaiase (Is. 58:13, 14).

Li totiletik ti jaʼik yajtsʼaklomtak Cristoe xaʼibeik smelolal ti jaʼ noʼox tskʼupinik yutsʼ yalalik mi xmuyubajik noʼoxe. Ralf, ti oy oxib stsebetik xchiʼuk jun skereme, chal ti yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalale jaʼ noʼox jun loʼil maʼuk xchanel vun yaʼel; yuʼun skotol chal sloʼilik. Melel onoʼox ti vokol ti xkʼot ta yoʼontonik o ti lek tsʼetel xchikinik skotolik chaʼiik li mantale. Xi chal jun meʼile: «Bakʼintike mu toj kʼunuk chkaʼi spasel li xchanel Vivlia ta kutsʼ kalale xchiʼuk ti skʼupinike». ¿Kʼusi xuʼ spasik totil meʼiletik sventa stsal yuʼunik taje?

STAKʼ JELILANEL XCHIʼUK JELTOS KʼUXI TA PASEL

«Stakʼ jelel kʼuxi ta pasel», xi chal jun totil ti likem ta Alemania ti oy chaʼvoʼ xnichʼone. Xi chal Natalia ti oy chaʼvoʼ stsebe: «Li kʼusi mas tsots skʼoplal chkaʼikutike jaʼ ti jelulankutik ti kʼu yelan ta jpaskutike». Epal utsʼ alaliletike  chchʼakik ta jayvokʼ li kʼusi chchanike. «Jaʼ jech mas xmuyubajik xchiʼuk skotol chal sloʼilik», xi chal Cleiton ti jaʼ jun totil ti likem ta Brasile ti oy chaʼvoʼ xnichʼnabtak ti chexik toe. Kʼalal jelajtik tajek sjabilalik li alab nichʼnabiletike, jaʼ mas lek ti chichʼ chʼakbel yoraile, vaʼun jaʼ jech chakʼik venta li kʼusitik chtun yuʼunik ta jujuntale. Li totil meʼiletike skʼan skʼelik kʼusitik chtun yuʼunik ta jujuntal li yutsʼ yalalike, ti sjelik li kʼusitik chchanike xchiʼuk ti kʼu yelan chchanike.

¿Kʼusitik tspas junantik utsʼ alaliletik sventa jelajtik li kʼusitik chchanike? Junantike chkʼejinik kʼalal tslikesik xchanel li Vivliae. «Jaʼ jech xijmuyubaj chlik jchankutik li Vivliae xchiʼuk chchapan jnopbenkutik ta sventa li kʼusitik chlik jchankutike», xi chal Juan ti ta México likeme. Li yutsʼ yalale jaʼ tsaʼik li kʼusi tskʼan tskʼejintaik ti jaʼ chalbe skʼoplal li kʼusi chchanike.

Sri Lanka

Yan utsʼ alaliletik xtoke koʼol tskʼelik junuk loʼil ta Vivlia. Sventa jelel xvinaje, ta jujuntal tskʼelik li jujun krixchano te chloʼilaje. Jun totil ti likem ta Japone chal ti toj yan-o sba laj yaʼi ti jech tskʼelik taje. Pe jaʼuk li chaʼvoʼ xnichʼnabtake toj lek chilik kʼalal tskʼupin chil stotik li kʼusi koʼol yakal tspasike. Oy utsʼ alaliletik tspasik jech kʼuchaʼal uni teatro ta sventa li loʼiletik ta Vivliae. «Li ololetike oy onoʼox kʼusi tstaik ta ilel ta jun loʼil ti mu xkakʼtik venta li totil meʼilutike», xi chal Roger, jun totil ti nakal ta Sudafricae.

Sudáfrica

Yan kʼusi stakʼ pasel xtoke jaʼ ti koʼol xichʼ pasel jtosuk kʼusie, jech kʼuchaʼal smeltsanel s-arka Noé ta uni bikʼit noʼox o li stemplo Salomone. Kʼalal chichʼ sabel smelolal kʼuxi ta meltsanel taje xuʼ toj labal sba. Li ta Asiae, jun uni tseb ti voʼob sjabilale koʼol la spasik jtos tajimol xchiʼuk li stot smeʼe xchiʼuk li syayae, li tajimol taje jaʼ chalbe skʼoplal butik ay xchol mantal li jtakbol Pabloe. Yan utsʼ alaliletik xtoke spasojik yan tajimoletik ti chalbe skʼoplal li slivroal Exodoe. «Kʼalal jelajtik kʼuxi ta jpaskutik li xchanel Vivlia ta kutsʼ kalalkutike mas to lek tajek xchiʼuk jkotolkutik ximuyubaj ta jmalakutik», xi chal Donald ti likem ta Togo ti balunlajuneb sjabilale. ¿Mi oy to van yan kʼusitik stakʼ pasel ta sventa li yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalaltike?

