Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Fevrero ta 2014

Li revista liʼe chalbe smelolal li kʼusitik labal sba kʼotem ta pasel ti chalbe skʼoplal li slivroal Salmos 45. Jech xtok tskoltautik sventa jaʼuk Chakʼbutik li kʼusi chtun kuʼuntik, Chchabiutik xchiʼuk jaʼuk jlekil amigotik xkiltik li Diose.

¡Kalbetik skʼoplal li Cristoe, li yan sba yutsil Ajvalile!

¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal chkaʼitik li kʼusitik chal Salmo 45?

¡Xkuxetuk noʼox koʼontontik li ta kʼin nupunel yuʼun li Chʼiom Chije!

Li ta kʼin nupunel yuʼun li Chʼiom Chije, ¿buchʼu jaʼ li tsebe, xchiʼuk kʼuxi la xchapan talel Cristo kʼalal mi kʼot yorail chnupunike? ¿Buchʼu chmuyubajik yan?

Ta skoj xchʼunel yoʼonton laj yakʼbe smoton Jeova li meʼon ants ta Sareptae

Li xchʼunel yoʼonton laj yakʼ ta ilel li meʼon ants taje, jaʼ tsatsub ta skoj ti chaʼkuxi li yole. ¿Kʼusi chakʼ jchantik ta sventa li sloʼil xkuxlejale?

Li Jeovae Chakʼbutik li kʼusi chtun kuʼuntike xchiʼuk Chchabiutik

Kʼano mas li Jtotik ta vinajele. Naʼo kʼuxi xuʼ lek xavil aba xchiʼuk Jeova, ti Chakʼ kʼusi chtun kuʼuntik xchiʼuk Chchabivan.

Li Jeovae jaʼ li jlekil Amigotike

Chanbo stalelal Abraham xchiʼuk Gedeón ti lek laj yil sbaik xchiʼuk Jeovae. ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa xkʼot ta kamigotik li Jeovae?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Kʼusitik srasonal oy yuʼunik judioetik ta baʼyel siglo ti «ta xloʼilaj yoʼntonic» ta sventa kʼusi ora chvul li Mesiase?

Kakʼtik venta «cʼu yutsil stuc li Mucʼul Diose»

Li Davide oy sbalil laj yil li kʼusi xchapanoj Dios sventa xkichʼtik ta mukʼe. ¿Kʼuxi xuʼ jech xkakʼtik ta ilel ek?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

Oy xa ta sien jabil ti oy kʼusi tsots skʼoplal kʼot ta pasel ti jaʼ laj yakʼ-o xchʼunel yoʼontonike

Tsʼaki xa sien jabil ti laj yichʼ kʼelel ta baʼyuk velta li «Foto-Drama de la Creación», yoʼ tstsatsub-o xchʼunel yoʼontonik krixchanoetik ta stojolal Vivlia