Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Ta sjunul yoʼonton laj yakʼ ta ilel Ezequiel ti kʼu yelan chichʼ joyobtael li Jerusalene.

Jchanbetik stalelal li j-alkʼopetike

Jchanbetik stalelal li j-alkʼopetike

¿MI XANAʼ kʼuxi xijkoʼolaj xchiʼuk li j-alkʼopetik ta voʼnee? Kalbetik skʼoplal baʼyuk kʼusi yabtel li jun j-alkʼope. Li livro Perspicacia para comprender las Escrituras sbie, xi chale: «Jaʼ li buchʼu chtunesat yuʼun Dios sventa xakʼ ta naʼel li kʼusi oy ta yoʼontone xchiʼuk li kʼusi tskʼan tspase». Jaʼ li buchʼu «chal o chakʼ ta ojtikinel li aʼyejetik ti likem tal ta stojolal Diose». Li j-alkʼopetike jaʼik jkʼopojeletik yuʼun Dios sventa kak xalik li kʼusi chkʼot ta pasel yuʼun Diose, laj yakʼik ta ojtikinel li kʼusi chakʼ ta chanele, li smantaltake xchiʼuk li chapanel chakʼe. Manchuk mi maʼuk j-alkʼoputik, jaʼutik yajkʼopojel Jeova ek, yuʼun chkalbetik skʼoplal li kʼusi chal Vivliae (Mat. 24:14).

¡Toj mukʼ xa noʼox jmoton jtaojtik ti ta jchanubtastik krixchanoetik ta sventa li Jeovae xchiʼuk ta sventa li kʼusi tskʼan yoʼonton ta stojolal li krixchanoetike! Ta jchiʼintik ta abtel xtok ‹li anjel ti te xvilet ta oʼlol vinajele› (Apok. 14:6). Pe xuʼ van jnuptantik vokoliletik ti xuʼ xchʼay ta joltik li kʼupil sba matanal taje. ¿Kʼusi van xuʼ jnuptantik? Jaʼ ti yikʼaluk van lubem xa chkaʼi jbatike, ti chchibaj koʼontontike o ti mu kʼusi xijtun-o chkaʼi jbatike. Pe ti jamal lek xkaltike mu jtuktikuk noʼox, jech laj yaʼi sbaik ek li j-alkʼopetike. Pe muʼyuk bu xlubtsajik, jaʼ koltaatik yuʼun Jeova sventa spas batel yuʼun li yabtelike. Kalbetik skʼoplal jayvoʼuk xchiʼuk jkʼeltik avil kʼuxi xuʼ jchanbetik stalelalik.

TSOTS TAJEK LAJ YAKʼ YIPIK

Bakʼintike chijlubtsaj yuʼun li kʼusi ta jpastik jujun kʼakʼale, vaʼun mu xa jkʼan xijlokʼ ta cholmantal. Melel onoʼox chaʼa, jkotoltik skʼan jkuxtik, jech kʼuchaʼal la spas Jesus xchiʼuk yajtakboltake (Mar. 6:31). Pe jnopbetik avaʼi skʼoplal li Ezequiele, ti jaʼo tun ta j-alkʼop kʼalal te chukbilik ta Babilonia li j-israeletike. Xi albat yuʼun li Jeovae: «Tsaco jbejuc xamit, [...] pasbo slocʼobal lum Jerusalen te ta sba». Taje jaʼ sventa xakʼ ta ilel kʼu yelan chichʼ joyobtael li jteklume. Yoʼ xakʼ ta ilele, skʼan tsʼeʼel xmochan sba ta stsʼetkʼob te van 390 kʼakʼal xchiʼuk te van 40 kʼakʼal skʼan stsʼeʼan sba ta sbatsʼikʼob. Laje xi albat yuʼun li Jeovae: «Vuʼun ta jchucot ta chʼojon, jech  mu xuʼ chajoyij ta jujujot, jaʼ to me itsʼaqui ti jayib cʼacʼal oy avocole» (Ezeq. 4:1-8). Ta melel, labal sba laj yil j-israeletik li kʼusi akʼbat spas Ezequiele. Yuʼun mas ta jun jabil jech la spas jujun kʼakʼal. ¿Kʼuxi xa noʼox kuch yuʼun taje?

Li Ezequiele laj yaʼibe smelolal kʼu yuʼun ti chtun ta j-alkʼope. Kʼalal takat batel yuʼun li Jeovae, xi albate: «Jaʼ noʼox venta me la snaʼic ti oy jun jʼalcʼop te ta stojolique». Mu ventauk mi skʼan xchikintaik mantal li j-israeletike o mi moʼoj (Ezeq. 2:5). Laj yaʼibe lek smelolal ti kʼusi skʼan spase xchiʼuk jamal laj yakʼ ta ilel ti jaʼ jun j-alkʼop ta melele. Ta sjunul yoʼonton la xchʼun mantal xchiʼuk laj yakʼ ta ilel ti kʼuxi chichʼ joyobtael li Jerusalene. Ta mas tsʼakal une, xi kʼot albatikuk li Ezequiel xchiʼuk li xchiʼiltak ti te chukbilike: «Iʼoch xa ta scʼob cajcontracutic li lum Jerusalene». Vaʼun jaʼ to laj yakʼik venta j-israeletik ti oy jun j-alkʼop te ta stojolalike (Ezeq. 33:21, 33).