Estados Unidos

TSOTS SKʼOPLAL TI XICHʼ CHAPANEL BAʼYUKE

Kʼalal jelajtik xchiʼuk kʼalal stakʼ jpastik yan kʼusitike mas me toj lek ch-echʼ li yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalaltike, sventa oy kʼusi lek jchantik tee skʼan me lek jchapan jbatik jkotoltik. Bakʼintike chlubik li kerem tsebetike, jaʼ yuʼun skʼan snopik lek kʼusi tspasik xchiʼuk ti xchʼak skʼakʼalik li totil meʼiletik sventa xchapan sbaik leke. Xi chal li jun totile: «Toj lek tskʼupinik xchanel Vivlia kʼalal lek ta jchapan jbae». Jun jolil ta utsʼ alalil ti likem ta Alemaniae kak chalbe yutsʼ yalal li kʼusi chchanik li ta yan xemana xtale. Li ta Benine jun utsʼ alalil ti oy vakvoʼ yalab xnichʼnabike tskʼelik bakʼintik junuk video sventa x-echʼ yuʼunik li yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike. Sventa xchapan sbaike, li totile chakʼanbe jun slistail ti te oy sjakʼobiltak sventa kak xchapan sbaik li yutsʼ yalale. Mu ta naʼeteluk ti kʼalal lek chchapan sbaike, lek xvinaj.

Mi snaʼojik xa li kʼusi chchanike, xuʼ me sloʼiltaik li ta xemanae, vaʼun xuʼ me mas xa tskʼan chchanik. Mi oy kʼusitik tspasik ta jujuntale, mas me tsakbilik ta venta chaʼiik li ta yichʼel ta mukʼ Jeova ta yutsʼ yalalike.

SKʼAN ME JECH XICHʼ PASILANEL-O

Epal utsʼ alaliletik tsots chaʼiik ti oyuk jujun xemana li xchanel Vivlia ta yutsʼ yalalike.

Epal totil meʼiletik epal ora skʼan x-abtejik sventa xakʼbeik kʼusi chtun yuʼun li yutsʼ yalalike. Jech kʼuchaʼal liʼe, jun totil ta Mexicoe ta vakib ora ta sob ta xlokʼ ta abtel xchiʼuk jaʼ to tsut ta sna ta vaxakib ora ta ikʼ osil. Bakʼintike xuʼ van persa onoʼox skʼan jelbel skʼakʼalil li Akʼobal sventa Yichʼel ta Mukʼ Jeova ta Kutsʼ Kalaltike ta skoj mi oy kʼusi tsots skʼoplal ch-echʼe, jech kʼuchaʼal Snaʼobil slajel Cristo, chvulaʼanvan jkʼelvanej ta sirkuito xchiʼuk mi oy mukʼta tsobajel o yan kʼusitik.

Pe akʼo mi jech, skʼan onoʼox me jpʼeluk koʼontontik ti ta jpasilantik-o li yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalaltike. Jun uni tseb ta Togo ti buluchib sjabilal ti Loïs sbie xi chale: «Akʼo mi bat kʼakʼal ta jlikeskutik ta skoj ti oy kʼusi kʼot ta pasel li vaʼ kʼakʼal taje, muʼyuk onoʼox maʼ ti muʼyuk xa ta jpaskutike». Sventa jech jpastik-oe skʼan xlik jpastik ta slikebal noʼox xemana, yuʼun mi oy kʼusi kʼot ta pasel ta anil noʼoxe, xuʼ xichʼ pasel ta yan kʼakʼal li ta xemana taje.

Ta sbi xa onoʼox chal ti yichʼel ta mukʼ Jeova ta kutsʼ kalaltike, jaʼ yuʼun jaʼ sventa chkichʼtik ta mukʼ. Akʼo persa sventa smuyubtaik Jeova skotol avutsʼ avalal ta sventa «li cʼusi chlocʼ ta [yeik]» jujun xemanae (Os. 14:2). Kʼalal jaʼo chachan Avivliaik xchiʼuk avutsʼ avalalike, muyubajanik me akotolik, «yuʼun li xcuxetel coʼntontic chacʼ Mucʼul Diose jaʼ stsatsal coʼntontic» (Neh. 8:9, 10).