Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2016, num. 3

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | KʼALAL OY BUCHʼU CHCHAM KUʼUNTIKE

Ti kʼuxi xuʼ jpatik oʼontonale

Ti kʼuxi xuʼ jpatik oʼontonale

Kʼalal mu xanaʼ kʼuxi chapatbe yoʼonton li buchʼu chamem yutsʼ yalale, ¿mi oy jech avaʼioj aba ti solel mu xanaʼ kʼusi xuʼ xapas ta stojolale? Xuʼ van mu jnaʼtik kʼusi xuʼ jpastik o chkaltik, ta skoj taje muʼyuk onoʼox kʼusi ta jpastik o muʼyuk kʼusi chkaltik. Pe oy kʼusi xuʼ jpastik sventa xijkoltavane.

Bakʼintike, bal to tajek chaʼiik kʼalal te oyutike xchiʼuk ti xkalbetik ti «toj chopol chkaʼitik li kʼusi kʼot ta stojolale». Ta junantik stalel xkuxlejal krixchanoetike jaʼ noʼox mi la amey o la atsakbe skʼobe jaʼ jech chakʼ venta ti oy ta avoʼontone. Mi tskʼan chloʼilaje, tsʼetanbo me lek xchikinal li kʼusi chale. Li kʼusi xuʼ xapas ta stojolal li utsʼ alalile, jaʼ li kʼusi mu xakʼ yorail spasike, jech kʼuchaʼal ti xapasbe sveʼelik, xakʼel li ololetike o xakoltavan ta xchapanel sventa xichʼ mukel li buchʼu chame. Mi jech chapase, mas to me lek, jaʼ mu sta mi jaʼ noʼox chavale.

Ta mas jelavele, xuʼ van tskʼan xa chalbe skʼoplal li buchʼu chame, jech kʼuchaʼal junantik stalelaltak o kʼusi lek kʼot ta pasel ta stojolal. Xuʼ lek kʼusi xkʼot ta pasel yuʼun taje, jaʼ ti xuʼ van stseʼin avuʼun li buchʼu chat tajek yoʼontone. Jaʼ jech kʼot ta stojolal Pam ti oy xa ta vakib jabil xchamel smalal ti Ian sbie. Xi chale: «Li krixchanoetike chalbeikun li kʼusitik lek la  spas li Iane, oy kʼusitik ti mu toʼox jnaʼe, kʼalal jech tspasike mas to lek chkaʼi jba yuʼunik».

Junantik li buchʼutik xchanojbeik skʼoplal ta sventa li buchʼu chamem yutsʼ yalalike, chalik ti jaʼ noʼox ep koltael chakʼbeik kʼalal achʼtik to jech kʼot ta stojolale, kʼalal mi echʼ xa ox kʼuk sjalile, li yamigotakike chchʼay xaʼiik ti chtun to yuʼun koltael li buchʼutik chamem yutsʼ yalalike. Jaʼ yuʼun chaʼa, mu xavikta xchiʼinel ta loʼil li buchʼu jech chil svokolike. * Li buchʼutik chat yoʼontonike, tstojik tajek ta vokol ti kʼalal chalbeik skʼoplal ti kʼu yelan chaʼi sbaik mi echʼem xa ox kʼuk sjalile.

