Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

La jchan yichʼel ta mukʼ li antsetike xchiʼuk laj kichʼ ta kʼux li jkuxlejale

La jchan yichʼel ta mukʼ li antsetike xchiʼuk laj kichʼ ta kʼux li jkuxlejale
  • KʼUSI ORA VOKʼ: 1960

  • SLUMAL: FRANCIA

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: TA TOʼOX JLAJES DROGA, TOJ SIMARONUN XCHIʼUK ILBAJ CHKUT ANTSETIK

LI JKUXLEJAL TOʼOXE.

Livokʼ ta Mulhouse jun lum ti te xkom ta snoroesteal Francia xchiʼuk te lichʼi ti bu abol noʼox sba li krixchanoetike xchiʼuk ti toj chopol stalelalike. Li kʼusi xvul ta jol kʼalal bikʼitun toʼoxe jaʼ li saʼkʼop tspasik li utsʼ alaliletik tee. Li ta kutsʼ kalale, li viniketike tspʼajik li antsetike xchiʼuk mu stsakik lek ta venta. Chalbeikun ti jaʼ noʼox chtun sventa tspas veʼlil li antse xchiʼuk ti jaʼ yabtel skʼelel smalal xchiʼuk yalabtake.

Toj ep laj kil jvokol kʼalal bikʼitun toʼoxe. Kʼalal lajuneb toʼox jabilale, cham jtot ta skoj ti toj echʼem xyakube. Voʼob jabil ta tsʼakale, la smil sba jun jbankil xchiʼuk laj kil ti kʼuxi la smil sbaik jun utsʼ alalil ti kʼalal lik skʼopike, ta skoj taje xiʼem tajek likom yuʼun. Junantik kutsʼ kalale la xchanubtasikun ta stunesel navaja, pistola xchiʼuk la xchanubtasikun ta majvanej xtok. Lipas ta jun chopol kerem, la jpas jtatuaje ta sjunul jbekʼtal xchiʼuk lipas ta j-uchʼpox.

Kʼalal vaklajuneb toʼox jabilale ta xa ox xkuchʼ lajuneb o voʼlajuneb servesa ta kʼakʼal. Sventa jman li kʼusi nopem xkaʼi slajesele, kʼusuk noʼox jchonan xchiʼuk xkelkʼan. Kʼalal vuklajuneb toʼox jabilale li-och ta chukel. Vaxaklajuneb velta li-och ta chukel ta skoj elekʼ xchiʼuk majvanej.

Kʼalal jtob jabilale, mas to sok batel li jkuxlejale. Skotol kʼakʼal ta jbutsʼ o ta jlajes jtob sikʼolal ta kʼakʼal ti pasbil ta marivanae xchiʼuk lik jlajes eroina xchiʼuk yan kʼusitik ti mu lekuk ilbil ta stojolal ajvalile. Ep ta velta jutuk mu licham ta skoj ti ep chbat ta stunesel kuʼun li drogae. Lik jchon droga jaʼ yuʼun persa onoʼox kichʼoj jpistola. Jun veltae la jtukʼa jun vinik, balto ti ta s-eviyail xchuk kʼot li balae jaʼ yuʼun pʼit batel li balae. Kʼalal 24 jabilale jaʼo cham li jmeʼe xchiʼuk mas to lipas ta simaron. Chiʼik li krixchanoetik kʼalal chilikune xchiʼuk tsjoy sbeik kʼalal mi te xa xital chilike. Epal savado xchiʼuk domingo chukul chisakub ta skoj saʼkʼop o mi moʼoje ta ospital sventa stsʼisbeikun li jyayijemale.

Kʼalal 28 xa ox jabilale linupun, pe ta skoj ti kʼu yelan jtalelale muʼyuk ta jkʼuxubin li kajnile. Ta xkut xchiʼuk ta jmaj. Muʼyuk bu ta jchʼakbe yorail sventa ta jchiʼin ta loʼil, yuʼun ta jnop ti bal noʼox chaʼi ti chkakʼbe natsʼiletik xchiʼuk yan kʼusitik ti elkʼanbile. Pe oy kʼusi kʼot ta pasel ti muʼyuk toʼox jnopoj mi jech chkʼot ta pasele, li kajnile lik xchan Vivlia xchiʼuk li stestigotak Jeovae. Kʼalal sba toʼox velta laj yichʼ chanubtasel ta Vivliae laj yikta sbutsʼel sikʼolal, muʼyuk xa la xchʼam li  elkʼanbil takʼine xchiʼuk la sutes skotol li natsʼiletik xchiʼuk yan kʼusitike. Laj kalbe ti akʼo xa mu xchan li Vivliae. Chiʼ ilin tajek, chkakʼbe xchʼailal sikʼolal li ta sate xchiʼuk chkakʼ ta kʼexlal ta stojolal li krixchanoetik ti bu nakalunkutike.