Li yajtsʼaklomutik Kristo avie, chkalbetik krixchanoetik ti poʼot xa xlaj li sbalumil Satanase. Chakʼ onoʼox lubel yaʼel bakʼintik, akʼo mi jech, chkakʼ kiptik ta xcholel li Skʼop Diose, chbat jkʼel jrevisitatik xchiʼuk chkakʼtik chanubtasel ta Vivlia. Jaʼ yuʼun, kʼalal chkiltik chkʼot ta pasel li albil kʼopetik ta sventa li slajebal kʼakʼale, batsʼi xijmuyubaj noʼox ti tstunesutik Jeova «sventa xakʼ ta naʼel li kʼusi oy ta yoʼontone xchiʼuk li kʼusi tskʼan tspase».

MUʼYUK XCHIBAJ YOʼONTONIK

Jaʼ tskoltautik Jeova ta xchʼul espiritu sventa xkakʼbetik yipal. Akʼo mi jech, xuʼ van xchibajes koʼontontik kʼalal mu skʼan mantal chkiltik li krixchanoetike. Mi jeche, jnopbetik skʼoplal li Jeremiase. Yuʼun li j-alkʼop taje chopol kʼoptaat yuʼun li j-israeletike xchiʼuk labanat ta skoj ti chalbe smantal Diose. Ta skoj ti chopol tajek chaʼi sbae, xi laj yale: «Muʼyuc xa chicʼopoj ta sventa li Mucʼul Diose; ta jip ta coʼnton o». Jaʼ jech laj yaʼi sba kʼuchaʼal chkaʼi jbatik bakʼintik eke. Manchuk mi jech, muʼyuk bu xlubtsaj ta xcholel mantal. ¿Kʼu yuʼun? Xi laj yalbe Jeova ti kʼu yelan chaʼi sbae: «Li acʼope chlic tsanuc ta coʼnton jech chac cʼu chaʼal cʼocʼ; ta xcʼacʼub cʼalal ta jbaquiltac. Ta jcʼan ta jpajes jba ta yalel li acʼope, pero mu xuʼ cuʼun» (Jer. 20:7-9).

Mi chchibajes koʼontontik kʼalal mu skʼanik mantal li krixchanoetike, jaʼ jnopbetik skʼoplal li mantal ta jcholtike. Mi jech ta jpastike xkoʼolaj me «cʼu chaʼal cʼocʼ» chkaʼi ta koʼontontik. Jech xtok, mi ta jchantik jujun kʼakʼal li Jvivliatike jaʼ me tskoltautik sventa tsanaluk-o ta koʼontontik li mantale.

TSAL YUʼUNIK LI AT-OʼONTONE

Jlom yajtsʼaklomtak Kristo ti yan-o xa bu chtakatik batel sventa xtunik tee, chat yoʼontonik ta skoj ti mu xaʼibeik smelolal kʼu yuʼune o ti mu spas yuʼun chaʼiike. Xaval yaʼele, jaʼ jech laj yaʼi sba li Oseas eke. Yuʼun xi albat yuʼun li Jeovae: «Bat icʼo jun jmulavil ants; acʼo ayinuc avalab anichʼnabic achiʼuc. Jech yalab jmulavil ants chcʼotic» (Os. 1:2). Jnoptik avaʼi ti chanupune, pe ti xi chalbot li Diose: «Chbat ta yan viniketik li avajnile». ¿Kʼu van yelan chavaʼi aba? Veno, li Osease la spas li kʼusi albate, yuʼun laj yikʼ li Gomere xchiʼuk laj yil jun skeremik. Ta mas tsʼakale, vokʼ jun stseb xchiʼuk yan skerem li Gomere, yaʼeluke maʼuk xa xnichʼnab li Osease. Xi onoʼox laj yal Jeova ta sventa li buchʼu chikʼe: «Ta stʼun batel li scʼupil vinictaque». Kʼuchaʼal chkakʼtik ventae, oy jayvoʼuk viniketik ti tsloʼlabe sjol li Gomere, vaʼun ti kʼun to tsut tal ta stojolal li smalale. ¿Kʼusi van la apas ti voʼotuk jech kʼot ta atojolale: mi «lek, sutan tal», mi xavut van? Jaʼ jech albat yuʼun Jeova ti akʼo spas li Osease. Pe maʼuk noʼox, yuʼun toj toyol la stoj sventa sman sutel tal li yajnile (Os. 2:7; 3:1-5).