Kʼelo avil li kʼusi kʼot ta stojolal Kaorie, jun tseb ti ta Japón nakale stuk kom kʼalal cham li smeʼe xchiʼuk voʼlajuneb u ta tsʼakale cham li xvixe. Xmuyubaj ti laj yichʼ koltael yuʼun slekil amigotake. Jun yamiga ti Ritsuko sbi ti mas xa oy sjabilale, laj yal ti chkʼelat kʼu chaʼal junuk stsebe. Xi chal li Kaorie: «Melel xkaltike, muʼyuk lek laj kaʼi li kʼusi laj yalbune. Jun noʼox li jmeʼe xchiʼuk mu jkʼan ti jaʼ xkʼot ta xkʼexol li jmeʼe. Ta skoj ti lek la skʼelune, lik jkʼan tajek li Ritsukoe, vaʼun mas li nopaj ta stojolal. Jmoj onoʼox ta jcholkutik mantal jujun xemana xchiʼuk jmoj chibatkutik li ta tsobajel yuʼun yajtsʼaklomtak Kristoe. Ta onoʼox xikʼun ta yuchʼel te, chichʼbun batel jveʼel xchiʼuk ta stsʼibabun karta o tarjetaetik. Ta skoj ti lek laj yakʼ ta ilel stalelal li Ritsuko ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jmeʼe, ep la skoltaun».

Li Kaorie, oy xa ta lajcheb jabil xchamel smeʼ. Li avi xchiʼuk smalale jaʼ xa mas ep xchʼakojbeik skʼakʼalil ta yalbel smelolal slakʼnaik ta sventa li Vivliae. Xi chale: «Li Ritsuko ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jmeʼe, jech-o tskʼelun. Kʼalal chibat yoʼ bu nakalun toʼoxe chbat jvulaʼan xchiʼuk ta jkʼupin tajek kʼalal te jchiʼuke».

Jun stestigo Jeova ti likem ta Chipre ti Poli sbie, jech staoj koltael ta stojolal li yantik eke. Li smalale, ti Sozos sbie, jaʼ jun vinik ti lek xkʼanvane xchiʼuk ti lek tspas li yabtel ta tsobobbaile. Li kʼusi nopem xaʼi spasele jaʼ ti chikʼ onoʼox ta veʼel li buchʼutik meʼonike xchiʼuk li buchʼutik chamem snup xchiʼilike sventa xkux yoʼontonik jlikeluke (Santiago 1:27). Pe li kʼusi kʼot ta stojolale, jaʼ ti cham ta jun tumor ta xchinab kʼalal 53 xa ox sjabilale. Xi chal li Polie: «Chʼabal xa liʼ oy li kamigo ti tukʼ yakʼoj sbae, ti 33 jabil la jchiʼine».

Kʼelo kʼu yelan xuʼ xakolta li buchʼutik oy buchʼu chamem yuʼune.

Kʼalal muk xa ox li smalale, bat ta naklej ta Canadá li Poli xchiʼuk li skerem ti Daniel sbi ti voʼlajuneb sjabilale. Te lik batikuk li ta tsobajeletik yuʼun stestigotak Jeova ti bu nakiike. «Akʼo mi mu snaʼik li kʼusi la jnuptankutik li ermanoetik ta tsobobbaile, la spatbun koʼontonkutik kʼalal ta slekil yoʼonton la skʼoponunkutik xchiʼuk kʼalal la tskoltaunkutike. ¡Toj ep koltaat li jkereme, yuʼun tskʼan toʼox tajek ti xkoltaat yuʼun li stote! Li buchʼutik oy ta sbaik li tsobobbaile, laj yakʼik ta ilel ti oy ta yoʼontonik li Daniele. Jun li buchʼu koltavane, chikʼ batel sventa xchʼay yoʼonton xchiʼuk lekil amigoiletik o sventa xtajinik ta pelota». Li avie, lek oy xchiʼuk xmuyubajik noʼox li Poli xchiʼuk Daniele.

Jech kʼuchaʼal chkiltike, oy jeltos ti kʼuxitik xuʼ xijkoltavane xchiʼuk ti jpatbetik yoʼonton li yutsʼ yalalike. Kʼelavil kʼu yelan tspat koʼontontik li Vivlia kʼalaluk chalbe skʼoplal li kʼusitik labalik sba chtal ta tsʼakale.

^ par. 6 Jlome tstsakik ta kalendario ti kʼusi ora cham li krixchano sventa chvul ta sjolike, taje jaʼ sventa tspatik oʼontonal kʼalal jaʼo mas chtun yuʼunike.