LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2016, numero 4 | Muʼyuk chʼayem-o talel skʼoplal li Vivliae

Li ta epal jabiletik echʼem tale, tskʼan ox tslajesbeik skʼoplal li Vivliae, jaʼ yuʼun xuʼ ox van te chʼay-o skʼoplal li kʼusi chale. ¿Kʼu yuʼun toj lek ti muʼyuk laj skʼoplale?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Jun loʼil ti tsots skʼoplale

Ti kʼu xa sjalik echʼem tal li kuxlejale muʼyuk yan livro jech kʼuchaʼal li Vivlia ti yakʼoj akʼo xchʼunik li krixchanoetik li kʼusi chale. Pe ¿mi xuʼ jpat koʼontontik li ta livro taje?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li Vivliae, kuchem tal yuʼun akʼo mi voʼne xa laj yichʼ tsʼibael

Li jtsʼibajometik xchiʼuk li buchʼutik la spasik kopiar li Vivliae ta papiro xchiʼuk ta nukuletik la stsʼibaik. ¿Kʼuxi kuchem-o talel yuʼun junantik li tsʼibetik taje?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li Vivliae kuch yuʼun li tsatsal kontrainele

Li jbabeetik ta relijion, politika mu xakʼik ti oyuk Svivlia li krixchanoetike, ti spasik imprimir xchiʼuk ti sjelubtasik ta yan kʼope. Pe muʼyuk pasem yuʼunik.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Li Vivlia kuchem yuʼun akʼo me tskʼan ox tsjelik li kʼusi chale

Oy junantik krixchanoetik ti mu kʼusi sventaik mi tsjelik li Vivliae. ¿Kʼuxi muʼyuk kʼot ta pasel li kʼusi tskʼan ox tspasike?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Kʼu yuʼun kuchem tal yuʼun li Vivliae

¿Kʼu yuʼun stuk noʼox jech li livro taje?

¿Mi anaʼoj xa?

¿Kʼu yuʼun labal sba kʼu yelan la stsak ta mukʼ Jesus li jkʼaʼemal chamele? ¿Kʼusi srasonal chalik judaetik ti xuʼ sutes-o sbaik li jun nupultsʼakale?

¿Mi ta van xlaj skʼoplal li choplejale?

Yichʼoj koltael junantik krixchanoetik sventa sjel ti kʼu toʼox yelan li xkuxlejalike. Li kʼusi tijbat-o yoʼontonike xuʼ me jaʼ xtijbat-o yoʼonton li yantike.

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Ep ta velta mu onoʼox spas yaʼeluk, pe kom onoʼox kuʼun

Kʼelo kʼuxi tsal yuʼun skʼelel pornografia jun vinik xchiʼuk ti kʼuxi la sta jun oʼontonale.

Toj tsots skʼoplal ti xakʼel lek mi melel li kʼusi achʼunoje

Ta smilal xa noʼox relijionetik ti chalik ti tstsʼakliik Kristoe, pe jelajtik li kʼusi xchʼunojike xchiʼuk li kʼusi chakʼik ta chanele. ¿Kʼuxi jnaʼtik buchʼu ti melel kʼusi chakʼ ta chanele?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Mi jaʼ van tstunes Dios li relijionetik yoʼ xijnopaj ta stojolale?