Yikʼaluk van la snop Oseas mi oy onoʼox van sbalil ta melel li kʼusi akʼbat spase. Akʼo mi jech, ta sjunul yoʼonton la spas. Li kʼusi la spase jaʼ laj yakʼ ta ilel ti kʼu yelan laj yaʼi sba Jeova kʼalal valopatinat yuʼun li j-israeletike. Yuʼun onoʼox oy buchʼutik ti sutik tal ta stojolal li Jeovae.

Li avie muʼyuk xa buchʼu ch-albat yuʼun Dios ti akʼo ‹xikʼ junuk jmulavil antse›. Akʼo mi jech, oy me kʼusi toj tsots skʼoplal chakʼ jchantik li kʼusi la spas Osease. Yuʼun jech kʼuchaʼal ta sjunul yoʼonton la spas li kʼusi albat yuʼun Diose, jaʼ jech skʼan  ta sjunul koʼonton jcholbetik lekil aʼyejetik ta sventa Ajvalilal yuʼun Dios li ‹krixchanoetike xchiʼuk li ta jujupʼej nae›, manchuk mi tsots chkaʼitik (Ech. 20:20). Xuʼ van vokol chkaʼitik ti jcholtik mantal ta naetik xchiʼuk li ta buyuk noʼoxe. Yuʼun oy buchʼutik xi laj yalik kʼalal lik jchanubtastik ta Vivliae: «Toj lek chkaʼi li kʼusi ta jchantike, jaʼ noʼoxe mi jsetʼuk onoʼox ta jchol mantal ta naetik». Pe ta tsʼakale, pas onoʼox yuʼunik li kʼusi vokol toʼox chaʼiike. ¿Kʼusi chakʼ jchantik taje?

Oy to kʼusi yan chakʼ jchantik li kʼusi akʼbat spas yuʼun Jeova li Osease. Ta skoj ti toj tsots li kʼusi akʼbat spase, xuʼ ox laj yalbe Jeova ti mu spas yuʼune, vaʼun muʼyuk la stsʼibabe komel skʼoplal ti jechuke. Xuʼ van jech xkʼot ta jtojolaltik ek, yuʼun bakʼintike ta jtatik krixchanoetik ti xuʼ jcholbetik mantale, pe mi muʼyuk la jcholbetike, muʼyuk onoʼox buchʼu chakʼ venta. Jaʼ jech la snuptan jun tseb ti chchanunaj ta sekundaria ta Estados Unidos ti Anna sbie. Albat yuʼun smaestraik ti akʼo stsʼibabeik skʼoplal li kʼusi toj lek chaʼiike. Vaʼun chalik ta stojolal xchiʼiltakik li kʼusi la stsʼibabeik skʼoplale xchiʼuk ti xkʼotuk ta oʼontonal yuʼunike. Li Annae xuʼ van la snop ti muʼyuk kʼusi tstsʼibabe skʼoplale, pe la snop ti xuʼ van yakal ch-albat yuʼun Jeova ti akʼo spas sventa xchol mantale. La snop kʼu van yelan chaʼi xchiʼiltak li kʼusi tskʼan chalbe skʼoplale, jaʼ yuʼun laj yalbe li Jeovae. ¿Kʼusi kʼot ta pasel un? Lik ayanuk ta yoʼonton ti tskʼan chchol mantale. Xi sbi li kʼusi la stsʼibabe skʼoplale: «¿Mi oy sprevail ta melel ti ta kʼunkʼun kʼataj talel li kuxlejale?».

Kʼalal tsots yoʼonton tspakbeik skʼoplal Jeova li kerem tsebetike, jaʼ yakal chchanbeik stalelal li j-alkʼopetike.

Kʼalal echʼ yalbe xchiʼiltak kʼusi la stsʼiba li Annae, toj ep kʼusitik jakʼbat yuʼun jun tseb ti xchʼunoj ti ta kʼunkʼun kʼataj talel li kuxlejale. Toj echʼ noʼox lek la spakbe skʼoplal kʼusi xchʼunoj li Annae, ta skoj ti toj labal sba laj yil li smaestrae akʼbat smoton, yuʼun chkʼot ta oʼontonal li kʼusi laj yalbe skʼoplale. Vaʼun jaʼo te lik yalbe talel kʼusitik spasoj Jeova li tseb taje. Koliyal ti la spas li kʼusi akʼbat sbain yuʼun Jeovae, xi chale: «Muʼyuk xa chixiʼ ta xcholel mantal un».

Akʼo mi maʼuk j-alkʼoputik, jchanbetik stalelalik li Ezequiel, Jeremias xchiʼuk li Osease, yuʼun ta sjunul yoʼonton laj yiktaik li kʼusi tskʼan stukike. Mi jech ta jpastike, ta me spas kuʼuntik ek li kʼusi tskʼanbutik Jeovae. ¿Kʼu yuʼun mu xachanbe skʼoplal yan j-alkʼopetik kʼalal chachanunaj atuk o kʼalal chachanunaj xchiʼuk avutsʼ avalale? Mi chanopbe skʼoplal li kʼusi la spasike, jaʼ me tskoltaot sventa xachanbe li slekil talelalike.