Jun akʼobale, kʼalal jaʼo chiyakub tajeke, la jtsanbe skʼakʼal li jnakutike. Li kajnile la slokʼesunkutik sventa mu teuk xikʼakʼkutik xchiʼuk li jtseb ti voʼob sjabilale. Kʼalal jkuxoj xa oxe, toj chopol tajek laj kaʼi jba. Jnopoj ti muʼyuk chakʼbun perton ta j-echʼel li Diose. Vul ta jol ti laj yal jun pale ti chbatik la ta kʼatinbak li buchʼutik chopol kʼusi tspasike. Jun psiquiatra ti jaʼ jdoktore xi laj yalbune: «Muʼyuk xa kʼusi stakʼ pasel ta atojolal, muʼyuk xa buchʼu xuʼ skoltaot».

TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE.

Kʼalal kʼakʼem xa ox li jnakutike, libatkutik ta naklej ta sna jmolniʼ. Li stestigotak Jeovae tal skʼelik li kajnile vaʼun la jakʼbeik mi ta to van xakʼbun perton li Diose. Laj skʼelbeikun li kʼusi chal 1 Korintios 6:9-11. Te chal talelaletik ti muʼyuk lek chil li Diose, pe xi chal xtoke: «Taje jaʼ toʼox jechoxuk jlom li ta voʼnee». Li kʼusi laj yal li teksto taje, jaʼ te la spatbun koʼonton ti xuʼ to jel li jtalelale. Li stestigotak Jeovae, la skʼelbeikun 1 Juan 4:8 sventa xakʼbeikun kil ti skʼanojun li Diose. Taje jaʼ la spatbun tajek koʼonton, jaʼ yuʼun laj kalbeik ti akʼo xchanubtasikun ta Vivlia chib velta ta xemana xchiʼuk lik batkun li ta tsobajel tspasike. Skotol ora ta jkʼopon li Jeovae.

Ta jun noʼox ue, la jkomtsan li droga xchiʼuk li uchʼ poxe. Pe tskʼan tajek li jbekʼtale. Li ipaj li ta chamel ti solel tskʼan tajek koʼonton li kʼusitik nopem xkaʼi slajesele, jaʼ yuʼun chakʼbun tsatsal kʼuxjolal, lik ipajuk jchʼut, chakʼbun lotʼobchij xchiʼuk chopolik tajek lik vaychinajkun xchiʼuk yan kʼusitik. Akʼo mi jech, te laj kakʼ venta ti jaʼ chakʼbun kipal li Jeovae. Jech kʼot ta jtojolal kʼuchaʼal li jtakbol Pablo ti xi laj yal kʼalal koltaat yuʼun li Diose: «Oy jtsatsal ta skotol ta sventa li buchʼu chakʼbun juʼele» (Filipenses 4:13). Ta mas tsʼakal xtoke, laj kikta li sikʼole (2 Korintios 7:1).

Li Vivliae la skoltaun sventa xlekub jkuxlejal xchiʼuk sventa xmuyubaj li kutsʼ kalale. Lik kichʼ ta mukʼ li kajnile xchiʼuk xi lik kalbee «avokoluk» xchiʼuk «kolaval». La jchʼakbe yorail xtok sventa jchiʼin ta loʼil li jtsebe. Kʼalal jun xa ox jabil yakalun xchanel Vivliae, la jnop ti chi-och ta stestigo Jeova jech kʼuchaʼal li kajnile vaʼun laj kichʼ voʼ.

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN.

Jchʼunoj ta melel ti jaʼ la skoltaun Vivlia sventa xlekub li jkuxlejale. Li kutsʼ kalal ti maʼukik stestigotak Jeovae, la snopik ti muʼyukuk la lajel li jkuxlejale, ta la xicham ta skoj ti toj ep chbat ta lajesel kuʼun li drogae o ta skoj majbail.

Jel tajek jkuxlejalkutik ta kutsʼ kalal kʼalal lik jchʼun li mantaletik chal ta Vivlia ta sventa li kʼusi sbainoj li malaliletik xchiʼuk li totiletike (Efesios 5:25; 6:4). Jmoj xa tsobol kʼusi ta jpaskutik. Muʼyuk xa ta jkʼan ti te tikʼil-o ta kosina li kajnile, moʼoj, yuʼun solel mas xa jal chlokʼ ta cholmantal xchiʼuk toj lek chkaʼi skoltael. Li kajnil eke tskoltaun sventa spas kuʼun li abtelal sventa mol ta tsobobbaile.

Jaʼ la sjel jkuxlejal li kʼanelal xchiʼuk li xkʼuxul yoʼonton Diose. Koliyal li Vivliae jnaʼoj ti buchʼuuk noʼox xuʼ xlekub xchiʼuk stabe sbalil li xkuxlejale. Jaʼ yuʼun oy ta koʼonton ta jchanubtasik ta sventa Jeova li buchʼutik mu xa stakʼ koltael yileluke, yuʼun jechun toʼox ek. Li Vivliae la xchanubtasun ti skʼan xkichʼ ta mukʼ skotol li krixchanoetike akʼo mi vinik o mi ants, pe la xchanubtasun xtok ti skʼan xkichʼ ta kʼux li jkuxlejale.